Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Výhry a ceny > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zdanenie výhry pozostávajúcej aj z peňažnej aj nepeňažnej výhry

Zdanenie výhry pozostávajúcej aj z peňažnej aj nepeňažnej výhry

Otázka

Aký je postup pri zdaňovaní príjmu fyzickej osoby z výhry podľa § 8 ods. 1 písm. i) ZDP, ak jedna výhra zo žrebovania pozostáva aj z peňažnej výhry aj z nepeňažnej výhry, a to vzhľadom na skutočnosť, že zákon o dani z príjmov presne nerieši postup, pri ktorej výhre je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) ZDP.

Odpoveď zo dňa 17.10.2018

V stanovisku vychádzame z predpokladu, že ide o jednu výhru z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania, ktorej časť sa poskytuje vo forme peňažnej a časť vo forme nepeňažnej.

V súlade s § 9 ods. 2 písm. m) druhým bodom ZDP prijaté výhry z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania, sú v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.

Výhra z reklamnej súťaže a žrebovania sa považuje za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. i) ZDP, a to za predpokladu, že nejde o príjem podľa § 5 až 7 ZDP. Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ktorými sú peňažné výhry z reklamných súťaží a žrebovaní podľa § 8 ods. 1 písm. i) ZDP okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9, sa vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. c) ZDP. Zrážku dane je povinný v súlade s § 43 ods. 10 ZDP vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka, pričom daň je platiteľ dane povinný daň zraziť v správnej výške.

Daňovú povinnosť z nepeňažnej výhry z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania je povinný vyrovnať daňovník osobne prostredníctvom daňového priznania podaného podľa § 32 ZDP, pričom v súlade s § 8 ods. 10 ZDP pri poskytnutí nepeňažnej výhry je prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa alebo organizátora súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry.

Vychádzajúc z predmetných ustanovení máme za to, že ak výhra z reklamnej súťaže alebo žrebovania je poskytnutá sčasti ako peňažné plnenie a sčasti ako plnenie nepeňažné, potom pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady peňažnej časti výhry v prospech výhercu, je platiteľ dane povinný vybrať daň zrážkou zo sumy zdaniteľných príjmov, a to v nadväznosti na znenie § 43 ods. 3 písm. c) ZDP. Oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) druhého bodu ZDP vo výške 350 € sa teda uplatní v prvom rade pri zdanení tej časti výhry, ktorá je poskytnutá v peňažnej forme, a ak táto časť výhry sa poskytuje v sume nižšej ako 350 €, zostávajúcu časť sumy oslobodenej od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) druhého bodu ZDP si daňovník uplatní pri zdanení časti výhry spočívajúcej v nepeňažnom plnení pri podaní daňového priznania podľa § 32 ZDP. Stotožňujeme sa teda s postupom, ktorý ste uviedli v bode 1.

V prípade takto poskytnutej výhry odporúčame, aby platiteľ dane informoval výhercu o tom, že oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) druhého bodu ZDP uplatnil platiteľ dane už pri zdanení tej časti výhry, ktorá bola poskytnutá ako peňažné plnenie. Táto informácia môže byť súčasťou informácie o hodnote nepeňažnej časti výhry, ktorú je výhercovi povinný poskytnúť prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže alebo žrebovania a môže byť uvedená napr. aj v štatúte súťaže alebo žrebovania.