Účtovanie invetarizačných rozdielov

 

Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30  zákona o účtovníctve je pre účtovnú jednotku stanovená v § 6 ods. 3 ZoÚ.
Vykonanie inventarizácie je jednou z dvoch podmienok preukázateľnosti účtovníctva podľa § 8 ods. 4 ZoÚ.
Inventarizácia majetku , záväzkov a vlastného imania

P.č.

Účtovný prípad

MD

DAL

1.

Manko dlhodobého odpisovaného majetku

549

07x, 08x

2.

Manko dlhodobého neodpisovaného majetku

549

03x

3.

Prebytok dlhodobého odpisovaného majetku

01x, 02x

384

4.

Prebytok dlhodobého neodpisovaného majetku

01x, 02x

648

5.

Manko na zásobách  pri spôsobe A účtovania zásob

 

 

 

a/ materiál

549

112

b/ tovar

549

132

c/ zásoby vlastnej výroby

549

12x

6.

Manko na zásobách pri spôsobe B účtovania zásob

 

 

 

a/ materiál

549

501

b/ tovar

549

504

c/ zásoby vlastnej výroby

549

61x

7.

Prebytok na zásobách  pri spôsobe A účtovania zásob

 

 

 

a/ materiál

112

648

b/ tovar

132

648

c/ zásoby vlastnej výroby

12x

61x

8.

Prebytok  na zásobách pri spôsobe B účtovania zásob

 

 

 

a/ materiál

501

648

b/ tovar

504

648

c/ zásoby vlastnej výroby

Osobitne sa neúčtuje

9. 

Schodok peňažnej hotovosti a cenín

335,378

211, 213

10.

Prebytok peňažnej hotovosti a cenín

211,213

668

11.

Chýbajúce cenné papiere

Osobitný analytický účet

12.

Inventarizačné rozdiely pri pohľadávkach

 

 

a/ ak je skutočný stav pohľadávok nižší ako stav účtovný

zaúčtuje sa odpis pohľadávok

 

546

Účty

pohľadávok

b/  ak je skutočný stav pohľadávok vyšší ako stav účtovný účtuje sa zvýšenie   pohľadávok  so súvzťažným účtom podľa povahy

Účty

pohľadávok

644,645

648,668

13.

Inventarizačné rozdiely pri  záväzkoch

 

 

a/ ak je skutočný stav záväzkov  nižší ako stav účtovný

rozdiel sa zaúčtuje ako zníženie záväzkov 

Účty

záväzkov

 

648,668

b/  ak je skutočný stav záväzkov  vyšší ako stav účtovný účtuje sa zvýšenie   záväzkov  so súvzťažným účtom podľa povahy

544,545,

548,568

Účty

záväzkov

 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Účtovanie inventarizačného rozdielu zisteného v januári 2015
Účtovná jednotka vykoná v januári 2015  inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku za rok 2014, pri ktorej objaví novozistený majetok - motorovú reťazovú pílu, ktorú ocení reprodukčnou obstarávacou cenou  vo výške 18 000 eur. Kedy a ako bude účtovná jednotka o takomto inventarizačnom majetku účtovať vo svojom účtovníctve?
Odpoveď
V zmysle § 30 ods. 7 ZoÚ je povinná inventarizačný rozdiel zaúčtovať do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje  stav majetku, z uvedeného dôvodu  účtovná jednotka zaúčtuje k 31.12.2014 inventarizačný prebytok na odpisovanom dlhodobom hmotnom majetku zápisom 022/384.  V internej smernici k odpisovaniu má účtovná jednotka stanovené, že začína účtovne odpisovať majetok v mesiaci nadobudnutia, z toho dôvodu zaúčtuje za mesiac január 2015 mesačný účtovný odpis vo výške podľa odpisového plánu a v výške rovnajúcej sa odpisom zaúčtuje v mesiaci január rozpustenie účtu 384 v prospech účtu 648.