Príjem z úhrady pohľadávky nadobudnutej dedením

Otázka
Daňovník uzatvoril v marci 2018 zmluvu o prevode obchodného podielu na obchodnej spoločnosti, v ktorej bola úhrada ceny za prevod obchodného podielu dohodnutá v dvoch splátkach. Prvú splátku mal nadobúdateľ obchodného podielu zaplatiť v máji 2018 a druhú splátku v júli 2018. Daňovník v apríli 2018 zomrel a nadobúdateľ obchodného podielu finančné prostriedky zaplatil až po smrti daňovníka v dohodnutých splátkach na účet dediča (manželky). Dedičské konanie ešte nebolo ukončené.
Ak manželka na základe dedičského konania nadobudne dedením pohľadávku evidovanú ku dňu smrti poručiteľa ako majetkové právo, bude sa príjem z úhrady tejto pohľadávky považovať za príjem, ktorý je predmetom dane, alebo sa bude jednať o príjem získaný dedením, ktorý nie je predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 2 písm. a) ZDP?

Odpoveď zo dňa 7.8.2018
Podľa § 3 ods. 2 písm. a) ZDP predmetom dane nie je príjem získaný dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnuteľnosť") alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho.
Pohľadávka má povahu majetkového práva, ktorého hodnota spočíva vo vyplatení pohľadávky a úhrada pohľadávky nepredstavuje v kontexte § 3 ods. 2 písm. a) ZDP príjem plynúci z tohto majetkového práva.
Ak manželka ako dedička nadobudne dedením pohľadávku, potom príjem z úhrady tejto pohľadávky je príjmom, ktorý je v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 písm. a) ZDP vylúčený z predmetu dane, a to bez ohľadu na skutočnosť, na základe akého právneho vzťahu pohľadávka vznikla.