Miesto podnikania v prípade taxikára

Otázka
Taxislužba nie je živnosťou a výkon taxislužby sa riadi zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, a to na základe pridelenia koncesie. Uvedená činnosť nepodlieha živnostenskému zákonu a teda na  výkon tejto činnosti sa  podnikateľovi nevydáva živnostenský list, v ktorom sa uvádza adresa miesta podnikania.  Aká adresa miesta podnikania sa uvedie na pokladničnom doklade?
Odpoveď
Pokladnicu e-kasa klient je podľa § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. povinný používať podnikateľ, ktorý na základe oprávnenia na podnikanie [§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka] predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., ktorou je aj taxislužba.
Podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z. pokladničný doklad okrem iných údajov obsahuje obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej osoby.
Podľa § 2 písm. l) zákona č. 289/2008 Z. z. predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba. 

Zákon č. 289/2008 Z. z. nedefinuje miesto podnikania, preto sa aplikujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú podmienky podnikania a pojem „miesto podnikania“.  
Podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do obchodného registra zapisuje aj miesto podnikania, ak sa líši od bydliska; zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  takúto úpravu neobsahuje.

Podmienky prevádzkovania taxislužby upravuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon  č. 56/2012 Z. z.). Podľa § 27 zákona č. 56/2012 Z. z. prevádzkovať taxislužbu  môže len držiteľ koncesie podľa uvedeného zákona. Žiadateľ v žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu, okrem iných údajov uvádza v prípade právnickej osoby identifikačné údaje, ktorými sú obchodný názov, IČO a adresa sídla a v prípade fyzickej osoby identifikačné údaje, ktorými sú obchodný názov, IČO a adresa sídla. K žiadosti o udelenie koncesie žiadateľ predkladá aj výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, ak už žiadateľ podniká (nie starší ako 3 mesiace).  

V rozhodnutí o udelení koncesie na výkon povolania prevádzkovateľa  taxislužby  okrem iných údajov sa v prípade právnickej osoby  ako aj fyzickej osoby uvádzajú identifikačné údaje, ktorými sú  obchodné meno, sídlo a IČO. 
Na základe uvedeného zastávame názor, že držiteľ koncesie (fyzická osoba), ktorý prevádzkuje taxislužbu a nie je zapísaný v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, môže na účely zákona č. 289/2008 Z. z. ako miesto podnikania uvádzať adresu sídla uvedeného v koncesii na taxislužbu.

V prípade, ak je držiteľ koncesie na taxislužbu (fyzická osoba) zapísaný v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, na účely zákona č. 289/2008 Z. z. ako  miesto podnikania uvádza adresu, ktorá je ako miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri.