Nadobudnutie tovaru v osobitnom prípade

Podľa § 11a zákona o DPH, ktorý je účinný od 1.1.2020, ak je tovar odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock a prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník sa uskutoční do 12 mesiacov po skončení prepravy do tuzemska, v čase prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na zdaniteľnú osobu platí, že nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorej sa v tuzemsku tovar dodáva. To znamená, že ak sa tovar odoslal alebo prepravil v tomto režime z iného členského štátu do tuzemska za účelom, že tu bude dodaný neskôr, a to v 12-mesačnej lehote, zahraničná osoba nie je povinná sa v SR registrovať pre DPH. Platí, že nadobudnutie tovaru v tuzemsku sa považuje za uskutočnené až v čase prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník, t. j. v čase jeho dodania v tuzemsku.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Nadobudnutie tovaru v osobitnom prípade
Český platiteľ dane neusadený v SR uzavrel zmluvu so slovenským platiteľom dane, v zmysle ktorej sa slovenský platiteľ dane zaviazal odobrať tovar v hodnote 50 000 eur, ktorý český platiteľ dane prepraví do skladu v SR. Tovar bude v lehote 12 mesiacov od skončenia prepravy tovaru do SR odobratý slovenským platiteľom dane. Česká spoločnosť splnila všetky podmienky režimu call-off stock.  Kedy vznikne slovenskému platiteľovi dane daňová povinnosť? Ako sa to uvedie v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze?
Odpoveď  
Slovenskému platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť až odobratím tovaru zo skladu (nie premiestnením tovaru z ČR do SR), a to podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH. Za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikne daňová povinnosť, slovenský platiteľ dane uvedie predmetné plnenie do riadkov 07 a 08 daňového priznania ako aj do časti B1 kontrolného výkazu.