Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Registrácia pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ > Nadobudnutie tovaru osobou, ktorá je už registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH

Nadobudnutie tovaru osobou, ktorá je už registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH

Ak zdaniteľná osoba je už v SR registrovaná pre DPH podľa § 7a zákona o DPH a ide nadobúdať tovar z iného členského štátu od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, ktorým celková hodnota nadobudnutých tovarov v kalendárnom roku  dosiahne hodnotu 14 000 eur,  žiadosť o registráciu nepodáva, pretože už je registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH.  Tovar z iného členského štátu si bude objednávať pod identifikačným číslom, ktoré jej bolo pridelené podľa § 7a zákona o DPH a následne má povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru.
 
Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nadobúda tovar od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, ktorým celková hodnota nadobudnutých tovarov v kalendárnom roku nedosiahne hodnotu 14 000 eur, žiadosť o registráciu nepodáva, pretože už je registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH a pri nadobudnutí tovaru môže postupovať nasledovne: 

a) neoznámi dodávateľovi tovaru svoje IČ DPH; dodávateľ bude fakturovať dodávku tovaru s daňou svojho členského štátu  a nadobúdateľ nemá povinnosť odviesť daň v SR z nadobudnutého tovaru,

b) oznámi dodávateľovi svoje IČ DPH a teda sa rozhodne,  že bude dobrovoľne zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty 14 000 eur;  dodávateľ bude fakturovať dodávku tovaru bez DPH a nadobúdateľ má povinnosť odviesť daň v SR z nadobudnutého tovaru.

FAQ

Otázka č. 1 – Nadobudnutie tovaru, ak nadobúdateľ je registrovaný pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH
Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň v zmysle § 7a zákona o DPH v r. 2023 uzatvorila s českým dodávateľom (osobou identifikovanou pre daň v ČR) zmluvu na dodanie tovaru z ČR do SR v hodnote 4 800 eur s tým, že prepravu si zabezpečí odberateľ. Je zdaniteľná osoba povinná českému dodávateľovi tovaru oznámiť svoje IČ DPH, ktoré má pridelené z dôvodu poskytovania služieb do iného členského štátu. Kto bude platiť daň z nadobudnutého tovaru?
Odpoveď
Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH nadobúda tovar z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím nepresiahne limit 14 000 eur, ktorý je stanovený v § 7 zákona o DPH, nie je nadobudnutie tovaru povinná zdaniť daňou z pridanej hodnoty, t.j. nemusí českému dodávateľovi oznámiť svoje IČ DPH. Ak by však táto zdaniteľná osoba oznámila svoje IČ DPH  dodávateľovi v súvislosti s nadobudnutím tovaru, potom je povinná zdaniť nadobudnutie tovaru v tuzemsku v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH, aj keď nadobudnutím tovaru nedosiahla vyššie uvedený limit.

Otázka č. 2 – Nadobudnutie tovaru osobou registrovanou podľa § 7a – neoznámenie IČ DPH
Marketingová spoločnosť registrovaná pre DPH podľa § 7a nakúpila v septembri 2023 od českého dodávateľa – platiteľa dane tovar v hodnote 5 000 eur. Okrem tohto tovaru nekúpila v roku 2023 už žiadny iný tovar z iných členských štátov. Je spoločnosť povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH a zdaniť tento nakúpený tovar, pokiaľ si ho neobjednala pod prideleným IČ DPH?
Odpoveď
Spoločnosť nemá povinnosť zaregistrovať sa pre daň podľa § 7 zákona o DPH. Taktiež nemá povinnosť zdaniť nadobudnutý tovar, nakoľko si ho neobjednala pod prideleným IČ DPH a  hodnota tovaru nepresiahla v rámci kalendárneho roku 2023 sumu 14 000 eur.

Otázka č. 3 – Nadobudnutie tovaru osobou registrovanou podľa § 7a – oznámenie IČ DPH
Podnikateľ zaoberajúci sa servisom motorových vozidiel je  registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH. Podnikateľ nakúpil v septembri 2023 od maďarského dodávateľa – platiteľa dane tovar v hodnote 7 000 eur. Okrem tohto tovaru podnikateľ nekúpil v roku 2023 už žiadny iný tovar z iných členských štátov. Je podnikateľ povinný podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH a  zdaniť tento nakúpený tovar, pokiaľ si ho objednal pod prideleným IČ DPH, avšak hodnota nadobudnutého tovaru nepresiahla v roku 2023 sumu 14 000 eur?
Odpoveď
Pokiaľ si podnikateľ objedná tovar z Maďarska od platiteľa dane pod prideleným IČ DPH, potom mu v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH vzniká povinnosť zdaniť nadobudnutý tovar a to aj napriek tomu,  že hodnota tovaru nepresiahla v rámci kalendárneho roku 2023 sumu 14 000 eur. Podnikateľ však nemá povinnosť zaregistrovať sa pre DPH podľa § 7 zákona o DPH.

Otázka č. 4 – Nadobudnutie tovaru  osobou registrovanou podľa § 7a – presiahnutie hodnoty 14 000 eur
Softvérová spoločnosť  registrovaná pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, nakúpila v auguste 2023 tovar z Poľska v hodnote 15 000 eur. Pri objednávaní tovaru však neoznámila svoje IČ DPH. Má povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH a odviesť DPH z nadobudnutého tovaru?
Odpoveď
Spoločnosť nemá povinnosť požiadať o registráciu pre DPH podľa § 7 zákona o DPH, avšak má v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH povinnosť odviesť DPH z nadobudnutého tovaru, pretože hodnota nadobudnutého tovaru presiahla v roku 2023 čiastku 14 000 eur. Povinnosť zdaniť nadobudnutý tovar má napriek tomu, že si tovar neobjednala pod prideleným IČ DPH.

Otázka č. 5 - Nadobudnutie tovaru osobou registrovanou podľa § 7a – presiahnutie hodnoty 14 000 eur
Podnikateľ – výrobca nábytku registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, nakúpil v kalendárnom roku 2023 materiál z Českej republiky v hodnote 17 000 eur.  Má podnikateľ povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH a odviesť DPH z nadobudnutého tovaru?
Odpoveď
Podnikateľ nemá povinnosť zaregistrovať sa pre DPH podľa § 7 zákona o DPH, avšak má v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH povinnosť odviesť DPH z nadobudnutého tovaru, pretože hodnota nadobudnutého tovaru presiahla v roku 2023 čiastku 14 000 eur.