Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:
- k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
- k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
- zániku daňovníka bez likvidácie,
- k zmene držiteľa vozidla,
- k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa,  a to pri používaní vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
- k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.
 
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia aj vtedy, ak vozidlo v celom zdaňovacom období nebolo predmetom dane a zároveň v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla (v tomto prípade vzniká daňovníkovi oznamovacia povinnosť oznámiť  túto skutočnosť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - predaj vozidla
Dňa 25. septembra došlo k zmene držiteľa u vozidla  z dôvodu jeho predaja inému podnikateľovi. Kedy došlo k zániku daňovej povinnosti?
Odpoveď
Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zanikne posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla, t.j. 30. septembra.
 
Otázka č. 2 - nepoužívanie vozidla v celom zdaňovacom období
Fyzická osoba – SZČO používala v zdaňovacom období r. 2014 vozidlo na podnikanie, ktoré uviedol aj v daňovom priznaní podanom za toto zdaňovacie obdobie. Predmetné vozidlo nebolo zaradené do obchodného majetku podnikateľa. V zdaňovacom období r. 2015 už ale vôbec nepoužil vozidlo na podnikanie.
Odpoveď
Ak predmetné vozidlo v celom zdaňovacom období roka 2015 nebude predmetom dane (nebude sa používať na podnikanie ani raz) a súčasne o vozidle nebude v roku 2015 vôbec účtované, vozidlo nebude evidované v daňovej evidencii alebo nebudú  uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, zaniká daňová povinnosť spätne k 31.12.2014. Túto skutočnosť bude  podnikateľ  povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.1.2016.
 
Otázka č. 3 - dlhodobá oprava vozidla
Zaniká daňová povinnosť pri dlhodobej oprave vozidla?
Odpoveď
Pri oprave vozidla nie je naplnená ani jedna zo zákonných podmienok pre zánik daňovej  povinnosti (viď. text v úvode), preto daňová povinnosť v tomto prípade nezaniká.
 
Otázka č. 4 - dlhodobá práceneschopnosť
Zaniká daňová povinnosť pri dlhodobej práceneschopnosti  SZČO?
Odpoveď
Ani pri dlhodobej práceneschopnosti vozidla nie sú naplnené zákonné podmienky pre zánik daňovej  povinnosti, preto daňová povinnosť ani v tomto prípade nezaniká.
 
Otázka č. 5 - vyradenie vozidla z evidencie
Jedným z dôvodov pre zánik daňovej povinnosti je aj vyradenie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Ide v tomto prípade o vyradenie vozidla z účtovnej evidencie  alebo z evidencie dopravného inšpektorátu?
Odpoveď
Podľa zákona o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:
- k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
- k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
- zániku daňovníka bez likvidácie,
- k zmene držiteľa vozidla,
- k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
- k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.
Na účely tohto zákona pod pojmom "vyradenie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie" je potrebné chápať vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu.

Otázka č. 6 - vyradenie vozidla z majetku
Zaniká daňová povinnosť pri  vyradení vozidla z majetku?
Odpoveď
Podľa zákona o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k
 - vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie (na dopravnom inšpektoráte),
 - ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 - zániku daňovníka bez likvidácie,
 - zmene držiteľa vozidla,
 - ukončeniu použitia vozidla daňovníkom  v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom.
Ak nenastali vyššie uvedené dôvody smerujúce k zániku daňovej povinnosti,  vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel naďalej.
Záver:
Nakoľko vyradením vozidla z majetku ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre zánik daňovej povinnosti, daňová povinnosť trvá naďalej, a to až do splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok.  

Príklad č. 7 - určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri ukončení živnosti
Podnikateľ doručil živnostenskému úradu  oznámenie o ukončení podnikania, v ktorom uviedol dátum ukončenia podnikania 1. novembra (právne účinky zániku živnostenského oprávnenia nastali 1. novembra). Kedy zaniká daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel?
Odpoveď
Podľa živnostenského zákona, dňom zániku živnostenského oprávnenia,t.j. 1. novembrom, už podnikateľ nemohol vykonávať podnikateľskú činnosť (týmto dňom už nie je podnikateľom).
Posledným dňom kedy ešte podnikateľ bol oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť a kedy reálne došlo aj k ukončeniu jeho podnikania je  deň predchádzajúci dňu  zániku živnostenského oprávnenia, t.j. 31. október (v tento deň nastali právne účinky ukončenia podnikania).
Na základe uvedeného daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel zanikla  31. októbra, nakoľko tento deň je posledným dňom mesiaca, kedy došlo k ukončeniu podnikania.
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo podnikanie, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak k ukončeniu podnikania a zároveň aj k zániku daňovej povinnosti došlo 31. októbra,  podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane (január až október) je daňovník povinný do 30. novembra.

Otázka č. 8 - určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri prerušení živnosti
Podnikateľ doručil živnostenskému úradu  oznámenie o  pozastavení prevádzkovania živnosti 15. augusta (právne účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia). Kedy zaniká daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel?
Odpoveď
Podľa živnostenského zákona podnikateľ dňom pozastavenia živnostenského oprávnenia, t.j. 15. augustom  už nie je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť (týmto dňom už nie je podnikateľom).
Posledným dňom kedy ešte podnikateľ bol oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť a kedy reálne došlo aj k ukončeniu jeho podnikania je  deň predchádzajúci dňu  uvedeného v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, t.j. 14. augusta  (v tento deň nastali právne účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia).
Na základe uvedeného daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel zanikla  31. augusta, nakoľko tento deň je posledným dňom mesiaca, kedy došlo k prerušeniu podnikania.
Daňové priznanie pri prerušení podnikania je daňovník povinný podať po ukončení zdaňovacieho obdobia (ktorým je kalendárny rok), a to najneskôr do 31. januára  a v tejto lehote pomernú časť dane  aj zaplatiť.

Otázka č. 9 - určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri vyradení vozidla z evidencie
Na základe dokladu dopravného inšpektorátu došlo k vyradeniu vozidla z evidencie dňa 1. decembra. Kedy zanikla daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel?
Odpoveď
Pretože daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,  daňová povinnosť v danom prípade zanikla 31. decembra.
Daňové priznanie pri vyradení vozidla z evidencie je daňovník povinný podať po ukončení zdaňovacieho obdobia (ktorým je kalendárny rok), a to najneskôr do 31. januára  a v tejto lehote pomernú časť dane  aj zaplatiť.

Otázka č. 10 - určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri úmrtí daňovníka
Daňovník zomrel 10. septembra. Kedy zanikla daňová povinnosť  k dani z motorových vozidiel v tomto prípade? 
Odpoveď
Daňová povinnosť zanikla 30. septembra a dedič je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, t.j. od 1. januára  do 30. septembra.
Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, t.j. v danom prípade do 31. decembra. V prípade, ak by dedič, alebo niektorý z dedičov lehotu na podanie daňového priznania nevedel dodržať, má možnosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie. Ak by bolo dedičov viac, podáva ho ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. V prípade, že k dohode dedičov nedôjde, správca dane určí jedného z nich. Daňové priznanie sa v prípade pripadnutia dedičstva Slovenskej republike nepodáva.