Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prevodu obchodného podielu > Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého pred 1. 1. 2004

Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého pred 1. 1. 2004

Na príjem z prevodu obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva nadobudnutých v období do 31.12.2003 sa vzťahuje ustanovenie § 52 ods. 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa na zdanenie tohto príjmu využije ešte oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2003, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom obchodného podielu presahuje päť rokov.
 
Účasť spoločníka na obchodnej spoločnosti môže vzniknúť
- dňom vzniku spoločnosti, teda dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra, alebo
- dňom účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu.

V súlade s § 114 ods. 2 Obchodného zákonníka spoločník môže mať v spoločnosti iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu. To znamená, že aj pre daňové účely je možné priradiť len jeden dátum nadobudnutia účasti na obchodnej spoločnosti aj v prípade zvýšenia svojho obchodného podielu, a to dátum prvého nadobudnutia obchodného podielu.
 
Pri určení dátumu nadobudnutia členského podielu v družstve sa vychádza z ustanovení § 223 až § 230 Obchodného zákonníka. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel. Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami družstva. Preto momentom nadobudnutia členského podielu v družstve je
- deň splatenia členského vkladu,  ktorým vzniklo členstvo v družstve,
- deň uvedený v zmluve o prevode členských práv.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Predaj obchodného podielu nadobudnutého  v roku 2003
Daňovník nadobudol obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2003 a v roku 2023 uzavrel zmluvu o prevode svojho obchodného podielu v tejto spoločnosti s druhým spoločníkom. Je daňovník povinný zdaniť príjem nadobudnutý z prevodu obchodného podielu?
Odpoveď
Keďže p. Karol nadobudol obchodný podiel ešte v roku 2003 a odo dňa nadobudnutia podielu do dňa jeho predaja uplynulo viac ako päť rokov, príjem z predaja tohto obchodného podielu je oslobodený od dane z príjmov a daňovníkovi nevznikla žiadna daňová povinnosť v súvislosti s týmto druhom príjmu.

 
 
Otázka č. 2 - Predaj obchodného podielu nadobudnutého v roku 1998, ak došlo k zvýšeniu základného imania
Daňovník nadobudol obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným vkladom do základného imania pri vzniku spoločnosti v roku 1998. V roku 2010 došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti a daňovník sa zúčastnil na tomto zvýšení ďalším vkladom. V roku 2023 daňovník previedol svoj obchodný podiel na spoločnosti na tretiu osobu. Podlieha tento príjem z prevodu obchodného podielu dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nadobudol obchodný podiel v predmetnej spoločnosti v roku 1998, pri jeho prevode v roku 2023 spĺňa podmienku piatich rokov od nadobudnutia obchodného podielu do dňa jeho prevodu, a z toho dôvodu je tento príjem oslobodený od dane z príjmov. Daňovníkovi nevznikne povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023.
 

Otázka č. 3 - Určenie dátumu nadobudnutia obchodného podielu v obchodnej spoločnosti
Spoločník nadobudol v roku 2002 obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, a to vkladom do základného imania sumou 25 000 Sk (829,85 €). V roku 2010  došlo k zvýšeniu obchodného podielu tohto spoločníka kúpou  ďalšieho podielu na základe uzatvorenej zmluvy o prevode obchodného podielu. V roku 2023  tento spoločník uzatvoril zmluvu o prevode svojho obchodného podielu na inú fyzickú osobu. Je tento príjem z prevodu obchodného podielu oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nadobudol obchodný podiel v predmetnej spoločnosti v roku 2002, teda v období do 31.12.2003, pri jeho predaji v roku 2023 je tento príjem oslobodený od dane z príjmov a daňovníkovi nevznikne žiadna daňová povinnosť v súvislosti s týmto druhom príjmu.
 
Otázka č. 4 - Určenie dátumu nadobudnutia obchodného podielu v družstve
Fyzická osoba obstarala družstevný podielový list v roku 2003. Tento družstevný podielový list vymenila v roku 2013 za členský vklad v družstve, čím fyzická osoba ako podielnik družstva získala väčšie práva v družstve. V roku 2023 uzatvorila dohodu o prevode obchodného podielu v družstve. Je príjem z prevodu obchodného podielu oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko výmenou družstevného podielového listu za členský vklad v družstve dochádza iba k premene druhu majetkových podielov, momentom nadobudnutia členstva v družstve je moment nadobudnutia družstevného podielového listu, teda rok 2003. Príjem z prevodu obchodného podielu v družstve dosiahnutý v roku 2023 je od dane z príjmov oslobodený.
 
Otázka č. 5 - Určenie dátumu nadobudnutia obchodného podielu pri rozdelení spoločnosti
Spoločník s.r.o. nadobudol obchodný podiel v tejto spoločnosti pri jej vzniku, t. j. v roku 2003. V roku 2016 došlo k zániku tejto spoločnosti bez likvidácie, a to jej rozdelením na 2 nové spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorých má uvedený spoločník tiež podiel. V roku 2023 dosiahne príjem z prevodu účasti na obchodnej spoločnosti. Je tento príjem oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď
Na účely zákona o dani z príjmov nie je možné stotožniť dátum nadobudnutia obchodného podielu v pôvodnej spoločnosti, ktorá zanikla bez likvidácie, s dátumom nadobudnutia obchodných podielov v nových spoločnostiach, ktoré vznikli rozdelením zaniknutej spoločnosti. Preto príjem z prevodu obchodného podielu novej spoločnosti nie je oslobodený od dane z príjmov v plnej výške, nakoľko sa nejedná o podiel nadobudnutý do 31.12.2003.