Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Registrácia pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ > Registrácia a povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Registrácia a povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu  podľa § 7 zákona o DPH vzniká týmto osobám:
 
- zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH v SR
- právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH – napr. rozpočtová alebo príspevková organizácia)

ak tieto osoby nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku  14 000 eur.

Do hodnoty 14 000 eur podľa § 11 ods. 6 zákona o DPH sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v iných členských štátoch, z ktorých je tovar odoslaný alebo prepravený. Do hodnoty sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Žiadosť sa podáva pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.

Nadobúdateľ sa môže rozhodnúť, že bude zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty 14 000 eur a toto svoje rozhodnutie oznámi písomne daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH. Zdaňovanie nadobudnutia tovaru je nadobúdateľ povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.
 
Povinnosti nadobúdateľa
1. Po pridelení identifikačného čísla pre DPH podľa § 7 zákona o DPH si nadobúdateľ musí dodanie tovarov z iných členských štátov objednávať pod prideleným identifikačným číslom pre DPH
2. Nadobúdateľ je pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň, avšak nemá právo na odpočítanie dane.
3. Ak nadobúdateľ nadobudne tovar z iného členského štátu, je povinný podať daňové priznanie do 25. dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote zaplatiť daň (do 5 eur sa daň neplatí) v zmysle § 78 ods. 3 zákona o DPH
4. Nadobúdateľ vedie záznamy o nadobudnutých tovaroch v zmysle § 70 zákona o DPH.
 
UPOZORNENIE

Ak by nadobúdateľ nadobudol tovar v tuzemsku z iného členského štátu a vznikla mu povinnosť podať žiadosť o registráciu v zmysle § 7 zákona o DPH a túto povinnosť si nesplnil, je aj v tomto prípade povinný odviesť daň z nadobudnutia tovaru. Za nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok).

Ak osoba, ktorá už je platiteľom dane, nadobudne tovar z iného členského štátu, nie je povinná sa registrovať podľa § 7 zákona o DPH, pretože je už registrovaná za platiteľa dane. Nadobúdateľ – platiteľ dane je pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH.

 
FAQ

Otázka  č. 1 – Nadobudnutie stroja z Rakúska
Slovenský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre daň v SR, nadobudol v mesiaci jún 2023 stroj z Rakúska od rakúskeho dodávateľa, ktorý je v Rakúsku identifikovaný pre daň, v hodnote bez dane 5 000 eur.  V októbri  2023 si slovenský podnikateľ objednal od toho istého dodávateľa ďalší stroj v hodnote bez dane 9 000 eur, ktorý mu dodávateľ dovezie do tuzemska v mesiaci október  2023. Je slovenský podnikateľ povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred kúpou druhého stroja alebo sa hodnota každej dodávky posudzuje samostatne?
Odpoveď
Slovenský podnikateľ je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH pred nadobudnutím druhého stroja, pretože nadobudnutím druhého stroja celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku sumu 14 000 eur.

Otázka č. 2 – Nadobudnutie tovaru z ČR a kúpa nového dopravného prostriedku z Nemecka
Podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre DPH, nadobúdal tovar od januára 2023 do septembra  2023 od českého dodávateľa, ktorý je v ČR identifikovaný pre daň, v celkovej hodnote bez DPH 8 500 eur, ktorý si sám odberateľ prepravil z ČR do tuzemska. V októbri 2023 si ide podnikateľ kúpiť nový dopravný prostriedok v hodnote 13 000 eur do Nemecka, pričom predávajúci je osobou identifikovanou pre daň v Nemecku. Podnikateľ si nový dopravný prostriedok dovezie na vlastné náklady do SR v októbri 2023. Má podnikateľ povinnosť sa zaregistrovať podľa § 7 zákona o DPH pred nadobudnutím nového dopravného prostriedku?
Odpoveď
Podnikateľ nemá povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH, pretože v kalendárnom roku 2023 hodnota nadobudnutých tovarov v SR nedosiahla hodnotu 14 000 eur. Do hodnoty 14 000 eur sa nezapočíta hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku vo výške 13 000 eur, avšak podnikateľ je povinný odviesť daň pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku bez povinnosti registrácie (§ 11 ods. 3, § 78 ods. 3 zákona o DPH).

