Prerušenie prevádzky ORP

Otázka č. 1 - výpadok internetového pripojenia
Pri používaní ORP došlo nečakane k výpadku internetového signálu. Aký je postup, ak počas prerušenia prevádzky ORP podnikateľ prijíma tržbu v hotovosti z predaja tovaru?
Odpoveď
Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej odozvy (napr. v prípade prerušenia internetového pripojenia) zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie a zákazníkovi vydá OFF- LINE doklad.

 

Otázka č. 2 - porucha on-line registračnej pokladnice
Ako postupovať v prípade poruchy on-line registračnej pokladnice?
Odpoveď
Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie. Počas prerušenia prevádzky je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu pro prijatí platby alebo vrátení platby  za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka obnovená.