Odpočítanie daňových strát za zdaňovacie obdobie 2020

Otázka

Žiadate o stanovisko k spôsobu odpočítavania daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia rokov 2016 až 2018 od základu dane (čiastkového základu dane ) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázaného za zdaňovacie obdobie roku 2020, resp. nasledujúce zdaňovacie obdobia, ak daňovník v zdaňovacom období roku 2019 odpočítaval daňové straty podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“).

Ako príklad uvádzate, že daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie roku:

  • 2016 daňovú stratu vo výške 3 250,- €;
  • 2017 daňovú stratu vo výške 3 811,- €,
  • 2018 daňovú stratu vo výške 787,- € a
  • 2019 základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 3 552,- €.

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za rok 2019 vykázané daňové straty odpočítal daňovník podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. a v XIII. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka uviedol:

Rok vykázania daňovej straty

Suma vykázanej daňovej straty

Suma uplatnenej daňovej straty na               r. 55

Zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej douplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach

2015

 

 

 

2016

3 250

1 625

0

2017

3 811

1 927

931,25

2018

787

 

 787

Úhrn uplatnených daňových strát na r. 55 najviac vo výške 1 000 000 eur, ale max. vo výške čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 uvedenom na r. 47.

3 552

 

 

V príklade nesprávne uvádzate zostatok neuplatnenej daňovej straty vykázanej za rok 2018 pre jej douplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach, t. j. sumu 787,- €. Zostatok neuplatnenej daňovej straty vykázanej za rok 2018 pre jej douplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach predstavuje sumu 590,25 €. Hoci daňovník vzhľadom na výšku základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázaného za rok 2019 neuplatnil daňovú stratu vykázanú za rok 2018, v budúcich zdaňovacích obdobiach môže z daňovej straty vykázanej za rok 2018 (787,- €) uplatniť len tri štvrtiny (590,25 €).

Pýtate sa, v ktorých zdaňovacích obdobiach môže daňovník odpočítať zostatok neuplatnenej daňovej straty z roku 2017 a 2018.

 

Odpoveď zo dňa 5.8.2020

V súlade s § 52zza ods. 16 ZDP ustanovenie § 30 ods. 1 prvej vety a písm. b) ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 sa použije na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 01.01.2020. Znamená to, že pri umorovaní daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2015 až 2018 postupuje daňovník podľa znenia § 30 ZDP účinného do 31.12.2019.

Podľa § 30 ods. 1 ZDP účinného do 31.12.2019 od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

Podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000,- € odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

V súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú príslušné ustanovenia ZDP, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ustanovenie § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. upravuje za ustanovených podmienok možnosť odpočítania neuplatnených daňových strát v plnej výške a nie vo výške jednej štvrtiny príslušnej k zdaňovaciemu obdobiu. Aké daňové straty je však vôbec možné v roku 2019 uplatniť upravuje práve osobitný predpis, t. j. v tomto prípade § 30 ZDP, ktorý je nutné dodržiavať v tých častiach, ktoré nie sú upravené v § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. Daňovník v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. odpočítava tie časti neuplatnených daňových strát za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok podľa ZDP, t. j. nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. z dôvodu vykázania daňovej straty v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Zároveň platí, že daňovník pri zostávajúcich častiach daňovej straty, ktoré bude odpočítavať v nasledujúcich obdobiach, t. j. od roku 2020, postupuje v súlade s § 30 ZDP, t. j. že zvyšné časti daňovej straty uplatní v rokoch, v ktorých by ich uplatnil podľa § 30 ZDP, keby nedošlo k pandémii a schváleniu zákona č. 67/2020 Z. z. Znamená to, že napr. pri daňovej strate vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2017 mal daňovník v súlade § 30 ZDP možnosť uplatňovať daňovú stratu vo výške jednej štvrtiny v rokoch 2018 až 2021 a preto zostatok neuplatnenej daňovej straty, ktorá je nižšia ako jedna štvrtina vykázanej daňovej straty uplatní až v zdaňovacom období 2021.

V súlade s vyššie uvedeným daňovník vo Vami uvádzanom príklade v daňovom priznaní k DPFO za zdaňovacie obdobie roku:

  • 2020 odpočíta od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta sumu 196,75 €;
  • 2021 odpočíta od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:
  • štvrtú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2017, avšak len do výšky zostatku neuplatnenej daňovej straty za zdaňovacie obdobie roku 2017, t. j. odpočíta sumu 931,25 € a
  • tretiu štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta sumu 196,75 €;
  • 2022 odpočíta od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP štvrtú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta sumu 196,75 €.

Stanovisko bolo vypracované po konzultácii s MF SR na základe poskytnutých informácií podľa aktuálne platného znenia ZDP. K uvedenej problematike vydá Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva komplexné usmernenie.