Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t.j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L,M,N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie

a) skutočné používanie vozidla na podnikanie,
b) účtovanie o vozidle,
c) evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
d) uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
e) používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

V prípade daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 
Ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. predaj vozidla) daňová povinnosť novému daňovníkovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k uvedenej zmene došlo. 
 

Otázka č. 1 - kúpa vozidla a jeho prvé použitie na podnikanie  v tom istom mesiaci
Daňovník zakúpil vozidlo (nové) dňa 10. februára, ale prvýkrát ho použil na podnikanie ako držiteľ vozidla, až 25. februára. Kedy vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť vznikla 1. februára.
 
 
Otázka č. 2 - vznik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla od iného podnikateľa
Daňovník kúpil vozidlo od iného podnikateľa. K  zmene držiteľa vozidla došlo 13. marca  a vozidlo v tomto mesiaci podnikateľ začal používať aj na podnikanie. Kedy vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť v tomto prípade vznikne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka, t. j. 1. apríla.
 
 
Otázka č. 3 - vznik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla od nepodnikateľa
Podnikateľ kúpil vozidlo od fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom. K  zmene držiteľa vozidla došlo 30. apríla a podnikateľ už v tento deň použil vozidlo na prepravu materiálu. Predmetné vozidlo je evidované v Slovenskej republike. Kedy vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Nakoľko vozidlo sa začalo používať už v deň zmeny držiteľa vozidla (30. apríla), daňová povinnosť v tomto prípade vznikla 1. apríla,  t. j.  prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie.
 
 
Otázka č. 4 - vznik daňovej povinnosti pri prenájme vozidla zo zahraničia
Slovenský podnikateľ používa na podnikanie vozidlo, ktoré je evidované v Českej republike na základe zmluvy o prenájme. Kedy vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Nakoľko vozidlo nie je evidované v Slovenskej republike (nemá slovenské evidenčné číslo), daňová povinnosť u tohto vozidla nevzniká; vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel. 
 

Otázka č. 5 - vznik daňovej povinnosti pri prenájme vozidla do zahraničia
Slovenský podnikateľ prenajíma vozidlo, ktorého je držiteľom do Rakúska. Vozidlo je evidované v Slovenskej republike. Vzniká rakúskemu podnikateľovi daňová povinnosť?
Odpoveď
Bez ohľadu na to, že vozidlo počas prenájmu sa používa na podnikanie rakúskym podnikateľom, daňová povinnosť rakúskemu podnikateľovi nevzniká. Počas obdobia prenájmu je daňovníkom slovenský  podnikateľ, ktorý je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň za toto vozidlo.
 
 
Otázka č. 6 - vznik daňovej povinnosti pri prerušení a obnovení podnikania v priebehu jedného kalendárneho mesiaca  
Slovenský podnikateľ ukončil podnikateľskú činnosť k 05.09.2023 a následne ju obnovil k 25.09.2023. Kedy nastal vznik daňovej povinnosti? 
Odpoveď
Vozidlo je predmetom dane najviac 12 kalendárnych mesiacov, a to aj vtedy, ak dôjde v jednom kalendárnom mesiaci u toto istého daňovníka k zániku daňovej povinnosti (05.09.2023) a následne k vzniku daňovej povinnosti (25.09.2023), pričom daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k skutočnosti zakladajúcej zánik daňovej povinnosti (30.09.2023), a daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom vznikla skutočnosť zakladajúca vznik daňovej povinnosti (01.10.2023).