Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Vybrané okruhy problémov pri práci s aplikáciou VRP > Funkcie pokladničného dokladu (zrušenie a oprava dokladu, vklad, výber, neplatný doklad, zostatok, vzor PD)

Funkcie pokladničného dokladu (zrušenie a oprava dokladu, vklad, výber, neplatný doklad, zostatok, vzor PD)

FAQ

Otázka č. 1 - oprava pokladničného dokladu pri úhrade faktúry
Ako podnikateľ opraví nesprávne zaevidovaný pokladničný doklad pri úhrade faktúry?
Odpoveď
Pri  nesprávne zaevidovanej  celkovej sumy pri úhrade faktúry odporúčame nasledovný postup:
  1.Podnikateľ klikne na : „Nový doklad“ → „Pokladničný doklad“
  2.Typ položky: (odrolovať a vybrať) „Oprava“
  3.Kliknúť na: „Manuálne zaevidovanie“
  4.Typ opravy: Záporná
  5.Identifikátor dokladu: zadať celé ID opravovaného dokladu. Cez vystavené doklady si ho môže podnikateľ nájsť
  6.Kliknúť na : Názov tovaru/služby: (napísať úhrada faktúry a jej číslo .......)
  7.Množstvo: 1
  8.Jednotková cena s DPH : (uviesť sumu, ktorá bola nesprávne nahratá)
  9.Sadzba DPH: (vybrať 0%)
  8.Kliknúť na : „Pridať položku“ a
  9.Kliknúť na : „Vytvoriť doklad“
Následne odporúčame skontrolovať si  „Zostatok“ v pokladnici – na hlavnej obrazovke a taktiež vystavený doklad v časti „Vystavené doklady“.
Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu smartfónov a tabletov.

Otázka č. 2 - oprava chybne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade
Ako podnikateľ opraví chybne zaevidovanú položku na pokladničnom doklade?
Odpoveď
Pri oprave chybne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade odporúčame použiť nasledovný postup:
  1. Podnikateľ klikne na: „Nový doklad“ → „Pokladničný doklad“
  2. Typ položky : (odrolovať a vybrať) „Oprava“
  3. Dátum zaevidovania : (zadať dátum zaevidovania nesprávneho pokladničného dokladu – cez kalendár)
  4. Číslo pokladničného dokladu : (zadať číslo nesprávneho pokladničného dokladu)
  5. Kliknúť na : „Vyhľadať doklad“
     následne
  6. Kliknúť na : „Názov tovaru/služby“ : (odrolovať a vybrať názov tovaru/služby). Po vybratí položky sa zobrazí jednotková cena, sadzba DPH, množstvo.
  7. Kliknúť na : „Pridať položku“ - „Pridať všetky položky" a
  8. Kliknúť na : „Vytvoriť doklad“

Odrolovať názov tovaru/služby je možné po jednej položke alebo v prípade ak pokladničný doklad obsahuje viaceré položky, je možné naraz vybrať všetky položky z pokladničného dokladu kliknutím na všetky položky.

Následne odporúčame skontrolovať si „Zostatok“ v pokladnici – na hlavnej obrazovke a taktiež vystavený doklad v časti „Vystavené doklady“.
Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu smartfónov a tabletov.

Otázka č. 3 - VKLAD do VRP
Je potrebné robiť každé ráno vklad do VRP?
Odpoveď
Ak podnikateľ vloží do VRP hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať vo VRP a vytlačiť doklad označený slovom „VKLAD“.
To znamená, že KAŽDÝ vklad hotovosti (napr. na vydávanie hotovosti zákazníkom) do VRP okrem prijatej tržby musí byť zaevidovaný v pokladnici.
Nakoľko sa nevyhotovuje denná uzávierka a zostatok z tohto dôvodu sa každý deň nenuluje (ale KUMULUJE), podnikateľ do VRP eviduje „VKLAD“ len v prípade, ak ho tam naozaj vloží. Každodenné evidovanie vkladu vyžadujú len ERP, v ktorej po vyhotovení dennej uzávierky sa zostatok vynuluje.

 

Otázka č. 4 - výber z VRP
Na čo slúži funkcia „Výber“ z VRP?
Odpoveď
Ak podnikateľ nechce mať vo VRP veľký zostatok (za prijatie tržby v hotovosti), môže si zostatok vybrať a to tak, že klikne na tlačidlo „VÝBER“ v základnom menu VRP. Podnikateľ vyplní pole „Suma výberu“ a stlačí tlačidlo „Vytvoriť“. V prípade, že si podnikateľ neželá spraviť výber z pokladnice, použije tlačidlo „Zrušiť“ a tým sa vráti späť na menu rýchleho prístupu.
Po kliknutí na tlačidlo „Vytvoriť“ sa vygeneruje doklad.

 

Otázka č. 5 - NEPLATNÝ doklad
Na čo slúži položka „Neplatný doklad“ vo VRP?
Odpoveď
Neplatný doklad slúži, napr. v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby vo VRP, po preskúšaní koncového zariadenia po jeho oprave.
Neplatný doklad, je skúšobným dokladom, ktorý sa nezapočítava do zostatku v rámci VRP a ani do účtovníctva. Pri jeho vytlačení neobsahuje logo „MF“.
NEPLATNÝ DOKLAD je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený.

Otázka č. 6 - zostatok vo VRP
Čo tvorí „Zostatok“ vo VRP?
Odpoveď
Po kliknutí na tlačidlo „Zostatok“ sa podnikateľovi na päť sekúnd zobrazí aktuálny zostatok v pokladnici. Zostatok tvorí prijatie platby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napr. platobnou kartou, stravnými lístkami).

Otázka č. 7 - vzorový pokladničný doklad
Musí podnikateľ pri používaní VRP mať vystavený vzorový pokladničný doklad?
Odpoveď
Áno, musí. Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou VRP tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní kód VRP, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny, unikátny identifikátor dokladu a overovací kód podnikateľa.