Príjem z vrátenia pôžičky po prevzatí dlhu

Otázka

Fyzická osoba poskytla obchodnej spoločnosti bezúročnú pôžičku. Pred vrátením pôžičky došlo zo strany obchodnej spoločnosti k uzatvoreniu zmluvy o prevzatí dlhu z poskytnutej bezúročnej pôžičky medzi pôvodným dlžníkom a preberateľom dlhu. Je možné príjem fyzickej osoby dosiahnutý od preberateľa dlhu z vrátenia pôžičky vo výške istiny považovať za príjem, ktorý nie je predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov?

 

Odpoveď zo dňa 19.9.2019

Prevzatie dlhu je vymedzené v § 531 a 532 Občianskom zákonníka. Podľa § 531 ods. 3 Občianskeho zákonníka zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.

Podľa § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.

Podľa § 531 ods. 2 Občianskeho zákonníka kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi.

Obsah záväzku sa v súlade s § 532 Občianskeho zákonníka prevzatím dlhu nemení.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri prevzatí dlhu nedochádza k zmene obsahu záväzku voči veriteľovi, dochádza len k zmene osoby dlžníka (ak ide o prevzatie dlhu podľa § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka), resp. sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi stáva aj preberateľ dlhu (ak ide o prevzatie dlhu podľa § 531 ods. 2 Občianskeho zákonníka), pričom u veriteľa sa stále jedná o úhradu jeho pôvodnej pohľadávky z pôvodného záväzkového vzťahu.

 

Ak je fyzickej osobe, ktorá poskytla pôvodnému dlžníkovi bezúročnú pôžičku, v súlade s Občianskym zákonníkom požičaná suma vrátená preberateľom dlhu, potom tejto fyzickej osobe plynie príjem z pôžičky, ktorý v súlade s § 3 ods. 2 písm. b) ZDP nie je predmetom dane.

Pristúpenie k záväzku je vymedzené v § 533 a 534 Občianskeho zákonníka. Podľa § 533 Občianskeho zákonníka kto bez súhlasu dlžníka dohodne písomne s veriteľom, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Podľa § 534 Občianskeho zákonníka kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne.

Nadväzne na uvedené rovnako aj v prípade ak príde k úhrade dlhu vo výške istiny z poskytnutej bezúročnej pôžičky novým dlžníkom na základe zmluvy o pristúpení k záväzku podľa Občianskeho zákonníka, u fyzickej osoby, ktorá poskytla pôvodnému dlžníkovi bezúročnú pôžičku, pôjde o príjem, ktorý nie je v súlade s § 3 ods. 2 písm. b) ZDP predmetom dane.

Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií, pričom v konkrétnej situácii je potrebné daňové dôsledky jednotlivých úkonov medzi zúčastnenými stranami posudzovať aj vo väzbe na ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.