Úvod > Daňový poriadok > Súhlas správcu dane > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Platnosť do 31.08.2018

Súhlas správcu dane

Správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá podľa daňového poriadku v nadväznosti na Obchodný zákonník, (§ 105b, § 115 ods. 6 až 8, a 10, § 117 ods. 4) súhlas správcu  dane so zápisom do obchodného registra.
Podľa § 54 ods. 1 daňového poriadku správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad,  vydá  daňovému subjektu na žiadosť, v lehote do piatich pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri, ak daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle; na tento účel sa za daňový nedoplatok považuje aj daňový nedoplatok postúpený podľa § 86 daňového poriadku, ktorý v čase vydania potvrdenia nezanikol.
Podľa § 54 ods. 2 daňového poriadku správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vydá súhlas podľa odseku 1, aj ak výška daňového nedoplatku a nedoplatku na cle nepresahuje 170 eur.

1. Predloženie žiadosti daňovým subjektom pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov  alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad  alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.

Daňový subjekt je každý zakladateľ spoločnosti a to:
• fyzická osoba aj
• právnická osoba.

2. Pri prevode obchodného podielu

V prípade návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka do Obchodného registra pri prevode obchodného  podielu je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná doložiť súhlas správcu dane len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.

Potvrdenie je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať, pričom správca dane vydá súhlas o osobe spoločníka, ako aj o osobe  nadobúdateľa.
Pokiaľ uvedené osoby (spoločník alebo nadobúdateľ) budú žiadať správcu dane o udelenie súhlasu každý osobitne, súhlas týmto osobám vydá miestne príslušný správca dane.

Písomný súhlas na výmaz
Správca dane vydáva písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá voči správcovi dane daňový nedoplatok, alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon daňovej kontroly, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie. Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50 eura, pri elektronickom podaní 4,50 eura.

Žiadosť o súhlas správcu dane (so zápisom, zmenou, výmazom) sa elektronicky podáva ako všeobecné podanie.

FAQ    

Otázka č. 1 – udelenie súhlasu zahraničnej osobe
Aký je postup pri udelení súhlasu daňového úradu v prípade, ak je zakladateľom spoločnosti s ručeným obmedzením  fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí?
Odpoveď
Správca dane na základe žiadosti súhlas neudelí a v odpovedi na žiadosť oznámi, že daňovník zahraničná - osoba nemá povinnosť predkladať súhlas správcu dane
Pozn:  ak je zakladateľom zahraničná právnická osoba - nemá povinnosť predkladať súhlas správcu dane

Otázka č. 2 - kto má povinnosť požiadať o súhlas pri prevode /väčšinového/ obchodného podielu
Ktorá z osôb (spoločník - prevodca a nadobúdateľ obchodného podielu) v súvislosti s prevodom obchodného  podielu má požiadať o udelenie súhlasu so zápisom v obchodnom registri a komu správca dane súhlas vystaví?
Odpoveď
Podľa obchodného zákonníka,  povinnosť doložiť súhlas správcu dane  je len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj osobe nadobúdateľa, a to aj vtedy, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.

Tento súhlasu správcu dane o stave daňových nedoplatkov alebo daňovej pohľadávke správcu dane musí spoločnosť doložiť za obidvoch, t.j. aj o osobe spoločníka ako prevodcu, ako aj o osobe nadobúdateľa väčšinového podielu, a to aj vtedy, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.
O vydanie súhlasu správcu dane o daňových nedoplatkoch a daňových pohľadávkach môže požiadať spoločnosť za spoločníka a aj za nadobúdateľa obchodného podielu ako aj samostatne spoločník ako prevodca obchodného podielu a samostatne aj nadobúdateľ obchodného podielu.

Otázka č. 3 – žiadosť o vydanie súhlasu advokátskou  kanceláriou
Ktorý správca dane vydá súhlas so zápisom do obchodného registra v prípade, ak žiadosť podáva advokátska kancelária za  niekoľko osôb alebo jednu osobu (spoločník, prevodca, alebo nadobúdateľ)?
Odpoveď
Ak žiadosť podáva advokátska kancelária  za  niekoľko osôb alebo jednu osobu (spoločník, prevodca, alebo nadobúdateľ) pre ktorých sú miestne príslušní rôzni správcovia dane, miestne príslušný na vybavenie v plnom rozsahu je daňový úrad, ktorý je príslušný  podľa sídla advokátskej kancelárie.

Otázka č. 5 – žiadosť o vydanie súhlasu pri doručení  žiadosti nie miestne príslušnému  správcovi dane
Ktorý správca dane vydá súhlas,  ak bola žiadosť zaslaná nie miestne príslušnému správcovi dane?
Odpoveď
Ak žiadosť o udelenie súhlasu bola doručená  nie miestne príslušnému správcovi dane a týka sa niekoľkých osôb alebo jednu osobu (spoločník, prevodca, alebo nadobúdateľ) pre ktorých sú miestne príslušní rôzni správcovia dane, po zaevidovaní žiadosti bude žiadosť presmerovaná miestne príslušnému správcovi dane a súhlas vydá správca dane miestne príslušný žiadateľovi v hlavičke, ktorému sa podanie presmerovalo a  vydá súhlas tento správca dane za osoby uvedené v žiadosti (aj osoby nie miestne  príslušné).  

Otázka - kto má povinnosť požiadať o súhlas pri prevode /väčšinového/ obchodného podielu
Ktorá z osôb (spoločník - prevodca a nadobúdateľ obchodného podielu) v súvislosti s prevodom obchodného  podielu má požiadať o udelenie súhlasu so zápisom v obchodnom registri a komu správca dane súhlas vystaví?
Odpoveď
Podľa obchodného zákonníka,  povinnosť doložiť súhlas správcu dane  je len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj osobe nadobúdateľa, a to aj vtedy, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.

Ak spoločníci nemajú daňové nedoplatky a správca dane nemá voči nim žiadnu daňovú pohľadávku, stáva sa súhlas správcu dane neoddeliteľnou súčasťou návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra. To znamená, že tento súhlas je spoločnosť povinná doložiť spolu s predloženým návrhom na zmenu spoločníka. Za spoločnosť súhlas spolu s návrhom na zápis predkladá osoba poverená konať v mene spoločnosti a nie spoločníci.
Tento súhlasu správcu dane o stave daňových nedoplatkov alebo daňovej pohľadávke správcu dane musí spoločnosť doložiť za obidvoch, t.j. aj o osobe spoločníka ako prevodcu, ako aj o osobe nadobúdateľa väčšinového podielu, a to aj vtedy, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.
Žiadateľom súhlasu o stave daňových nedoplatkoch je každý z týchto spoločníkov samostatne, t.j. spoločník ako prevodca požiada o súhlas, ako aj osoba ako nadobúdateľ obchodného podielu požiada o súhlas.
O vydanie súhlasu správcu dane o daňových nedoplatkoch a daňových pohľadávkach môže požiadať spoločnosť za spoločníka a aj za nadobúdateľa obchodného podielu ako aj samostatne spoločník ako prevodca obchodného podielu a samostatne aj nadobúdateľ obchodného podielu.