Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prevodu obchodného podielu > Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2004

Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2004

Príjem z prevodu obchodného podielu na obchodnej spoločnosti (spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti) alebo z prevodu členských práv družstva nadobudnutý po 1.1.2004 podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
Pri príjme z prevodu obchodného podielu sa za výdavok považuje podľa § 8 ods. 7 cit. zákona vklad alebo obstarávacia cena podielu.
Ak bol obchodný podiel nadobudnutý dedením, za výdavok sa považuje cena zistená notárom uvedená v osvedčení o dedičstve alebo v uznesení o dedičstve.
Ak bol obchodný podiel nadobudnutý darovaním, za výdavok sa považuje hodnota podielu určená súdnym znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov v čase jeho nadobudnutia.
 
Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 1.1.2011 je od dane z príjmov oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. i) cit. zákona, ak znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur.
Ak daňovník súčasne dosiahol aj príjem z prevodu opcií a príjem z prevodu cenných papierov, oslobodenie do sumy 500 eur môže uplatniť z úhrnu týchto príjmov.
 
Ak sa jedná o príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého od 1.1.2004 do 31.12.2010, na tento príjem sa môže uplatniť ešte oslobodenie v súlade s § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov, t. j. oslobodenie do sumy 5-násobku životného minima platného k 1.1.2010, čo predstavuje sumu 925,95 eura. To znamená, že ak daňovník dosiahne príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého do 31.12.2010, tento príjem znížený o výdavok podlieha dani z príjmov iba vo výške, ktorá presiahne sumu 925,95 eura. Ak daňovník súčasne dosiahne aj príjmy z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3) a príjmy z príležitostnej činnosti (§ 8 ods. 1 písm. a), uplatní najskôr oslobodenie od dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností a príjmov z príležitostnej činnosti.

Účasť spoločníka na obchodnej spoločnosti môže vzniknúť
- dňom vzniku spoločnosti, teda dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra, alebo
- dňom účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti.
 
Pri určení dátumu nadobudnutia členského podielu v družstve sa vychádza z ustanovení § 223 až § 230 Obchodného zákonníka. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel. Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami družstva. Preto momentom nadobudnutia členského podielu v družstve je
- deň splatenia členského vkladu,  ktorým vzniklo členstvo v družstve,
- deň uvedený v zmluve o prevode členských práv.
 
Príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu je od dane z príjmov oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom.
 
 
FAQ
Otázka č.1 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého vkladom
Spoločník spoločnosti s r.o. predal (previedol) svoj podiel v spoločnosti za 9 300 eur. Podiel nadobudol vkladom v roku 2004, kedy spoločnosť vznikla. Jeho vklad do spoločnosti bol v sume 200 000 Sk (6 638 eur). Je povinný príjem z prevodu obchodného podielu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov?
Odpoveď:
Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého v roku 2004 podlieha dani z príjmov.
Zdaniteľným príjmom je suma príjmu z prevodu znížená o vklad a o sumu oslobodených príjmov, t. j. 9300 – 6638 - 925,95 = 1 736,05 eura. Túto sumu 1 736,05 eura je daňovník povinný zdaniť cez podané daňové priznanie. Ak by daňovník dosiahol aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona, pri ktorom si uplatní oslobodenie 500 eur, potom by si mohol pri príjme z prevodu obchodného podielu uplatniť oslobodenie iba 425,95 eura (925,95-500).
 
Otázka č. 2 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého vkladom
Fyzická osoba založila spoločnosť s ručením obmedzeným zakladateľskou listinou v decembri 2010. Spoločnosť však bola zapísaná do obchodného registra až v januári 2011. V prípade, že spoločník spoločnosti dosiahne príjem z prevodu účasti na obchodnej spoločnosti, môže si uplatniť oslobodenie príjmu do sumy 500 eur, alebo do sumy 925,95 eura?
Odpoveď:
Keďže pri uplatnení oslobodenia príjmu je rozhodujúci deň nadobudnutia obchodného podielu, v tomto prípade sa už jedná o nadobudnutie obchodného podielu v roku 2011, teda v roku vzniku spoločnosti. Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého v roku 2011 je oslobodený od dane z príjmov do sumy 500 eur. 
 
Otázka č. 3 – Predaj obchodného podielu v bytovom družstve v súvislosti s užívaním družstevného bytu
Daňovník - fyzická osoba obstaral v roku 2015 odplatným prevodom členské práva v bytovom družstve súvisiace s užívaním nájomného družstevného bytu za 40 000 eur. Tieto členské práva predal v roku 2019 za 45 000 eur. Podlieha tento príjem z prevodu obchodného podielu v bytovom družstve dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nevyužíval družstevný byt na bývanie aspoň 5 rokov, nespĺňa podmienku oslobodenia príjmu a príjem podlieha dani z príjmov. Zdaniteľným príjmom je príjem znížený o obstarávaciu cenu, za ktorú bol obchodný podiel v bytovom družstve nadobudnutý a o sumu oslobodených príjmov, t. j. 45000 – 40000 – 500 = 4500 eur. Sumu 4 500 eur je daňovník povinný priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019.
 
Otázka č. 4 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého kúpou
Daňovník obstaral obchodný podiel v obchodnej spoločnosti v roku 2016 kúpou za 2 500 eur. Tento obchodný podiel predal v roku 2019 za 2 700 eur. Je povinný tento príjem z prevodu obchodného podielu priznávať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019?
Odpoveď
Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého v roku 2016 podlieha dani z príjmov, pričom zdaniteľným príjmom je príjem znížený o obstarávaciu cenu podielu. Daňovník si môže uplatniť aj oslobodenie príjmu 500 eur. To znamená, že zdaniteľným príjmom je nula (2700 – 2500 – 500), teda daňovníkovi nevznikne povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019.
 
Otázka č. 5 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého dedením
Daňovník nadobudol obchodný podiel v obchodnej spoločnosti dedením po smrti svojho otca v roku 2005. Hodnota obchodného podielu bola v osvedčení o dedičstve vyčíslená na 6 500 eur. Tento obchodný podiel daňovník predal v roku 2019 za 5 000 eur. Je povinný príjem z prevodu obchodného podielu zdaniť?
Odpoveď
Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutého v roku 2005 podlieha dani z príjmov. Zdaniteľným príjmom je príjem znížený o reprodukčnú cenu zistenú v čase nadobudnutia, teda v čase dedenia, ktorá vyplýva z osvedčenia o dedičstve. Ak teda daňovník dosiahol príjem z prevodu obchodného podielu v roku 2019 vo výške 5 000 eur, tento príjem sa znižuje o hodnotu obchodného podielu zistenú v čase dedenia, t. j. o 6 500 eur. Nakoľko výdavok je vyšší ako príjem, daňovníkovi nevzniká povinnosť tento príjem z prevodu obchodného podielu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019.
 
Otázka č. 6 - Určenie dňa nadobudnutia obchodného podielu dedením
Daňovník nadobudol obchodný podiel v obchodnej spoločnosti dedením v priamom rade po svojom otcovi, ktorý zomrel v roku 2006. Dedičské konanie bolo ukončené v roku 2007. Otec nadobudol obchodný podiel v spoločnosti v roku 2001. Ktorý rok sa považuje za nadobudnutie obchodného podielu u dediča, ak dedič dosiahne príjem z jeho prevodu?
Odpoveď
Dedičstvo sa nadobúda podľa § 460 Občianskeho zákonníka smrťou poručiteľa. To znamená, že aj za deň nadobudnutia obchodného podielu na obchodnej spoločnosti nadobudnutého dedením sa považuje deň smrti poručiteľa. Ak teda otec daňovníka zomrel v roku 2006, potom rok 2006 je rokom nadobudnutia obchodného podielu u dediča.
Ak dedič ako daňovník dosiahne príjem z prevodu tohto obchodného podielu, môže využiť ešte oslobodenie tohto príjmu v sume 925,95 eura, nakoľko obchodný podiel nadobudol v roku 2006, teda v období od 1.1.2004 do 31.12.2010.