Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja hnuteľných vecí > Uplatnenie výdavkov pri príjmoch z predaja hnuteľných vecí

Uplatnenie výdavkov pri príjmoch z predaja hnuteľných vecí

Pri príjme z predaja hnuteľnej veci podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, ktorý nie je od dane z príjmov oslobodený, základom dane (čiastkovým základom dane)  je príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.
Medzi výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť pri príjmoch z predaja hnuteľných vecí, možno zahrnúť:
- zostatkovú cenu hnuteľnej veci, ktorou je rozdiel medzi vstupnou cenou hnuteľnej veci a celkovou výškou odpisov z tejto veci zahrnutých do daňových výdavkov,
- finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci, 
- finančné prostriedky preukázateľne vynaložené v súvislosti s predajom veci.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Uplatnenie výdavkov pri predaji hnuteľnej veci
Živnostník využíval na podnikanie osobný automobil, ktorý obstaral a zaradil do obchodného majetku v júni 2017 za 24 000 eur. V roku 2018 vyradil automobil z obchodného majetku na súkromné používanie a v roku 2023 ho predal za 23 000 eur. Pred predajom v roku 2022 vynaložil na opravu vozidla 2 tis. eur. Aké výdavky si môže uplatniť daňovník pri dosiahnutí príjmu z predaja majetku?
Odpoveď
Daňovník môže uplatniť do výdavkov zostatkovú cenu automobilu v sume 20 500 eur (t. j. obstarávacia cena znížená o odpis uplatnený v daňových výdavkoch v roku 2017, teda rozdiel medzi 24 000 eur a 3 500 eur) a výdavky na opravu automobilu v sume 2 000 eur, teda výdavky spolu 22 500 eur. Výdavky môže uplatniť najviac do výšky príjmov z predaja automobilu.
 
Otázka č. 2 - Predaj hnuteľného majetku vyradeného v čase predaja z obchodného majetku
Podnikateľ v roku 2021 preradil z podnikania do osobného užívania hnuteľný majetok. Následne došlo k predaju tohto hnuteľného majetku. Ak tento majetok nebol v obchodnom majetku odpísaný, teda mal nejakú zostatkovú cenu, môžeme túto zostatkovú cenu pri predaji uplatniť ako výdavok - napriek tomu, že už majetok nie je obchodným majetkom?
Odpoveď
Pri príjmoch z predaja hnuteľného majetku je výdavkom zostatková cena, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý do obchodného majetku. Uvedené sa vzťahuje práve na situáciu, keď sa predaj majetku uskutočnil až po jeho vyradení z obchodného majetku, inak by to bol príjem zahŕňaný do § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov v závislosti od toho, na akú činnosť bol využívaný.
 
Otázka č. 3 - Predaj hnuteľného majetku zaradeného v čase predaja do obchodného majetku
Samostatne hospodáriaci roľník (SHR) predáva traktor, ktorý využíva pri svojej činnosti a má ho zaradený v obchodnom majetku. Je takýto príjem dosiahnutý predajom obchodného majetku zdaniteľným príjmom?
Odpoveď
Ak daňovník dosiahne príjem z predaja traktora, ktorý bol v čase predaja zaradený do obchodného majetku, potom dosiahnuté príjmy z predaja tohto majetku predstavujú príjem z podnikania ako príjem z nakladania s obchodným majetkom daňovníka. V takomto prípade nejde o príjem z predaja hnuteľnej veci a daňovník si zahrnie takto dosiahnutý príjem do príjmov plynúcich z činnosti SHR (§ 6 ods. 1a) zákona o dani z príjmov).
 
Otázka č. 4 - Predaj plne odpísaného hnuteľného majetku
Živnostník skončil v roku 2020 svoju podnikateľskú činnosť a rozhodol sa v roku 2023 predať výrobné zariadenie, ktoré mu z podnikania zostalo v nulovej zostatkovej cene. Môže si pri predaji zariadenia uplatniť do daňových výdavkov obstarávaciu cenu tohto zariadenia?
Odpoveď
Ak daňovník predáva hnuteľný majetok, ktorý bol zaradený do obchodného majetku a od jeho vyradenia, t. j. odo dňa skončenia podnikania ešte neuplynulo 5 rokov, príjem z predaja výrobného zariadenia podlieha dani z príjmov ako ostatný príjem podľa § 8 ods. 1c) zákona. Keďže zostatková cena zariadenia je nula, do daňových výdavkov si môže zahrnúť iba výdavky vynaložené v súvislosti s predajom. Obstarávaciu cenu zariadenia, ktorú uplatnil v daňových výdavkoch ako podnikateľ prostredníctvom odpisov zariadenia, si už nemôže uplatniť pri príjme z jeho predaja.