Registrácia a oznamovacia povinnosť platiteľa dane

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane , je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná, na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.
Z uvedeného vyplýva, ak fyzická alebo právnická osoba ešte nie je u miestne príslušného správcu dane registrovaná ako fyzická osoba (na daň z príjmov fyzickej osoby) alebo právnická osoba (na daň z príjmov právnickej osoby) má povinnosť sa tak registrovať. Žiadosť o registráciu je zverejnená na www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre/Daňové a colné formuláre/Elektronické formuláre/Registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Registráciu platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti vykoná v rámci tejto všeobecnej registrácie. Ak je už registrovaná, skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti správcovi dane len oznámi.

FAQ

Otázka  č.1 – Registrácia platiteľa dane zo závislej činnosti
Mám novovzniknutú s.r.o., na daňovom úrade je už registrovaná ako právnická osoba. Od 1.06.2021 sa s.r.o. stane zamestnávateľom. Je potrebná ešte nejaká registrácia (nahlásenie) z tohto titulu, alebo stačí jednoducho začať nosiť na daňový úrad Prehľady a Hlásenia k dani zo závislej činnosti? 
Odpoveď
Ak firma je už registrovaná a začne vyplácať príjmy zo závislej činnosti (t.j. vznikla mu povinnosť zrážať preddavky na daň), skutočnosť , že sa stala platiteľom dane správcovi dane len oznámi (cez všeobecné podanie - register) resp. zmenu skutočnosti (registráciu platiteľa dane zo závislej činnosti) môže urobiť aj cez žiadosť o registráciu, ktorá je zverejnená na
www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre/Daňové a colné formuláre/Elektronické formuláre/Registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty V rámci tejto všeobecnej registrácie vykoná aj registráciu platiteľa dane zo závislej činnosti.

Otázka č. 2  - Zrušenie registrácie platiteľa dane
Od mája 2021 nemám už žiadneho zamestnanca a zrejme už ani nebudem mať. Chcela by som sa opýtať, či mám podávať nulový Prehľad o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti alebo sa mám nejakým spôsobom odhlásiť ako zamestnávateľ.
Odpoveď
Ak už nevyplácate príjmy zo závislej činnosti, nemáte povinnosť podávať mesačné prehľady. Vo Vašom prípade však ešte máte povinnosť podať Hlásenie za rok 2021 (do 30. apríla 2022). V prípade, že už vôbec nebudete vyplácať príjmy zo závislej činnosti, oznámite túto skutočnosť správcovi dane (t.j. zrušíte registráciu platiteľa dane z prímov zo závislej činnosti).

Otázka č. 3 – Registrácia neziskovej organizácie
Nezisková organizácia vyplatila finančné príspevky nezamestnaným resp. bezdomovcom za čistenie okolia rieky Dunaj. Finančné príspevky boli poskytnuté na základe dohôd o podmienkach účasti na podpornej aktivite, ktoré boli uzavreté na základe projektu mesta (v zmysle Občianskeho zákonníka). Má povinnosť sa táto nezisková organizácia registrovať na daňovom úrade ?
Odpoveď
Finančný príspevok sa považuje (§ 5 zákona o dani z príjmov) za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti.
Nezisková organizácia - právnická osoba sa považuje za zamestnávateľa – platiteľ dane a príjemcovia finančných príspevkov za zamestnancov.
Zamestnávateľ  má povinnosť zdaňovať uvedený príjem preddavkovo (podľa  § 35 zákona), a to v mesiaci vyplatenia zdaniteľného príjmu. Odvod preddavkov je povinný vykonať do 5 dní po ich zrazení.
Rovnako má povinnosť (podľa § 49a zákona) registrovať sa u miestne príslušného správcu dane - daňového úradu podľa sídla právnickej osoby, a to najneskôr do konca mesiaca, nasledujúceho  po  uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň.
Ak je už na daňovom úrade registrovaný, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť – že sa stal platiteľom dane a doplniť registráciu o túto skutočnosť. Tlačivo Žiadosť o registráciu/resp. jej zrušenie, obsahuje aj údaje k splneniu oznamovacej povinnosti.