Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > STANOVISKÁ FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR > Odpočet daňových strát za roky 2016 až 2019 pri úmrtí daňovníka v roku 2020

Odpočet daňových strát za roky 2016 až 2019 pri úmrtí daňovníka v roku 2020

Otázka
Daňovník – fyzická osoba vykázal za zdaňovacie obdobia rokov 2016 až 2019 daňovú stratu. V roku 2020 zomrel a za časť roka 2020 do dňa úmrtia vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Pýtate sa, či v podanom daňovom priznaní k DPFO za rok 2020 za zomretého daňovníka môže dedič od vykázaného základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP odpočítať daňové straty vykázané za roky 2016 až 2018 spôsobom podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) a súčasne daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie roku 2019 odpočítavať vo výške jednej štvrtiny v súlade s § 30 ZDP. Ste toho názoru, že uvedený spôsob odpočítania daňovej straty je v súlade s platnými ustanoveniami ZDP a zákona č. 67/2020 Z. z. Ak je možná takáto kombinácia spôsobov odpočítava daňovej straty od vykázaného základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v daňovom priznaní k DPFO za rok 2020 podanom za zomretého daňovníka, pýtate sa, či sa najskôr uplatní štvrtina daňovej straty vykázanej za rok 2019 a potom sa odpočítajú daňové straty vykázané za roky 2016 až 2018 spôsobom ustanoveným v § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.

Odpoveď zo dňa 17.7.2020
Podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000,- € odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

V súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú príslušné ustanovenia ZDP, ak tento zákon neustanovuje inak. Uplatnenie odpočtu daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. nie je pre daňovníka povinné. Daňovník môže pri odpočítavaní daňovej straty postupovať aj podľa § 30 ZDP. Ak sa daňovník rozhodne v príslušnom zdaňovacom období uplatniť špeciálny odpočet daňových strát za roky 2015 až 2018 podľa podmienok vymedzených v § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., nemôže si súčasne uplatniť odpočet týchto daňových strát podľa § 30 ZDP a naopak.

Za predpokladu, že v danom prípade posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020 za zomrelého daňovníka uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020, dedič môže pri uplatňovaní daňových strát
za roky 2016 až 2018 postupovať v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. v daňovom priznaní k DPFO za rok 2020 môže od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP odpočítať za ustanovených podmienok neuplatnené daňové straty vykázané za rok 2016 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000,- €.

Daňovú stratu vykázanú za rok 2019 nie je možné v daňovom priznaní k DPFO za rok 2020 podanom za zomrelého daňovníka odpočítať podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., nakoľko toto ustanovenie sa týka daňových strát vykázaných podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Daňovú stratu vykázanú za rok 2019 je možné v daňovom priznaní k DPFO za rok 2020 podanom za zomrelého daňovníka nadväzne na § 52zza ods. 16 ZDP odpočítať podľa § 30 ZDP v znení účinnom do 31.12.2019, t. j. možno ju odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najviac do výšky jednej štvrtiny.

Pri vypĺňaní daňového priznania k DPFO za rok 2020 (MF/013999/2019-721) dedič daňovú stratu za rok 2019 uvedie na jednom z riadkov 49 až 52 a zároveň podľa predtlače vyplní riadky 53 a 54.

Daňové straty za roky 2016 až 2018 odpočíta dedič na riadku 55, kde sa uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženým o sumu uvedenú na riadku 54 a uplatnenou daňovou stratou podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. Zároveň dedič rozpíše daňové straty vykázané za roky 2016 až 2018 uplatňované v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v XIII. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Štvrtinu daňovej straty za rok 2019 odpočítavanú podľa § 30 ZDP v znení účinnom do 31.12.2019 a neuplatnené daňové straty za roky 2016 až 2018 odpočítavané podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. môže dedič v daňovom priznaní k DPFO za rok 2020 odpočítať maximálne do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Otázka, či dedič odpočíta najskôr daňovú stratu za rok 2019 podľa § 30 ZDP v znení účinnom do 31.12.2019 a až potom daňové straty za roky 2016 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. alebo opačne, nie je v prípade zomrelého daňovníka relevantná. Prípadný zostatok neuplatnených daňových strát vykázaných zomrelým daňovníkom za roky 2016 až 2018 nie je možné odpočítať v budúcich zdaňovacích obdobiach, nakoľko zomrelý daňovník v budúcich zdaňovacích obdobiach už nevykáže základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.