OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Úprava základu dane pri odpisovaní jedného osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac obstaraného v roku 2014
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v októbri 2014 osobný automobil v hodnote 54 000 eur. V roku 2014 uplatnil v daňových výdavkoch odpis vozidla v sume 3 375 eur. Ako bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania tohto automobilu v rokoch 2015 a 2018?
Odpoveď:
Ak daňovník vykázal za rok 2015 základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 nižší ako 12 000 eur, vznikla mu povinnosť upraviť základ dane (čiastkový základ dane) za rok 2015 o rozdiel skutočne uplatneného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny automobilu (54 000 eur) a odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, čo predstavuje rozdiel 1 500 eur (13 500 - 12 000).
Rovnakým spôsobom bude daňovník postupovať aj v zdaňovacom období 2016 a 2017.
V roku 2018 daňovník uplatní v daňových výdavkoch iba pomernú časť odpisu vozidla zostávajúcu z roku 2014 v sume 10 125 eur, z toho dôvodu bude tento odpis porovnávať s pomernou časťou odpisu vypočítanou z hodnoty 12 000 eur, teda so sumou 9 000 eur (9/12 z 12000). Ak bude základ dane daňovníka za rok 2018 nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť zvýšiť základ dane o sumu 1 125 eur (10 125 - 9 000).
 
Otázka č. 2 - Úprava základu dane pri odpisovaní dvoch osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2013 osobný automobil v hodnote 54 000 eur a v októbri 2014 osobný automobil v hodnote 60 000 eur. Ako bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania týchto osobných automobilov?
Odpoveď:
Ak daňovník vykázal za rok 2015 základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 nižší ako 24 000 eur (12 000x2), vznikla mu povinnosť upraviť základ dane (čiastkový základ dane) o rozdiel skutočne uplatnených daňových odpisov vypočítaných zo vstupných cien automobilov (54 000 eur a 60 000 eur) a odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, čo predstavuje rozdiel 4 500 eur (28 500-24 000).
Rovnakým spôsobom bude daňovník postupovať aj v zdaňovacom období 2016.
V roku 2017 uplatní daňovník v daňových výdavkoch pomernú časť odpisu osobného automobilu obstaraného v roku 2013 zodpovedajúcu 4 mesiacom, preto aj odpis z limitovanej vstupnej ceny automobilu prepočíta na 4 mesiace, t. j. 12000:12x4 = 4 000 eur. Potom súčet skutočne uplatnených odpisov v daňových výdavkoch za obidva automobily je 19 500 eur (4 500 + 15 000). Táto suma odpisov sa porovná so súčtom odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 16 000 eur (4 000 + 12 000). Ak základ dane daňovníka bude nižší ako 24 000 eur, daňovník bude povinný zvýšiť základ dane o sumu 3 500 eur (19 500 - 16 000).
V roku 2018 daňovník uplatní v daňových výdavkoch už iba pomernú časť odpisu vozidla obstaraného v roku 2014 zodpovedajúcu 9 mesiacom, preto prepočíta aj odpis z limitovanej vstupnej ceny na 9 mesiacov. V roku 2018 uplatní v daňových výdavkoch odpis vo výške 11 250 eur, a z toho dôvodu bude tento odpis porovnávať s pomernou časťou odpisu vypočítanou z hodnoty 12 000 eur, teda so sumou 9 000 eur. Ak bude základ dane daňovníka za rok 2018 nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť zvýšiť základ dane o sumu 2 250 eur (11 250 - 9 000).
 
Otázka č. 3 - Úprava základu dane pri odpisovaní osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 000 eur obstaraného v roku 2016
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v marci 2016 osobný automobil v hodnote 80 000 eur. Ako bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania tohto automobilu?
Odpoveď:
Daňovník v prvom roku odpisovania uplatní v daňových výdavkoch iba pomernú časť odpisu zodpovedajúcu 10 mesiacom, čo predstavuje odpis vo výške 16 667 eur. Ak daňovník vykáže za rok 2016 základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť upraviť základ dane (čiastkový základ dane) o rozdiel skutočne uplatneného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny automobilu 80 000 eur (16 667 eur) a pomernej časti odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (10 000 eur), čo predstavuje rozdiel 6 667 eur. V ďalších rokoch odpisovania bude tiež porovnávať výšku ročného odpisu 20 000 eur s odpisom vypočítaným z limitovanej vstupnej ceny 12 000 eur a ak základ dane bude vykazovať nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť zvýšiť základ dane o sumu 8 000 eur. V roku 2020 bude porovnávať pomernú časť ročného odpisu automobilu zodpovedajúcu 2 mesiacom (3 333,33 eura) s pomernou časťou odpisu vypočítanou z hodnoty limitovanej vstupnej ceny 12 000 eur (2 000 eur) a ak vykáže základ dane nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť zvýšiť základ dane o sumu 1 333,33 eura (3 333,33 - 2 000)
 
Otázka č. 4 - Úprava základu dane pri odpisovaní osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 000 eur pri vykázaní daňovej straty
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v auguste 2016 osobný automobil so vstupnou cenou 60 000 eur. Za zdaňovacie obdobie 2016 vykáže daňovú stratu 2 500 eur. Vznikne daňovníkovi povinnosť upravovať vykázanú stratu za rok 2016?
Odpoveď
Ak daňovník za zdaňovacie obdobie 2016 vykáže daňovú stratu, teda základ dane nižší ako 12 000 eur, potom mu vznikne povinnosť upraviť (znížiť) vykázanú stratu, a to o sumu 1 250 eur, čo predstavuje rozdiel medzi sumou skutočne uplatneným daňovým odpisom z osobného automobilu 6 250 eur (za 5 mesiacov od jeho zaradenia do užívania) a sumou odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, čo je
5 000 eur. Daňová strata za zdaňovacie obdobie 2016 bude 1 250 eur (2 500 - 1 250).