Prerušenie prevádzky VRP

Otázka č. 1 - výpadok internetového pripojenia
Pri používaní VRP došlo nečakane k výpadku internetového signálu. Aký je postup, ak počas prerušenia prevádzky VRP podnikateľ prijíma tržbu v hotovosti z predaja tovaru?
Odpoveď
Podnikateľ počas nedostupnosti (prerušenie prevádzky VRP) musí vyhotovovať PARAGÓN. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby (alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Podnikateľ je povinný po odstránení príčin nedostupnosti VRP zaevidovať paragóny najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka VRP obnovená. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a musia obsahovať povinné údaje.

 

Otázka č. 2 - dodatočné evidovanie paragónov
Aký je postup pri následnom evidovaní paragónov vyhotovených z dôvodu prerušenia prevádzky VRP?
Odpoveď
Postup dodatočného doevidovania pokladničného dokladu je veľmi podobný s vytváraním nových pokladničných dokladov. Doevidovať pokladničný doklad môže podnikateľ kliknutím na tlačidlo „Zaevidovanie paragónu“ a vybratím položky „Pokladničný doklad“ v základnom menu.
Zaevidovanie paragónu sa skladá z dvoch častí. V prvej časti podnikateľ vyplní formulár pre zadanie „dátumu“ a „času vydania paragónu“ a „čísla paragónu“.
Po ich vyplnení a kliknutí na tlačidlo „Potvrdiť“ sa zobrazí druhá časť zaevidovania paragónu.
Tu podnikateľ v časti „Pridať položku dokladu“ vyplní nasledujúce údaje:
  - vyberie tovar alebo službu z katalógu (zobrazené budú tovary a služby, ktoré boli platné v čase vydania paragónu),
  - vpíše množstvo (prednastavené na 1, je možné udávať na 3 desatinné miesta),
  - vpíše jednotkovú cenu s DPH (iba v prípade, ak pri vytváraní tovaru alebo služby nebola táto cena zadaná),
  - prípadne zadá zľavu (prednastavená na hodnotu 0 %),
  - Vyberie typ položky (kladná, vrátené obaly, odpočítaná záloha, výmena poukazu, vrátenie tovaru, oprava).
Po vyplnení všetkých potrebných údajov podnikateľ vytvorí pokladničný doklad kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť“. Po kliknutí na tlačidlo „Vytvoriť“ sa vygeneruje pokladničný doklad a jeho ID. Pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní paragónov do VRP má podnikateľ povinnosť archivovať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu smartfónov a tabletov.

Používateľská príručka VRP - podnikateľ:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/2019/2019.06.27_eKasa_VRP_podnik_prir.pdf