Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpis pohľadávky > Odpis vlastnej pohľadávky ak sú splnené podmienky

Odpis vlastnej pohľadávky ak sú splnené podmienky

Postup pri vyradení pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 zákona o dani z príjmov,  je na účely dane z príjmov upravený v ustanovení § 17 ods. 12 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov.
 
Ak daňovník fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 zákona,  vyraďuje z účtovníctva alebo evidencie pohľadávku,  pri ktorej sú splnené podmienky stanovené v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a siedmom bode zákona o dani z príjmov, takéto vyradenie pohľadávky nemá vplyv na základ dane daňovníka. 

Pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie, pri ktorej sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a siedmom bode zákona, daňovník postupuje nasledovne:

 • ak ide o vlastnú pohľadávku, základ dane nezvyšuje o sumu menovitej hodnoty pohľadávky podľa § 17 ods. 12 písm. b) zákona o dani z príjmov,
 • ak ide o pohľadávku nadobudnutú postúpením, základ dane nezvyšuje o obstarávaciu cenu pohľadávky podľa § 17 ods. 12 písm. b) zákona o dani z príjmov, ale základ dane znižuje o zaplatenú cenu pohľadávky pri jej obstaraní; o zaplatenú cenu pohľadávky sa zníži základ dane (zvýši daňová strata) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dôjde k splneniu podmienok podľa § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona o dani z príjmov.

Pohľadávka (vlastná pohľadávka alebo pohľadávka nadobudnutá postúpením) spĺňa podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov, ak:

 1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate alebo ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate alebo oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
 2. nevymožiteľnosť vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania, alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom,
 3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
 4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd  alebo exekútor zastaví z dôvodu, že po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,
 5. exekútor výkon rozhodnutia alebo exekúciu zastaví z dôvodu podľa osobitného predpisu, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi; od 1.1.2020 pohľadávka spĺňa podmienku stanovenú v § 19 ods. 2 písm. h) piateho bodu aj v prípade, ak exekútor alebo súd zastaví starú exekúciu z dôvodov vymedzených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní
 6. vyplýva to z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa § 39 až 46 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 7. z potvrdeného verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu pri verejnej preventívnej reštrukturalizácii alebo potvrdeného neverejného preventívneho reštrukturalizačného plánu pri neverejnej preventívnej reštrukturalizácii vyplýva odpustenie pohľadávky alebo čiastočné odpustenie pohľadávky v rámci reštrukturalizačných opatrení podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku, a to najskôr v zdaňovacom období, v ktorom bol súdom potvrdený verejný preventívny reštrukturalizačný plán alebo neverejný preventívny reštrukturalizačný plán.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky), postupuje pri vyradení pohľadávky, ktorá spĺňa podmienku stanovenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona nasledovne:

 • pohľadávku odpíše z evidencie pohľadávok
 • základ dane neupravuje
Daňovník, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky a vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 cit. zákona, postupuje pri vyradení pohľadávky, ktorá spĺňa podmienku stanovenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona nasledovne:
 • pohľadávku odpíše z evidencie pohľadávok
 • pri odpise pohľadávky nadobudnutej postúpením zvýši daňové výdavky v evidencii daňových výdavkov o zaplatenú obstarávaciu cenu pohľadávky podľa § 17 ods. 12 písm. c) zákona, nakoľko pohľadávka spĺňa podmienku ustanovenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode zákona o dani z príjmov.
Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, účtuje vyradenie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania, ak pohľadávka spĺňa podmienku stanovenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona o dani z príjmov, podľa § 14 ods. 3 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov. Zánik pohľadávky účtuje v knihe pohľadávok na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky.  
 

FAQ

Otázka  č. 1 – odpis pohľadávky voči daňovníkovi v konkurze
Podnikateľ účtujúci v sústave JÚ eviduje voči obchodnej spoločnosti pohľadávku vo výške 5 000 eur. Voči obchodnej spoločnosti bolo začaté konkurzné konanie. Súd však konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavil. Uznesenie o zastavení konkurzného konania a oznámenie o právoplatnosti uznesenia bolo zverejnené v Obchodnom vestníku. Môže v takomto prípade daňovník účtujúci v sústave JÚ vyradiť uvedenú pohľadávku zo svojho účtovníctva?
Odpoveď
Podnikateľ  účtujúci v sústave JÚ  na základe právoplatného uznesenia súdu o zastavení  konkurzného konania pre nedostatok majetku môže pohľadávku jednorázovo odpísať (nakoľko je splnená podmienka  podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1). Odpis pohľadávky zaúčtuje v knihe pohľadávok ako zánik pohľadávky a nakoľko  nemá takýto odpis vplyv na základ dane, preto sa v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku neúčtuje.  

