Povinnosť úpravy základu dane (čiastkového základu dane)

S účinnosťou od 1.1.2015 vzniká povinnosť základ dane daňovníka,  ktorý je právnickou osobou alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, zvýšiť o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 (t.j. osobné automobily) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur metódou rovnomerného odpisovania, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur.
 
Ak základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) za príslušné zdaňovacie obdobie
  • je 12 000 eur alebo presiahne sumu 12 000 eur (čo zodpovedá ¼ daňového odpisu jedného osobného automobilu zo vstupnej ceny 48 000 eur), daňovníkovi nevznikne povinnosť úpravy základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6),
     
  • je nižší ako 12 000 eur, daňovníkovi vznikne povinnosť upraviť (zvýšiť) základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) o sumu rozdielu medzi skutočne uplatneným daňovým odpisom osobného automobilu v príslušnom zdaňovacom období a sumou 12 000 eur.
Ak daňovník odpisuje viac osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, potom je povinný sledovať výšku základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6) vynásobenú počtom automobilov odpisovaných zo vstupnej ceny 48 000 eur a viac.
 
Úpravu základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6)  daňovník vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie  cez položky zvyšujúce základ dane.
 
Táto úprava základu dane sa nevzťahuje na prenajímateľa, ktorý prenajíma osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac  na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci. Tento daňovník uplatňuje daňové odpisy podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov v závislosti od dosiahnutých príjmov z prenájmu týchto automobilov.
 
Základom dane (čiastkovým základom dane) sa rozumie základ dane zistený podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov ešte pred jeho úpravou o
  • pripočítateľnú položku u sponzora, ktorý nevykázal základ dane, aby si sponzorské mohol ponechať v daňových výdavkoch (§ 17 ods. 19 písm. h)
  • pripočítateľnú položku v prípade uplatnenia ročného odpisu pri osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, ak nebola vykázaná stanovená výška základu dane (§ 17 ods. 34)
  • pripočítateľnú položku, ak nebola vykázaná výška základu dane pre uplatnenie celého nájomného za motorové vozidlo so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (§ 17 ods. 35)
  • odpočítateľnú položku, ak daňovník splnil podmienky pre uplatnenie paušálnej sumy na každého žiaka v rámci poskytovaného duálneho vzdelávania (§ 17 ods. 37)
  • pripočítateľnú položku, ak daňovník uplatnil v daňových výdavkoch členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa viac ako 5 % zo základu dane (§ 19 ods. 3 písm. n)
  • pripočítateľnú položku, ak mal daňovník uplatnené viac ako 5 % zo základu dane na víno ako reklamný predmet (§ 21 ods. 1 písm. h)
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Úprava základu dane pri odpisovaní osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 000 eur
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v marci 2023 osobný automobil v hodnote 80 000 eur. Ako bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania tohto automobilu?
Odpoveď:
Daňovník v prvom roku odpisovania uplatní v daňových výdavkoch iba pomernú časť odpisu zodpovedajúcu 10 mesiacom, čo predstavuje odpis vo výške 16 666,70 eura. Ak daňovník vykáže za rok 2023 základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť upraviť základ dane (čiastkový základ dane) o rozdiel skutočne uplatneného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny automobilu 80 000 eur (16 666,70 eura) a pomernej časti odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (10 000 eur), čo predstavuje rozdiel 6 666,70 eura. V ďalších rokoch odpisovania bude tiež porovnávať výšku ročného odpisu 20 000 eur s odpisom vypočítaným z limitovanej vstupnej ceny 12 000 eur a ak základ dane bude vykazovať nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť zvýšiť základ dane o sumu 8 000 eur. V roku 2027 bude porovnávať pomernú časť ročného odpisu automobilu zodpovedajúcu 2 mesiacom (3 333,34 eura) s pomernou časťou odpisu vypočítanou z hodnoty limitovanej vstupnej ceny 12 000 eur (2 000 eur) a ak vykáže základ dane nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť zvýšiť základ dane o sumu 1 333,34 eura (3 333,34 - 2 000)
 
Otázka č. 2 - Úprava základu dane pri odpisovaní osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 000 eur pri vykázaní daňovej straty
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v auguste 2023 osobný automobil so vstupnou cenou 60 000 eur. Za zdaňovacie obdobie 2023 vykáže daňovú stratu 2 500 eur. Vznikne daňovníkovi povinnosť upravovať vykázanú stratu za rok 2023?
Odpoveď
Ak daňovník za zdaňovacie obdobie 2023 vykáže daňovú stratu, teda základ dane nižší ako 12 000 eur, potom mu vznikne povinnosť upraviť (znížiť) vykázanú stratu, a to o sumu 1 250 eur, čo predstavuje rozdiel medzi sumou skutočne uplatneným daňovým odpisom z osobného automobilu 6 250 eur (za 5 mesiacov od jeho zaradenia do užívania) a sumou odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, čo je
5 000 eur. Daňová strata za zdaňovacie obdobie 2023 bude nižšia o 1 250 eur (2 500 - 1 250).
 
Otázka č. 3 - Úprava základu dane pri odpisovaní dvoch osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2022 osobný automobil v hodnote 54 000 eur a v októbri 2023 osobný automobil v hodnote 60 000 eur. Ako daňovník upraví základ dane za rok 2023?
Odpoveď:
Daňovník uplatní v daňových výdavkoch v roku 2023 odpisy vozidiel v celkovej výške 17 250 eur, a to z vozidla obstaraného v roku 2022 odpis vo výške 13 500 eur a z vozidla obstaraného v októbri 2023 pomernú časť ročného odpisu vo výške 3 750 eur. Ak daňovník vykáže základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) za rok 2023 nižší ako 24 000 eur, vznikne mu povinnosť upraviť základ dane (čiastkový základ dane) o rozdiel skutočne uplatnených daňových odpisov a odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, čo predstavuje rozdiel 2 250 eur (17 250 - 15 000).