Otázka č. 3 – Nadobudnutie tovaru z ČR platiteľom dane
Slovenský podnikateľ je registrovaný za platiteľa DPH v zmysle § 4 zákona o DPH. Podnikateľ kupuje a predáva tovary výlučne v SR. V septembri 2023 ide kúpiť od českého podnikateľa tovary, ktoré si sám prepraví z ČR do SR, kde ich bude predávať. Je slovenský podnikateľ povinný sa registrovať ako nadobúdateľ tovaru v zmysle § 7 zákona o DPH?
Odpoveď
Ak slovenský podnikateľ je už registrovaný ako platiteľ dane, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu sa už neregistruje ako nadobúdateľ tovaru v zmysle § 7 zákona o DPH. Slovenský podnikateľ pri nadobudnutí tovaru oznámi svoje IČ DPH dodávateľovi tovaru z iného členského štátu, ktorý mu dodávku tovaru bude fakturovať bez DPH a slovenský nadobúdateľ odvedie DPH v SR pri nadobudnutí tovaru v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH.  Zároveň si slovenský podnikateľ môže odpočítať daň, ktorú uplatnil pri nadobudnutí tovaru, ak sú splnené podmienky na odpočítanie dane v zmysle § 49 až § 51 zákona o DPH.

Otázka č. 4 - Nadobudnutie investičného zlata
Tuzemská zdaniteľná osoba nadobudne z iného členského štátu od platiteľa dane investičné zlato v hodnote 16 500 eur. Je povinná sa zaregistrovať podľa § 7 zákona o DPH pred nadobudnutím investičného zlata, ktoré je v zmysle § 67 ods. 3 zákona o DPH oslobodené od dane?
Odpoveď
Napriek tomu, že nadobudnutie investičného zlata z iného členského štátu je v zmysle § 67 ods. 3 zákona o DPH  oslobodené od dane, zdaniteľná osoba má povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7 zákona o DPH pred nadobudnutím investičného zlata, avšak nemá povinnosť odviesť daň.

Otázka č. 5 – Nadobudnutie tovaru z Poľska nadáciou
Nadácia nadobudla počítače z Poľska v marci 2023 vo výške 10 000 eur. Ďalej si nadácia  objednala z Maďarska nábytok v hodnote 5 000 eur, ktorý by jej mal byť dodaný v októbri 2023. Má nadácia povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7 zákona o DPH?
Odpoveď
Ak nadácia vie, že tovar, ktorý si objednala bude dodaný ešte v roku 2023 a hodnota tohto tovaru po započítaní do súčtu hodnôt  nadobudnutých tovarov bez  dane z iného členského štátu by dosiahla sumu 14 000 eur bez DPH, potom je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH ešte pred nadobudnutím tohto tovaru.

Otázka č. 6 – Nadobudnutie tovaru z ČR, ktorý je predmetom spotrebnej dane
Podnikateľ - majiteľ vinotéky nadobúda z ČR víno, ktoré je predmetom spotrebnej dane. Vstupuje hodnota nadobudnutého vína z ČR do hodnoty 14 000 eur pre registráciu pre DPH podľa § 7 zákona o DPH? Je povinný podnikateľ podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7 zákona o DPH a zaplatiť DPH?
Odpoveď
Ak podnikateľ, ktorý nie je registrovaný  pre DPH, nadobúda z iného členského štátu tovar, pri ktorom musí v SR platiť spotrebnú daň, potom je povinný v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH platiť DPH z nákupu tohto tovaru, bez rozdielu, či týmto nákupom dosiahol hodnotu 14 000 eur alebo nie. Z titulu nadobudnutia tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, nemá táto osoba registračnú povinnosť pre DPH. Napriek tejto skutočnosti je však povinná podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť.