Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prevodu obchodného podielu > Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2004

Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2004

Príjem z prevodu obchodného podielu na obchodnej spoločnosti (spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti) alebo z prevodu členských práv družstva nadobudnutý po 1.1.2004 podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2011 je od dane z príjmov oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. i) cit. zákona, ak znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur.
Ak daňovník súčasne dosiahol aj príjem z prevodu opcií a príjem z prevodu cenných papierov, oslobodenie do sumy 500 eur môže uplatniť z úhrnu týchto príjmov. 
 
Ak sa jedná o príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého od 1.1.2004 do 31.12.2010, na tento príjem sa môže uplatniť ešte oslobodenie v súlade s § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov, t. j. oslobodenie do sumy 5-násobku životného minima platného k 1.1.2010, čo predstavuje sumu 925,95 eura. To znamená, že ak daňovník dosiahne príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého do 31.12.2010, tento príjem znížený o výdavok podlieha dani z príjmov iba vo výške, ktorá presiahne sumu 925,95 eura. Ak daňovník súčasne dosiahne aj príjmy z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3) a príjmy z príležitostnej činnosti (§ 8 ods. 1 písm. a), uplatní najskôr oslobodenie od dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností a príjmov z príležitostnej činnosti.
 
S účinnosťou od 1.1.2024 nie je oslobodený príjem z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý bol obchodným majetkom daňovníka, alebo ktorý daňovník nadobudol ako nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. q) alebo § 9 ods. 1 písm. p), a to ani do sumy 500 eur. Uvedené sa však vzťahuje iba na príjem z prevodu obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutého po 31.12.2023.
 
Pri príjme z prevodu obchodného podielu sa uplatní výdavok podľa § 8 ods. 7 cit. zákona o dani z príjmov, a to
vklad alebo obstarávacia cena podielu, ak bol obchodný podiel nadobudnutý vkladom alebo na základe zmluvy o prevode obchodného podielu,
- všeobecná cena zistená notárom v dedičskom konaní uvedená v uznesení o dedičstve, ak bol obchodný podiel nadobudnutý dedením,
- cena podielu určená súdnym znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov v čase jeho nadobudnutia, ak bol obchodný podiel nadobudnutý darovaním.
Ak bol obchodný podiel nadobudnutý po 31.12.2023 ako nepeňažné plnenie v súvislosti s príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 7 písm. q), alebo v súvislosti s príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 9 ods. 1 písm. p) zákona o dani z príjmov, nie je možné uplatniť výdavok podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z príjmov.
 
Vkladom sa rozumie:
  • peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,
  • príspevok do kapitálového fondu z príspevkov (vytvoreného po 1.1.2018) obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí,
  • povinný príplatok do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva splatený akcionárom, spoločníkom alebo členom družstva a emisné ážio splatené akcionárom. 
 
Účasť spoločníka na obchodnej spoločnosti môže vzniknúť
  • dňom vzniku spoločnosti, teda dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra, alebo
  • dňom účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti.
Pri určení dátumu nadobudnutia členského podielu v družstve sa vychádza z ustanovení § 223 až § 230 Obchodného zákonníka. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel. Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami družstva. Preto momentom nadobudnutia členského podielu v družstve je
  • deň splatenia členského vkladu,  ktorým vzniklo členstvo v družstve,
  • deň uvedený v zmluve o prevode členských práv.
Príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu je od dane z príjmov oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom.
 
 
FAQ
Otázka č.1 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého vkladom
Spoločník spoločnosti s r.o. predal (previedol) svoj podiel v spoločnosti za 9 300 eur. Podiel nadobudol vkladom v roku 2004, kedy spoločnosť vznikla. Jeho vklad do spoločnosti bol v sume 200 000 Sk (6 638 eur). Je povinný príjem z prevodu obchodného podielu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov?
Odpoveď:
Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého v roku 2004 podlieha dani z príjmov.
Zdaniteľným príjmom je suma príjmu z prevodu znížená o vklad a o sumu oslobodených príjmov, t. j. 9300 – 6638 - 925,95 = 1 736,05 eura. Túto sumu 1 736,05 eura je daňovník povinný zdaniť cez podané daňové priznanie. Ak by daňovník dosiahol aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona, pri ktorom si uplatní oslobodenie 500 eur, potom by si mohol pri príjme z prevodu obchodného podielu uplatniť oslobodenie iba 425,95 eura (925,95-500).
 
Otázka č. 2 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého vkladom vrátane príspevku do KFzP
Spoločník spoločnosti s r.o. (fyzická osoba) predal (previedol) svoj podiel v spoločnosti za 50 tis. eur. Podiel nadobudol vkladom v roku 2010, kedy spoločnosť vznikla. Jeho vklad do spoločnosti bol v roku 2010 v sume 5 tis. eur. V roku 2018 spoločnosť vytvorila kapitálový fond z príspevkov, pričom spoločník vložil do tohto kapitálového fondu z príspevkov v roku 2018 peňažný príspevok vo výške 10 tis. eur.  Akú sumu príjmu z prevodu obchodného podielu je spoločník povinný zdaniť? 
Odpoveď:
Zdaniteľným príjmom spoločníka obchodnej spoločnosti (fyzickej osoby) je suma príjmu z prevodu obchodného podielu znížená o vklad a o sumu oslobodených príjmov, t. j. 50 000 - 5 000 - 10 000 - 925,95 = 34 074,05 eura. Za vklad sa považuje aj splatený príspevok do kapitálového fondu z príspevkov. Sumu 34 074,05 eura je daňovník povinný zdaniť cez podané daňové priznanie. Ak by daňovník dosiahol aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona, pri ktorom si uplatní oslobodenie 500 eur, potom by si mohol pri príjme z prevodu obchodného podielu uplatniť oslobodenie iba 425,95 eura (925,95-500).
 
