Oceňovanie reálnou hodnotou

Reálnou hodnotou sa oceňuje
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti,
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti alebo nadobudnuté zámenou,
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní, a to
  3a. cenné papiere určené na obchodovanie,
  3b. cenné papiere v majetku fondu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
  3c. cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii,
        v inštitúcii elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke
        zahraničnej finančnej inštitúcie okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
  3d. deriváty v majetku fondu,
  3e. deriváty u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii a v inštitúcii
        elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke zahraničnej
        finančnej inštitúcie okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
  3f. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných
        papierov a sú v  majetku fondu,
4. komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu,
5. drahé kovy v majetku fondu.

Od 1.1.2016 reálnou hodnotou sa oceňuje aj 
- majetok bezodplatne nadobudnutý (dar),
- majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania,
- nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený (inventarizačný prebytok),
- majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu.  

Na účely zákona o účtovníctve, reálnou hodnotou sa rozumie
a) trhová cena,
b) hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií
     alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je cena podľa písmena a) známa,
c) hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií
    alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré
    by bolo možné použiť v oceňovacom modeli podľa písmena b), alebo
d) posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu
     hodnotu podľa písmen a) až c), alebo pre oceňovanú položku majetku nie je dostupný
     oceňovací model odhadujúci s postačujúcou spoľahlivosťou cenu majetku, za ktorú by sa
     v danom čase predal, alebo jeho použitie by vyžadovalo od účtovnej jednotky vynaloženie
     neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom jeho použitia pre kvalitu
     zobrazenia finančnej pozície účtovnej jednotky v účtovnej závierke.

FAQ

Otázka č. 1 – Ocenenie darovaného majetku reálnou hodnotou
Majetok nadobudnutý darovaním sa oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, ktorá bola definovaná ako cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, teda dá sa povedať, že to bola cena, za ktorú by som darovaný majetok obstaral niekde na trhu alebo v bazáre a pod. Od 1.1.2016 sa takýto majetok oceňuje reálnou hodnotou. Môžete prosím uviesť spôsob stanovenia ocenenia takéhoto majetku?
Odpoveď
Reálnu hodnotu je možné stanoviť aj prostredníctvom oceňovacieho modelu. Oceňovacie modely vychádzajú z trhového prístupu, výdavkového prístupu a z príjmového prístupu.
V prípade darovaného majetku možno odporučiť ocenenie na základe výdavkového prístupu,  ktorý vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, ktorý by mal pre účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako oceňovaný majetok; zohľadňujú sa pri tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne obstaral, vrátane maloobchodného trhu.

Rovnakým spôsobom sa môže oceniť aj iný majetok, ktorý sa pred 1.1.2016 oceňoval ROC.