Registrácia a oznamovacia povinnosť platiteľa dane

Novovzniknuté daňové subjekty - fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“) po 1.1.2023 sú automaticky registrované na daňovom úrade na základe údajov z Obchodného registra a je im automaticky zaregistrovaná aj daň z príjmov zo závislej činnosti.

Pozn.: V prípade, že daňový subjekt nemá zamestnancov, nevypláca zdaniteľné príjmy, nevzniká mu povinnosť podávať mesačné prehľady. Nulové prehľady sa nepodávajú (uvedené vyplýva z § 39 ods. 12 zákona o dani z príjmov).

 

Ostatné daňové subjekty, ktoré nie sú registrované u správcu dane, sú povinné v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

Ak tieto osoby (t.j. daňové subjekty vzniknuté pred 1.1.2023) sú už registrované k dani z príjmov, na účel vykonania zmien v registrácii nie sú povinné oznamovať miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stali platiteľom dane. 

Z uvedeného vyplýva:

  • Ak fyzická alebo právnická osoba ešte nie je u miestne príslušného správcu dane registrovaná ako fyzická osoba (na daň z príjmov fyzickej osoby) alebo právnická osoba (na daň z príjmov právnickej osoby) má povinnosť sa registrovať. Žiadosť o registráciu je zverejnená na www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre/Daňové a colné formuláre/Elektronické formuláre/Registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Registráciu platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti vykoná v rámci tejto všeobecnej registrácie.
  • Ak fyzická alebo právnická osoba je už registrovaná na daň z príjmov, skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti, nie je povinná správcovi dane oznámiť - t.j. stačí ak začne posielať prehľady.

 

FAQ

Otázka  č.1 – Registrácia platiteľa dane zo závislej činnosti
Mám novovzniknutú s.r.o., na daňovom úrade je už registrovaná ako právnická osoba. Od 1.6.2021 sa s.r.o. stane zamestnávateľom. Je potrebná ešte nejaká registrácia (nahlásenie) z tohto titulu, alebo stačí jednoducho začať nosiť na daňový úrad Prehľady a Hlásenia k dani zo závislej činnosti? 
Odpoveď
Ak firma je už registrovaná na daň z príjmov právnickej osoby a začne vyplácať príjmy zo závislej činnosti (t.j. vznikla mu povinnosť zrážať preddavky na daň), skutočnosť , že sa stala platiteľom dane správcovi dane môže (ale nemusí) oznámiť (cez všeobecné podanie - register), resp. zmenu skutočnosti (registráciu platiteľa dane zo závislej činnosti) môže urobiť aj cez žiadosť o registráciu, ktorá je zverejnená na
www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre/Daňové a colné formuláre/Elektronické formuláre/Registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. 


Otázka č. 2  - Zrušenie registrácie platiteľa dane
Od mája 2021 nemám už žiadneho zamestnanca a zrejme už ani nebudem mať. Chcela by som sa opýtať, či mám podávať nulový Prehľad o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti alebo sa mám nejakým spôsobom odhlásiť ako zamestnávateľ.
Odpoveď
Ak už nevyplácate príjmy zo závislej činnosti, nemáte povinnosť podávať mesačné prehľady. Vo Vašom prípade však ešte máte povinnosť podať Hlásenie za rok 2021 (do 30. apríla 2022). V prípade, že už vôbec nebudete vyplácať príjmy zo závislej činnosti, oznámite túto skutočnosť správcovi dane (t.j. zrušíte registráciu platiteľa dane z prímov zo závislej činnosti).


Otázka č. 3 – Registrácia neziskovej organizácie
Nezisková organizácia vyplatila finančné príspevky nezamestnaným resp. bezdomovcom za čistenie okolia rieky Dunaj. Finančné príspevky boli poskytnuté na základe dohôd o podmienkach účasti na podpornej aktivite, ktoré boli uzavreté na základe projektu mesta (v zmysle Občianskeho zákonníka). Má povinnosť sa táto nezisková organizácia registrovať na daňovom úrade ?
Odpoveď
Finančný príspevok sa považuje (§ 5 zákona o dani z príjmov) za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti.

Nezisková organizácia - právnická osoba sa považuje za zamestnávateľa – platiteľ dane a príjemcovia finančných príspevkov za zamestnancov. Zamestnávateľ  má povinnosť zdaňovať uvedený príjem preddavkovo (podľa  § 35 zákona), a to v mesiaci vyplatenia zdaniteľného príjmu. Odvod preddavkov je povinný vykonať do 5 dní po ich zrazení.

Rovnako má povinnosť (podľa § 49a zákona) registrovať sa u miestne príslušného správcu dane - daňového úradu podľa sídla právnickej osoby, a to najneskôr do konca mesiaca, nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň.

Ak je už daňový subjekt - nezisková organizácia na daňovom úrade registrovaný na daň z príjmov právnickej osoby, môže (ale nemusí) túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi.