Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Inventarizačné rozdiely > Inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované po 1.1.2015

Inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované po 1.1.2015

 
Ak daňovník zistí  a zaúčtuje inventarizačné prebytky po 1.1.2015, bude postupovať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov platných od 1.1.2015. To znamená, že takýto majetok už nie je považovaný za majetok  vylúčený z odpisovania. S účinnosťou od 1.1.2015 sa do základu dane nezahŕňa prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu. Tento prebytok sa zahrnie do základu dane  počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 zákona o dani z príjmov.
 
Podľa § 11 ods. 4 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku účtuje na ťarchu účtu majetku  a v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.  
 
Výnos súvisiaci s takýmto majetkom sa po 1.1.2015 považuje za zdaniteľný príjem a bude súčasťou základu dane v zdaňovacom období, v ktorom daňovník o inventarizačnom prebytku neodpisovaného majetku účtoval.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Zistenie inventarizačného rozdielu v decembri 2023 – odpisovaný hmotný majetok
Daňovník v decembri 2023 pri inventarizácii majetku zistil nový dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol ocenený reálnou hodnotou vo výške 18 000 eur. Daňovník sa rozhodol majetok účtovne aj daňovo odpisovať 4 roky (odpisová skupina 1). Ako bude daňovník postupovať pri úprave základu dane?
Odpoveď
Úprava základu dane daňovníka z dôvodu novozisteného odpisovaného hmotného  majetku musí mať po 1.1.2015 na základ dane neutrálny vplyv. To znamená, že  daňovník do daňových výdavkov zahrnie v roku 2023 ročný odpis hmotného majetku vo výške 4 500 eur (uplatní rovnomerný odpis), pričom zároveň do výnosov zahrnie takú istú sumu  z rozpustenia výnosov budúcich období. Takýmto spôsobom bude upravovať základ dane aj v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach (2024,2025 a 2026).  

Otázka č. 2 – Zistenie inventarizačného rozdielu v decembri 2023 – odpisovaný nehmotný majetok
Daňovník v decembri 2023 pri inventarizácii majetku zistil nový dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol ocenený reálnou hodnotou  vo výške 18 000 eur. Ako bude daňovník postupovať pri úprave základu dane?
Odpoveď
Úprava základu dane daňovníka z dôvodu novozisteného odpisovaného nehmotného majetku musí mať po 1.1.2015 na základ dane neutrálny vplyv.  Keďže ide o nehmotný majetok, daňovník zahrnie do daňových výdavkov odpisy vo výške účtovných odpisov počas doby odpisovania stanovenej účtovným odpisovým plánom.  Zároveň do výnosov zahrnie takú istú sumu  z rozpustenia výnosov budúcich období. 
   
Otázka č. 3 – Zistenie inventarizačného rozdielu v decembri 2023 – neodpisovaný majetok
Daňovník v decembri  2023 pri inventarizácii majetku zistil nový dlhodobý  neodpisovaný majetok, ktorý bol ocenený reálnou hodnotou  vo výške 18 000 eur. Bude daňovník upravovať základ dane?
Odpoveď
Daňovník v tomto prípade postupuje v súlade s účtovníctvom. To znamená, že celý zaúčtovaný  výnos je súčasťou základu dane v zdaňovacom období, v ktorom daňovník o inventarizačnom prebytku neodpisovaného majetku účtoval.