Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpis pohľadávky > Odpis pohľadávky ak nie sú splnené podmienky

Odpis pohľadávky ak nie sú splnené podmienky

Postup pri vyradení pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 zákona o dani z príjmov,  je na účely dane z príjmov upravený v ustanovení § 17 ods. 12 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov.
 
Pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie v súlade s § 17 ods. 12 písm. b) zákona o dani z príjmov, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a siedmom bode zákona, je daňovník povinný
 • ak ide o vlastnú pohľadávku, základ dane zvýšiť o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, alebo
 • ak ide o pohľadávku nadobudnutú postúpením, základ dane zvýšiť o sumu vo výške obstarávacej ceny pohľadávky 
Pri úprave základu dane je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že súčasťou hodnoty pohľadávky (o ktorú sa upraví základ dane alebo daňová strata) je aj daň z pridanej hodnoty, s výnimkou platiteľa DPH, u ktorého sa vychádza z hodnoty pohľadávky bez DPH, nakoľko túto DPH je platiteľ povinný platiť podľa zákona o DPH. 
 
Pohľadávka (vlastná pohľadávka alebo pohľadávka nadobudnutá postúpením) spĺňa podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov, ak:
 1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate alebo ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate alebo oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
 2. nevymožiteľnosť vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania, alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom,
 3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
 4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd  alebo exekútor zastaví z dôvodu, že po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,
 5. exekútor výkon rozhodnutia alebo exekúciu zastaví z dôvodu podľa osobitného predpisu, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi; od 1.1.2020 pohľadávka spĺňa podmienku stanovenú v § 19 ods. 2 písm. h) piateho bodu aj v prípade, ak exekútor alebo súd zastaví starú exekúciu z dôvodov vymedzených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 233/2019 Z. z.
 6. to vyplýva z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa § 39 až 46 zákona  č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 7. z potvrdeného verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu pri verejnej preventívnej reštrukturalizácii alebo potvrdeného neverejného preventívneho reštrukturalizačného plánu pri neverejnej preventívnej reštrukturalizácii vyplýva odpustenie pohľadávky alebo čiastočné odpustenie pohľadávky v rámci reštrukturalizačných opatrení podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku, a to najskôr v zdaňovacom období, v ktorom bol súdom potvrdený verejný preventívny reščtrukturalizačný plán alebo neverejný preventívny reštrukturalizačný plán.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky), postupuje pri vyradení pohľadávky, ktorá nespĺňa ani jednu z podmienok stanovených v § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona nasledovne:

 • pohľadávku odpíše z evidencie pohľadávok
 • pri odpise vlastnej pohľadávky zvýši príjmy v evidencii príjmov o menovitú hodnotu pohľadávky a z takto zvýšených príjmov vypočíta percentuálne výdavky
 • pri odpise pohľadávky nadobudnutej postúpením zvýši príjmy v evidencii príjmov o obstarávaciu cenu pohľadávky a z takto zvýšených príjmov vypočíta percentuálne výdavky

Daňovník, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky a vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 cit. zákona, postupuje pri vyradení pohľadávky, ktorá nespĺňa ani jednu z podmienok stanovených v § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona nasledovne:
 
 • pohľadávku odpíše z evidencie pohľadávok
 • pri odpise vlastnej pohľadávky zvýši príjmy v evidencii príjmov o menovitú hodnotu pohľadávky,
 • pri odpise pohľadávky nadobudnutej postúpením zvýši príjmy v evidencii príjmov o obstarávaciu cenu pohľadávky
 • pri odpise pohľadávky nadobudnutej postúpením daňové výdavky v evidencii daňových výdavkov o zaplatenú obstarávaciu cenu pohľadávky podľa § 17 ods. 12 písm. c) zákona nezvyšuje, nakoľko pohľadávka nespĺňa ani jednu z podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode zákona o dani z príjmov.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, účtuje vyradenie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania, ak pohľadávka nespĺňa ani jednu z podmienok stanovených v § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu a siedmeho bodu zákona, podľa § 14 ods. 2 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov. Zánik pohľadávky účtuje v knihe pohľadávok a v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení „ostatný príjem“, a to v tom účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka o upustení od jej vymáhania rozhodla. Ak v budúcnosti dôjde k inkasu už odpísanej pohľadávky, zaúčtuje sa príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov.