Otázka č. 2 – odpis pohľadávky voči daňovníkovi, ktorý zomrel 
Podnikateľ účtujúci v sústave JÚ eviduje pohľadávku voči inému podnikateľovi – živnostníkovi, ktorý náhle zomrel a nezostal po ňom žiadny majetok. Ako postupuje daňovník účtujúci v sústave JÚ pri vyradení takejto pohľadávky, keď túto pohľadávku do dedičského konania neprihlásil, nakoľko zistil, že dedičské konanie už bolo zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok?
Odpoveď  
Uvedená účtovná jednotka môže pohľadávku jednorázovo odpísať na základe právoplatného uznesenia súdu (dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka), a to v knihe pohľadávok ako zánik pohľadávky. Takýto odpis pohľadávky [ktorá spĺňa podmienku podľa § 19 ods.2 písm. h) bod 3] nemá vplyv na základ dane, preto sa v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku neúčtuje.
 
Otázka č. 3 – odpis pohľadávky nadobudnutej postúpením
Podnikateľ A účtujúci v sústave JÚ v knihe pohľadávok eviduje pohľadávku voči podnikateľovi C. Predmetnú pohľadávku nadobudol v roku 2015 postúpením od podnikateľa B za 20 000 eur (menovitá hodnota pohľadávky je 22 000 eur). Obstarávaciu cenu pohľadávky (20 000 eur) podnikateľ A zaplatil podnikateľovi B v roku 2016.
V roku 2023 dlžník (podnikateľ C) zomrel, pričom pohľadávka nemôže byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov. Ako postupuje podnikateľ A  pri pohľadávke (nadobudnutej postúpením)  evidovanej voči dlžníkovi, ktorý zomrel?
Odpoveď
V roku 2023 došlo k splneniu podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 zákona, preto podnikateľ A vyradí pohľadávku z účtovníctva a základ dane za rok 2023 zníži o sumu 20 000 eur, čo je zaplatená obstarávacia cena pohľadávky.

Účtovanie u podnikateľa A -
Účtovné obdobie 2015
Kniha záväzkov: vznik záväzku voči podnikateľovi B (postupcovi) z postúpenej pohľadávky v dohodnutej cene 20 000 eur
Kniha pohľadávok: vznik pohľadávky z postúpenia voči podnikateľovi C v menovitej hodnote 22 000 eur

Účtovné obdobie 2016
Peňažný denník: úhrada postúpenej pohľadávky postupcovi, výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov v dohodnutej cene 20 000 eur
Kniha záväzkov:  zánik záväzku voči postupcovi z postúpenia v hodnote 20 000 eur

Účtovné obdobie 2023
Kniha pohľadávok: zánik pohľadávky voči podnikateľovi C v sume 22 000 eur
Peňažný denník: Uzávierkové účtovné operácie - zaplatená obstarávacia cena pohľadávky v sume 20 000 eur ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení ostatné výdavky.

Otázka č. 4 – vyradenie postúpenej pohľadávky u daňovníka s percentuálnymi výdavkami
Podnikateľ A, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, eviduje pohľadávku voči podnikateľovi C v menovitej hodnote 12 000 eur, ktorú nadobudol postúpením od podnikateľa B za 10 000 eur.
Obstarávaciu cenu pohľadávky (10 000 eur) podnikateľ A podnikateľovi B zaplatil.
V roku 2023 dlžník ( podnikateľ C) zomrel, pričom pohľadávku nie je možné vymáhať ani od jeho dedičov. Môže podnikateľ A, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov o obstarávaciu cenu takejto pohľadávky znížiť svoj základ dane?
Odpoveď
Nakoľko v roku 2023 došlo k splneniu ustanovenej podmienky [§ 19 ods. 2 písm. h) bod 3 zákona], podnikateľ A v evidencii pohľadávok zaeviduje zánik pohľadávky v sume 12 000 eur. O sumu 10 000 eur, čo je zaplatená obstarávacia cena pohľadávky, daňovník percentuálne výdavky neupravuje (nezvyšuje), pretože obstarávacia cena pohľadávky je už zahrnutá v percentuálnych výdavkoch.