Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja hnuteľných vecí > Príjmy fyzickej osoby z predaja hnuteľnej veci

Príjmy fyzickej osoby z predaja hnuteľnej veci

Príjem z predaja hnuteľnej veci podlieha dani z príjmov podľa toho, či ku dňu predaja je hnuteľná vec

- zaradená v obchodnom majetku daňovníka - v tomto prípade sa jedná o príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) 

- nezaradená v obchodnom majetku daňovníka - v tomto prípade sa jedná o ostatný príjem (§ 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov)

Príjem z predaja hnuteľnej veci ako ostatný príjem je od dane oslobodený v plnej výške bez ohľadu na dobu vlastníctva tejto hnuteľnej veci, s výnimkou príjmov z predaja hnuteľných vecí, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov od ich vyradenia z obchodného majetku. Na účely zákona o dani z príjmov sa za hnuteľnú vec nepovažuje cenný papier. Ak je príjem z predaja hnuteľných vecí oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie ani nepodáva.

To znamená, že dani z príjmov fyzických osôb podlieha iba príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorú mal daňovník ako predávajúci zaradenú v obchodnom majetku a odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku do dňa predaja neuplynulo minimálne 5 rokov. Takýto príjem fyzická osoba zdaňuje cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie ako príjem podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Pri príjmoch z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zaradená v obchodnom majetku daňovníka, je daňovým výdavkom zostatková cena majetku podľa § 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
 
Príjem z predaja hnuteľných vecí sa zaraďuje medzi pasívne príjmy, pri ktorých si daňovník nemôže znížiť základ dane o nezdaniteľné časti základu dane a dosiahnutie tohto príjmu nezakladá právo na uplatnenie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Predaj auta nezahrnutého v obchodnom majetku
Daňovníčka kúpila auto v r. 2017 a predala ho v roku 2022. Auto nemala zaradené v obchodnom majetku. Podlieha takýto príjem zdaneniu?
Odpoveď
V prípade, že daňovníčka nemala auto zahrnuté v obchodnom majetku, príjem z jeho predaja je oslobodený od dane bez ohľadu na dĺžku doby vlastníctva.
 
Otázka č. 2 – Predaj auta, ktoré bolo zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka
Daňovník kúpil auto v roku 2015 a zahrnul ho do svojho obchodného majetku. V roku 2019 auto vyradil z obchodného majetku a v roku 2022 ho predal. Je príjem z jeho predaja zdaniteľným príjmom?
Odpoveď
Nakoľko odo dňa vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku do dňa predaja neuplynulo viac ako 5 rokov, príjem z predaja vozidla podlieha dani z príjmov a daňovník je povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní  za rok 2022, ak mu vznikne povinnosť toto priznanie podať. 
 
Otázka č. 3 – Predaj auta, ktoré bolo zahrnuté v obchodnom majetku predchádzajúceho majiteľa
V januári 2019 daňovník kúpil osobný automobil od podnikateľa, ktorý ho mal zaradený v obchodnom majetku. Tento automobil plánuje daňovník predať v decembri 2022. Bude tento príjem z predaja automobilu u daňovníka oslobodený od dane, keďže u neho nebolo zaradené do podnikania, ale u predchádzajúceho majiteľa áno?
Odpoveď
Príjem z predaja hnuteľnej veci nezaradenej v obchodnom majetku predávajúceho je od dane z príjmov oslobodený.
 

Otázka č. 4 - Predaj hnuteľného majetku do zahraničia
Daňovník - fyzická osoba nepodnikateľ predáva zbierku umeleckých diel do Českej republiky. Je povinný zdaniť takto dosiahnutý príjem?
Odpoveď
Ak fyzická osoba predáva hnuteľné veci v osobnom vlastníctve, príjem z ich predaja je oslobodený od dane, a to bez ohľadu na to, či mu uvedený príjem plynie zo zdrojov v SR, alebo v zahraničí.


Otázka č. 5- Predaj hnuteľnej veci (kosačka) nezahrnutej v obchodnom majetku
Fyzická osoba – nepodnikateľ si kúpila v roku 2018 kosačku a v roku 2022 ju predala so ziskom. Podlieha uvedený príjem dani z príjmov? Uvádza sa v daňovom priznaní?
Odpoveď
Ak fyzická osoba predala kosačku, ktorú pred určitým časom nadobudla kúpou, a ktorú nikdy nemala zaradenú v obchodnom majetku, príjem z predaja kosačky je oslobodený od dane z príjmov. Príjmy od dane z príjmov oslobodené  sa v daňovom priznaní neuvádzajú a daňovník ich nezdaňuje.
 
Otázka č. 6 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby
Daňovník v roku 2022 okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahol príjmy z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade (ovocia a zeleniny), pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Príjem z predaja poľnohospodárskych prebytkov  (predaj z dvora)  dosiahol vo výške 1 200 eur. Je možné tieto príjmy považovať za príjmy z predaja hnuteľných vecí, ktoré sú oslobodené od dane?
Odpoveď
Nie, predmetné príjmy nie je možné považovať za príjmy z predaja hnuteľných vecí. Ak nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka, a zároveň nejde o predaj produktov právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá si môže znížiť základ dane podľa § 17 až § 29  o  odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho  náležitosti účtovného dokladu,  príjmy z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade (poľnohospodárske prebytky), sa považujú za príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby  podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov. Uvedené príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur.
 
Otázka č. 7 - Predaj vybavenia kaderníctva nezahrnutého v obchodnom majetku
Fyzická osoba vykonávala kadernícke služby na živnosť. Pri príjmoch zo živnosti si uplatňovala paušálne výdavky. V čase, keď mala živnosť, si nakúpila aj vybavenie kaderníckeho salónu ako napr. umývadlá, kreslá, skrine, skrinky na výkon kaderníckych služieb. Uvedené hnuteľné veci nemala zaradené do obchodného majetku, ani si ich nákup neuplatňovala do daňových výdavkov. V roku 2022 tieto hnuteľné veci predala. Je príjem z predaja týchto hnuteľných vecí od dane oslobodený, keďže neboli zaradené do obchodného majetku, aj keď sa používali na podnikanie?
Odpoveď
Ak sa jedná o príjem z predaja hnuteľných vecí, ktoré neboli zahrnuté do obchodného majetku daňovníka, jedná sa o príjem oslobodený od dane z príjmov, a to aj v prípade, ak boli používané na podnikanie. Príjmy od dane z príjmov oslobodené sa v daňovom priznaní neuvádzajú.