 
FAQ

Otázka č. 1 - vyradenie vlastnej pohľadávky z jednoduchého účtovníctva
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva sa k 31.5.príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodol, že z účtovníctva vyradí vlastnú pohľadávku voči svojmu odberateľovi, ktorej menovitá hodnota predstavuje 250 eur (pri pohľadávke nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h prvom až piatom bode zákona o dani z príjmov). Môže odpísať takúto pohľadávku z účtovníctva bez dopadu na základ dane, nakoľko dlžník na výzvy nereaguje a daňovník má vedomosť, že pohľadávka nebude uspokojená?
Odpoveď
Ak sa daňovník rozhodne, môže odpísať a vyradiť aj takúto pohľadávku. V knihe pohľadávok dňa 31.5. zdaňovacieho obdobia zaúčtuje zánik pohľadávky voči odberateľovi vo výške 250 eur. V peňažnom denníku dňa 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 14 ods.2 postupov účtovania JÚ zaúčtuje príjem ovplyvňujúci základ dane (ostatný príjem), nakoľko sa jedná o takú pohľadávku, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode zákona .
 
Otázka č. 2 - vyradenie vlastnej pohľadávky, ak sú uplatňované paušálne výdavky
Podnikateľ, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, eviduje pohľadávku voči odberateľovi v menovitej hodnote 10 000 eur.  Jedná sa o vlastnú pohľadávku z obchodno záväzkových vzťahov. Rozhodol sa, že túto pohľadávku vyradí z evidencie, nakoľko ju už nebude vymáhať (pri pohľadávke nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode zákona o dani z príjmov). Môže odpísať pohľadávku aj taký daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov? Ak áno, ako bude postupovať pri vyčíslení svojho základu dane?
Odpoveď  
Odpísať pohľadávku z dôvodu trvalého upustenia od jej vymáhania môže aj podnikateľ, ktorý uplatňuje paušálne výdavky. Podnikateľ pri odpise pohľadávky zaeviduje v evidencii pohľadávok zánik pohľadávky v sume 10 000 eur a o túto sumu zvýši príjmy v evidencii príjmov. Z takto zvýšených príjmov vypočíta paušálne výdavky. 

Otázka č. 3 – vyradenie pohľadávky, ktorá bola nadobudnutá postúpením, z jednoduchého účtovníctva
Podnikateľ  účtujúci v sústave JÚ sa rozhodol vyradiť z účtovníctva pohľadávku voči odberateľovi v menovitej hodnote 4 000 eur, ktorú nadobudol postúpením za 3 000 eur. Ako má daňovník postupovať v takomto prípade, ak obstarávacia cena pohľadávky je iná ako jej menovitá hodnota?
Odpoveď
Daňovník odpíše pohľadávku v knihe pohľadávok v menovitej hodnote 4 000 eur. V rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v peňažnom denníku príjem ovplyvňujúci základ dane vo výške 3 000 eur, čo predstavuje obstarávaciu cenu pohľadávky. 

 
Otázka č. 4 - vyradenie pohľadávky, ktorá bola nadobudnutá postúpením, z evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov
Podnikateľ, ktorý uplatňuje skutočné preukázateľné daňové výdavky, a ktorý vedie daňovú evidenciu, obstaral pred 5 rokmi pohľadávku postúpením v menovitej hodnote 4 000 eur, za ktorú zaplatil 3 000 eur. Rozhodol sa upustiť od jej vymáhania a chce túto pohľadávku odpísať. Pohľadávka nespĺňa ani jednu z podmienok stanovených v § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona o dani z príjmov. Aký dopad to bude mať na jeho základ dane?
Odpoveď
Podnikateľ v tom zdaňovacom období, v ktorom vyradí pohľadávku z evidencie pohľadávok, je povinný zvýšiť zdaniteľné príjmy o obstarávaciu cenu pohľadávky, teda o 3 000 eur.
 
 Otázka č. 5 - vyradenie pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze
Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva obdržal rozhodnutie súdu o zastavení konkurzného konania dlžníka z dôvodu nedostatku majetku dlžníka, voči ktorému eviduje pohľadávku vo výške 10 000 eur. Ak podnikateľ predmetnú pohľadávku vyradí z knihy pohľadávok, vznikne mu povinnosť o hodnotu tejto pohľadávky zvýšiť základ dane?
Odpoveď
Nie, nakoľko pohľadávka spĺňa podmienku podľa § 19 ods. 2 písm. h) bodu 1 zákona.