Vznik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t.j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L,M,N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

V prípade daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 
Ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. predaj vozidla) daňová povinnosť  novému daňovníkovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k uvedenej zmene došlo. 
 
FAQ

Otázka č. 1 - kúpa vozidla a jeho prvé použitie na podnikanie  v tom istom mesiaci
Daňovník zakúpil vozidlo (nové) dňa 10. februára, ale prvýkrát ho použil na podnikanie ako držiteľ vozidla,  až 25. februára.
Odpoveď
Daňová povinnosť vznikla 1. februára.
 
Otázka č. 2 - kúpa vozidla a jeho prvé použitie na podnikanie  v ďalšom mesiaci
Daňovník zakúpil vozidlo (nové) dňa 15. mája, ktoré prvýkrát použil na podnikanie ako držiteľ vozidla, dňa 12. júna.
Odpoveď
Daňová povinnosť v tomto prípade vznikla 1.júna.
 
Otázka č. 3 - vznik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla od iného podnikateľa
Daňovník kúpil vozidlo od iného podnikateľa. K  zmene držiteľa vozidla došlo 13. marca  a vozidlo v tomto mesiaci podnikateľ začal používať aj na podnikanie.
Odpoveď
Daňová povinnosť v tomto prípade  vznikne   prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka, t.j. 1. apríla.
 
Otázka č. 4 - vznik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla od nepodnikateľa
Podnikateľ kúpil vozidlo od fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom. K  zmene držiteľa vozidla došlo 30. apríla  a  podnikateľ už v tento deň použil  vozidlo na prepravu materiálu. Predmetné vozidlo je evidované v Slovenskej republike. Kedy vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Nakoľko vozidlo sa začalo používať už v deň zmeny držiteľa vozidla (30. apríla), daňová povinnosť v tomto prípade vznikla 1. apríla,  t.j.  prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k prvému použitiu vozidla na podnikanie.
 
Otázka č. 5 - vznik daňovej povinnosti pri prenájme vozidla zo zahraničia
Slovenský podnikateľ používa vozidlo na podnikanie, ktoré je evidované v Českej republike na základe zmluvy o prenájme. Kedy vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Nakoľko vozidlo nie je evidované v Slovenskej republike (nemá slovenské evidenčné číslo), daňová povinnosť u tohto vozidla nevzniká; vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel. 

Otázka č. 6 - vznik daňovej povinnosti pri prenájme vozidla do zahraničia
Slovenský podnikateľ prenajíma vozidlo, ktorého je držiteľom, do Rakúska. Vozidlo je evidované v Slovenskej republike. Vzniká rakúskemu podnikateľovi daňová povinnosť?
Odpoveď
Bez ohľadu na to, že vozidlo počas prenájmu sa používa na podnikanie rakúskym podnikateľom, daňová povinnosť rakúskemu podnikateľovi nevzniká. Počas obdobia prenájmu je daňovníkom slovenský  podnikateľ, ktorý je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň za toto vozidlo.