Práca s VRP/import tovarov

Otázka č. 1 - vytvorenie pokladničného dokladu
Podnikateľovi sa po prvom prihlásení nedá vytvoriť pokladničný doklad? Čo robí zle?
Odpoveď
Najskôr je potrebné mať nahraté (naimportované nové tovary/služby), až potom sa bude dať podnikateľovi vytvoriť nový pokladničný doklad.
Cez položku nový tovar/služba nahrá názov tovaru/služby (je potrebné vyplniť povinné údaje).
Cena tovaru nie je povinná. Povinný údaj je sadzba dane (ak podnikateľ nie ja platca DPH, tak je 0), prípadne môže napísať text do poznámky a klikne na „Uložiť".

 

Otázka č. 2 - tlač originál pokladničného dokladu 
Koľko pokladničných dokladov môže podnikateľ vytlačiť pri ich vyhotovení?
Odpoveď
Podnikateľ, ktorý používa VRP, môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu.
Následne si vie vytlačený doklad skontrolovať v časti „Vystavené doklady“, prípadne si môže vytlačiť aj kópiu pokladničného dokladu (klik na „Detail“).

 

Otázka č. 3 - import tovarov/služieb
Je možný import tovarových položiek hromadne?
Odpoveď
Áno, je možný. Import súboru je možný len ak je uložený vo formáte xml, xlsx alebo csv (oddelený čiarkami). Naraz je možné naimportovať max. 100 položiek (tovarov/služieb).
Jednotlivé položky v importovaných súboroch musia mať nasledujúcu štruktúru (vrátane poradia):
Označenie tovaru/služby (povinné, max 255 znakov);
EAN kód (nepovinné,8-18 znakov)
Kód tovaru (nepovinné, max 255 znakov)
Jednotková cena s DPH (v €, nepovinné);
Sadzba DPH (povinné, v %);
Poznámka (nepovinné, max 1000 znakov).

Postup:   2023.07.11_002_VRP_2023_IM.pdf (financnasprava.sk)

               

Otázka č. 4 -  počet nahratých položiek
Aký maximálny počet položiek v tovaroch a službách môže mať podnikateľ nahratých?
Odpoveď
V sekcii tovary a služby môže mať podnikateľ nahratých maximálne 3000 platných (aktívnych) položiek. Položky sú zoradené podľa abecedy.