Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, kde nebola odpočítaná daň > Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň

Podľa § 42 zákona o DPH oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až § 41 zákona o DPH bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 a bez možnosti úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodaný tovar, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7 zákona o DPH.

FAQ
 
Otázka č. 1 - Dodanie tovaru oslobodeného od dane
Nemocnica – platiteľ DPH  kúpila špeciálny prístroj od slovenského platiteľa, ktorý k cene uplatnil DPH. Prístroj bol zaradený ako investičný majetok. Keďže nemocnica prístroj využívala výlučne na zdravotnú starostlivosť (službu oslobodenú od dane podľa § 29 zákona o DPH), nemohla si uplatniť právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH. Po určitej dobe sa rozhodla prístroj predať súkromnému lekárovi. Má nemocnica povinnosť uplatniť k cene DPH?
Odpoveď
Pri predaji tohto prístroja nemocnica prednostne uplatní zdanenie  a následne má možnosť úpravy dane v zmysle § 54 zákona o DPH. Uvedené sa uplatní, ak ide o hnuteľnú vec, ktorej obdobie na úpravu odpočítanej dane sa sleduje 5 rokov. V prípade, ak je toto obdobie na úpravu odpočítanej dane prekročené, platiteľ dane pri predaji prístroja uplatní oslobodenie od dane.

Otázka č. 2 - Predaj osobného auta, pri ktorom bol zákaz odpočtu dane
Platiteľ dane kúpil v roku 2008 nové osobné vozidlo, pri ktorom mal zákaz odpočtu dane v zmysle § 49 ods. 7 zákona o DPH platného v roku 2008. Vozidlo bolo zaradené do majetku. V tomto roku sa platiteľ rozhodol vozidlo predať za symbolickú cenu, nakoľko je vozidlo odpísané z majetku. Ako má postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Platiteľ postupuje podľa pravidiel prechodného ustanovenia § 85i ods. 2 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že predaj tohto vozidla oslobodí od DPH.

Otázka č. 3 -  Predaj osobného auta, kúpeného od súkromnej osoby
Platiteľ dane kúpil od súkromnej osoby ojazdené osobné vozidlo. Vozidlo  zaradil do majetku. V tomto roku sa platiteľ rozhodol vozidlo predať. Ako má postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane pri predaji vozidla uplatní k cene daň, nakoľko v tomto prípade nie je možné uplatniť oslobodenie podľa prechodného ustanovenia § 85i zákona o DPH.