Prepočítací kurz

 
Pre rok 2015 - 2021

Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije pri príjmoch

1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý alebo

2. kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo

3. ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo

4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy,

 

Pre rok 2014
Ak zamestnanec poberá príjmy zo zahraničia (t.j. nie je účtovnou jednotkou), na prepočet cudzej meny na eurá  použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska a to
1.      priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol príjem poskytnutý alebo
2.      kurz platný v deň, v ktorom bol príjem prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
3.      ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
4.      priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec, ktorý poberá príjem zo závislej činnosti zo zahraničia, pri prepočte príjmu v cudzej mene na eurá, má na výber, aký prepočítací kurz použije.
 
FAQ

Otázka – Príjem z Českej republiky
V roku 2019 som bol zamestnaný v Českej republike. Akým kurzom mám prepočítať svoj príjem?
Odpoveď
Svoj príjem zo závislej činnosti plynúci z Českej republiky môžete prerátať napr. ročným priemerným kurzom za rok 2019 .