Úvod > Daňový poriadok > Súhlas správcu dane > Súhlas správcu dane s výmazom z OR

Súhlas správcu dane s výmazom z OR

Zmenou Obchodného zákonníka od 1.10.2020 došlo k zrušeniu povinnosti spoločnosti doložiť súdu súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra.

V  nadväznosti na zmenu Obchodného zákonníka od 1.10.2020 bol vypustený § 54 ods. 3  daňového poriadku a súhlas správca dane pre účely výmazu z obchodného registra už  nevydáva.

Likvidácia spoločnosti

Proces likvidácie spoločnosti od 1.10.2020 upravujú ustanovenia § 70 až § 75j Obchodného zákonníka. V zmysle ustanovenia § 75j ak likvidátor zistí, že spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, predlžuje sa zákonom ustanovená minimálna lehota, najskôr po uplynutí ktorej je možné ukončiť likvidáciu (šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie) o ďalších šesť mesiacov. V takomto prípade priloží likvidátor k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra aj svoje písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly.