Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:
a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
b) k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
c) vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
d) zániku daňovníka bez likvidácie,
e) vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
f) k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom  podľa § 3 písm. c) až e)  
 
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia aj vtedy, ak vozidlo v celom zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok, nebolo predmetom dane a zároveň v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla (v tomto prípade vzniká daňovníkovi oznamovacia povinnosť oznámiť  túto skutočnosť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.
 
 
Otázka č. 1 - predaj vozidla
Dňa 25. septembra došlo k zmene držiteľa u vozidla z dôvodu jeho predaja inému podnikateľovi. Kedy došlo k zániku daňovej povinnosti?
Odpoveď
Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zanikne posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla, t.j. 30. septembra.
 
 
Otázka č. 2 - dlhodobá oprava vozidla
Zaniká daňová povinnosť pri dlhodobej oprave vozidla?
Odpoveď
Pri oprave vozidla nie je naplnená ani jedna zo zákonných podmienok pre zánik daňovej  povinnosti (viď. text v úvode), preto daňová povinnosť v tomto prípade nezaniká.
 
 
Otázka č. 3- dlhodobá práceneschopnosť
Zaniká daňová povinnosť pri dlhodobej práceneschopnosti SZČO?
Odpoveď
Ani pri dlhodobej práceneschopnosti vozidla nie sú naplnené zákonné podmienky pre zánik daňovej  povinnosti, preto daňová povinnosť ani v tomto prípade nezaniká.
 
 
Otázka č. 4 - vyradenie vozidla z majetku
Zaniká daňová povinnosť pri vyradení vozidla z majetku?
Odpoveď
Nakoľko vyradením vozidla z majetku ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre zánik daňovej povinnosti, daňová povinnosť trvá naďalej, a to až do splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok.   

 

Príklad č. 5 - určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri ukončení živnosti
Podnikateľ doručil živnostenskému úradu oznámenie o ukončení podnikania, v ktorom uviedol dátum ukončenia podnikania 1. apríl (právne účinky zániku živnostenského oprávnenia nastali 1. apríla). Kedy zaniká daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel?
Odpoveď
Podľa živnostenského zákona, dňom zániku živnostenského oprávnenia, t.j. 1. aprílom, už podnikateľ nemohol vykonávať podnikateľskú činnosť (týmto dňom už nie je podnikateľom).
Posledným dňom kedy ešte podnikateľ bol oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť a kedy reálne došlo aj k ukončeniu jeho podnikania je deň predchádzajúci dňu zániku živnostenského oprávnenia, t.j. 31. marec (v tento deň nastali právne účinky ukončenia podnikania).
Na základe uvedeného daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel zanikla  31. marca, nakoľko tento deň je posledným dňom mesiaca, kedy došlo k ukončeniu podnikania.
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo podnikanie, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak k ukončeniu podnikania a zároveň aj k zániku daňovej povinnosti došlo 31. marca,  podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane (január až marec) je daňovník povinný do 30. apríla.

 

Otázka č. 6 - určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri prerušení živnosti
Podnikateľ doručil živnostenskému úradu  oznámenie o  pozastavení prevádzkovania živnosti 15. augusta (právne účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia). Kedy zaniká daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel?
Odpoveď
Podľa živnostenského zákona podnikateľ dňom pozastavenia živnostenského oprávnenia, t.j. 15. augustom už nie je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť (týmto dňom už nie je podnikateľom).
Posledným dňom kedy ešte podnikateľ bol oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť a kedy reálne došlo aj k ukončeniu jeho podnikania je  deň predchádzajúci dňu uvedeného v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, t.j. 14. augusta  (v tento deň nastali právne účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia).
Na základe uvedeného daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel zanikla 31. augusta, nakoľko tento deň je posledným dňom mesiaca, kedy došlo k prerušeniu podnikania.
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa prerušilo podnikanie, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak k prerušeniu podnikania a zároveň aj k zániku daňovej povinnosti došlo 31. augusta, podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane (január až august) je daňovník povinný do 30. septembra.

 

Otázka č. 7 - určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri vyradení vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike
Na základe dokladu dopravného inšpektorátu došlo k vyradeniu vozidla z evidencie dňa 1. decembra. Kedy zanikla daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel?
Odpoveď
Pretože daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike, daňová povinnosť v danom prípade zanikla 31. decembra. Daňové priznanie pri vyradení vozidla z evidencie je daňovník povinný podať po ukončení zdaňovacieho obdobia (ktorým je v danom prípade kalendárny rok), a to najneskôr do 31. januára  a v tejto lehote pomernú časť dane aj zaplatiť.

 

Otázka č. 8 - určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri úmrtí daňovníka
Daňovník zomrel 10. septembra. Kedy zanikla daňová povinnosť  k dani z motorových vozidiel v tomto prípade? 
Odpoveď
Daňová povinnosť zanikla 30. septembra a dedič je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, t.j. od 1. januára  do 30. septembra.
Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, t.j. v danom prípade do 31. decembra. V prípade, ak by dedič, alebo niektorý z dedičov lehotu na podanie daňového priznania nevedel dodržať, má možnosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie. Ak by bolo dedičov viac, podáva ho ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. V prípade, že k dohode dedičov nedôjde, správca dane určí jedného z nich. Daňové priznanie sa v prípade pripadnutia dedičstva Slovenskej republike nepodáva.