Úvod > Daňový poriadok > Súhlas správcu dane > Súhlas správcu dane s výmazom z OR

Súhlas správcu dane s výmazom z OR

Otázka č. 1 – súhlas správcu dane s výmazom z OR a nezaplatený správny poplatok
Fyzická osoba, podnikateľ Jozef Marec –  Autodoprava, ktorý bol zapísaný do obchodného registra. Menovaný požiadal správcu dane o výmaz z obchodného registra, nakoľko prestal podnikať v autodoprave, požiadal o výmaz. Správca dane eviduje u daňového subjektu neuhradený nedoplatok podľa druhu príjmu – správne poplatky. Môže správca dane vydať pri existencii takéhoto nedoplatku súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra?
Odpoveď
Fyzická osoba, zapísaná v obchodnom registri je v zmysle uvedeného daňovým subjektom. V ustanovení § 54 ods. 3 daňového poriadku sú uvedené podmienky, kedy správca dane vydá súhlas s výmazom daňového subjektu z obchodného registra. Ak fyzická osoba, ktorá žiada súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra spĺňa uvedené podmienky, správca dane vydá súhlas s výmazom z obchodného registra.
Podľa daňového poriadku na žiadosť daňového subjektu správca dane vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon daňovej kontroly, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie podľa § 68.
Daňovým nedoplatkom v zmysle  daňového poriadku je dlžná suma dane po lehote splatnosti. Daňou sa rozumie daň podľa osobitných predpisov vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu daňového poriadku. Daňový poriadok v odvolávkach na osobitné predpisy neodkazuje na zákon o správnych poplatkoch. Vychádzajúc zo zákonnej definície dane a daňového nedoplatku na účely ustanovenia § 54 ods. 3 daňového poriadku nedoplatky na druhu príjmu - správne poplatky nemožno považovať za daňové nedoplatky.