Delenie nepeňažnej výhry medzi manželmi

Otázka

Otázka sa týka zdanenia nepeňažnej výhry- automobilu v hodnote 24.800 eur, ktorú vyhral jeden z manželov  a posúdenia povinnosti podania daňového priznania. Zároveň je otázkou, či je možné výhru rozdeliť medzi manželov v rámci BSM.

Odpoveď zo dňa 8.6.2021

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je bližšie uvedené o výhru resp. cenu z akej súťaže sa jedná, možno vo všeobecnosti uviesť nasledovné:

Nepeňažné ceny alebo výhry zdaňuje fyzická osoba cez daňové priznanie k dani z príjmov / § 32 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov- ďalej len“ ZDP“/ podané za príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky, alebo zo zdrojov v zahraničí, okrem výhier z reklamných súťaží alebo žrebovaní v súvislosti s vkladom na vkladnej knižke, s peňažnými prostriedkami na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa, alebo na bežnom účte, ktoré sú príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZDP, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Pri poskytnutí nepeňažnej ceny alebo výhry je prevádzkovateľ, organizátor alebo poskytovateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Hodnotou ceny je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa, organizátora alebo poskytovateľa.

Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov / § 9 ods.1 písm.g) ZDP/ v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, okrem ceny zo športových súťaží prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 eur. Základom dane z tohto druhu príjmu sú zdaniteľné príjmy znížené o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bol daňovník povinný z tohto príjmu zaplatiť.

 Cenou alebo výhrou sa rozumie

1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,

2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,

3. cena zo športovej súťaže

Výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, a obdobné výhry zo zahraničia, sú od dane z príjmov oslobodené v plnej výške, a to podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov.

Rozdelenie príjmu  medzi manželov v rámci BSM upravuje  § 4 ods. 8 ZDP, podľa ktorého  príjmy uvedené v § 8  ZDP, ktoré plynú manželom z ich BSM, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak.

Ak je ako výherca označený jeden z manželov, nie je možné aplikovať ust. § 4 ods. 8 ZDP, nakoľko sa nejedná o príjem, ktorý plynie manželom z ich vlastníctva. Predmetné ustanovenie upravuje len delenie príjmov napr. podľa § 8 ZDP plynúcich manželom z ich BSM (napr. príjem z predaja domu, ktorý patrí do BSM). Takýmto  príjmom výhra v reklamnej súťaži nie je. To znamená, že predmetný príjem zdaní ten z manželov, ktorý je príjemcom výhry, a ktorý bol určený ako výherca organizátorom súťaže.