Miesto podnikania v prípade lekára

Otázka
V súvislosti s uvádzaním miesta podnikania na pokladničnom doklade dochádza v prípade lekára (fyzickej osoby) k nejasnostiam, nakoľko lekár (fyzická osoba), ktorý môže mať jednu ale aj viacero ambulancií si nevie zadefinovať adresu MIESTA PODNIKANIA (miesto podnikania sa uvádza u podnikateľov na živnostenskom liste), pretože ho nemá ale zároveň nechce,  aby sa na pokladničnom doklade uvádzala jeho adresa trvalého pobytu (zo zákona sa adresa trvalého pobytu na pokladničnom doklade neuvádza).  Ako postupovať v takomto prípade?
Odpoveď
Podľa prílohy č. 1 je službou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici, aj služba 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe,  služba 86.22 Činnosti špeciálnej  lekárskej praxe, 86.23   Zubná lekárska prax, 86.90   Ostatná zdravotná starostlivosť.

Pokladnicu e-kasa klient je podľa § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. povinný používať podnikateľ, ktorý na základe oprávnenia na podnikanie [§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka] predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
Podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z. pokladničný doklad okrem iných údajov obsahuje obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej osoby.
Podľa § 2 písm. l) zákona č. 289/2008 Z. z. predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba. 

Zákon č. 289/2008 Z. z. nedefinuje miesto podnikania, preto sa aplikujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú podmienky podnikania a pojem „miesto podnikania“.  
Podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do obchodného registra zapisuje aj miesto podnikania, ak sa líši od bydliska; zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  takúto úpravu neobsahuje.

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR, ak lekár alebo zdravotnícky pracovník v niektorom zo zdravotníckych povolaní má vydané  povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zriadenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej " zákon č. 578/2004 Z. z."), tak miestom podnikania je miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ktoré podľa § 25 písm. c) citovaného zákona je uvedené v rozhodnutí o vydaní povolenia.

V prípade, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, tak miestom podnikania je podľa § 70 ods. 2 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z. miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe, ktoré žiadateľ o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe uvádza v žiadosti o jej vydanie príslušnej stavovskej organizácii.