Otázka č. 3 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého vkladom
Fyzická osoba založila spoločnosť s ručením obmedzeným zakladateľskou listinou v decembri 2010. Spoločnosť však bola zapísaná do obchodného registra až v januári 2011. V prípade, že spoločník spoločnosti dosiahne príjem z prevodu účasti na obchodnej spoločnosti, môže si uplatniť oslobodenie príjmu do sumy 500 eur, alebo do sumy 925,95 eura?
Odpoveď:
Keďže pri uplatnení oslobodenia príjmu je rozhodujúci deň nadobudnutia obchodného podielu, v tomto prípade sa už jedná o nadobudnutie obchodného podielu v roku 2011, teda v roku vzniku spoločnosti. Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého v roku 2011 je oslobodený od dane z príjmov do sumy 500 eur. 
 
Otázka č. 4 – Predaj obchodného podielu v bytovom družstve v súvislosti s užívaním družstevného bytu
Daňovník - fyzická osoba obstaral v roku 2018 odplatným prevodom členské práva v bytovom družstve súvisiace s užívaním nájomného družstevného bytu za 40 000 eur. Tieto členské práva predal v roku 2023 za 45 000 eur. Podlieha tento príjem z prevodu obchodného podielu v bytovom družstve dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nevyužíval družstevný byt na bývanie aspoň 5 rokov, nespĺňa podmienku oslobodenia príjmu a príjem podlieha dani z príjmov. Zdaniteľným príjmom je príjem znížený o obstarávaciu cenu, za ktorú bol obchodný podiel v bytovom družstve nadobudnutý a o sumu oslobodených príjmov, t. j. 45000 – 40000 – 500 = 4500 eur. Sumu 4 500 eur je daňovník povinný priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023.
 
Otázka č. 5 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého kúpou
Daňovník obstaral obchodný podiel v obchodnej spoločnosti v roku 2016 kúpou za 2 500 eur. Tento obchodný podiel predal v roku 2023 za 2 700 eur. Je povinný tento príjem z prevodu obchodného podielu priznávať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023?
Odpoveď
Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého v roku 2016 podlieha dani z príjmov, pričom zdaniteľným príjmom je príjem znížený o obstarávaciu cenu podielu. Daňovník si môže uplatniť aj oslobodenie príjmu 500 eur. To znamená, že zdaniteľným príjmom je nula (2700 – 2500 – 500), teda daňovníkovi nevznikne povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023.
 
Otázka č. 6 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého dedením
Daňovník nadobudol obchodný podiel v obchodnej spoločnosti dedením po smrti svojho otca v roku 2005. Hodnota obchodného podielu bola v osvedčení o dedičstve vyčíslená na 6 500 eur. Tento obchodný podiel daňovník predal v roku 2023 za 5 000 eur. Je povinný príjem z prevodu obchodného podielu zdaniť?
Odpoveď
Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého v roku 2005 podlieha dani z príjmov. Zdaniteľným príjmom je príjem znížený o reprodukčnú cenu zistenú v čase nadobudnutia, teda v čase dedenia, ktorá vyplýva z osvedčenia o dedičstve. Ak teda daňovník dosiahol príjem z prevodu obchodného podielu v roku 2023 vo výške 5 000 eur, tento príjem sa znižuje o hodnotu obchodného podielu zistenú v čase dedenia, t. j. o 6 500 eur. Nakoľko výdavok je vyšší ako príjem, daňovníkovi nevzniká povinnosť tento príjem z prevodu obchodného podielu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023.
 
Otázka č. 7 - Určenie dňa nadobudnutia obchodného podielu dedením
Daňovník nadobudol obchodný podiel v obchodnej spoločnosti dedením v priamom rade po svojom otcovi, ktorý zomrel v roku 2006. Dedičské konanie bolo ukončené v roku 2007. Otec nadobudol obchodný podiel v spoločnosti v roku 2001. Ktorý rok sa považuje za nadobudnutie obchodného podielu u dediča, ak dedič dosiahne príjem z jeho prevodu?
Odpoveď
Dedičstvo sa nadobúda podľa § 460 Občianskeho zákonníka smrťou poručiteľa. To znamená, že aj za deň nadobudnutia obchodného podielu na obchodnej spoločnosti nadobudnutého dedením sa považuje deň smrti poručiteľa. Ak teda otec daňovníka zomrel v roku 2006, potom rok 2006 je rokom nadobudnutia obchodného podielu u dediča.
Ak dedič ako daňovník dosiahne príjem z prevodu tohto obchodného podielu, môže využiť ešte oslobodenie tohto príjmu v sume 925,95 eura, nakoľko obchodný podiel nadobudol v roku 2006 (od 1.1.2004 do 31.12.2010).