Nadobudnutie tovaru v osobitnom prípade

Osobitná úprava pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je definovaná v § 11a zákona o DPH. Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu platí  osobitná úprava v prípade, ak si zahraničná osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte umiestňuje tovar v tuzemsku v systéme tzv. call off stock. Ide o premiestnenie tovaru zahraničnou osobou z iného členského štátu do tuzemska, keď je tovar umiestnený v sklade a je určený na dodanie pre jediného vopred určeného zákazníka – odberateľa, ktorý sa následne v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok stane vlastníkom tovaru. Podstata ustanovenia citovaného ustanovenia  zákona o DPH spočíva v uplatnení zjednodušeného postupu pre zahraničného podnikateľa, ktorý ak sa na takomto postupe s tuzemským odberateľom dohodne, nemusí sa registrovať pre DPH v tuzemsku pri premiestnení tovaru do tuzemska s cieľom jeho ďalšieho predaja v tuzemsku. Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru je v tomto prípade prenesená na nadobúdateľa – jediného odberateľa v tuzemsku podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v § 11a  zákona o DPH.
 
FAQ
 
Otázka č.1 - Nadobudnutie tovaru v osobitnom prípade
Nemecký  podnikateľ identifikovaný pre daň v Nemecku premiestnil tovar v júli 2019  z Nemecka  na Slovensko do skladu odberateľa tovaru (platiteľa dane). Tento platiteľ dane (odberateľ, ktorý spravuje  sklad pre tovar premiestnený nemeckým podnikateľom), je na Slovensku jediným zákazníkom nemeckého podnikateľa. Tovar sa po premiestnení z Nemecka umiestnil na Slovensku v sklade zákazníka, ktorý je na základe dohody s nemeckým podnikateľom oprávnený priebežne vyberať zo skladu potrebné množstvá tovaru. Vlastníkom tovaru až do času predaja tovaru zo skladu zákazníkovi je nemecký  podnikateľ. Zahraničný dodávateľ (nemecký podnikateľ) a slovenský odberateľ splnili všetky podmienky uvedené v § 11a zákona o DPH. Je povinný sa registrovať nemecký podnikateľ za platiteľa dane na Slovensku?
Odpoveď
Nemecký podnikateľ nie je povinný registrovať sa za platiteľa dane na Slovensku, nakoľko daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (premiestnenia tovaru)  vzniká odberateľovi tovaru, slovenskému platiteľovi dane, ktorý je povinný platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Po splnení podmienok na odpočítanie dane (§ 49 až 51 zákona o DPH) si platiteľ dane môže uplatniť právo na odpočítanie dane.

Otázka č.2 - Zriadenie konsignačného skladu v Maďarsku
Slovenský platiteľ dane obchodník s náhradnými dielmi  plánuje zriadiť  konsignačný  sklad v Maďarsku  u maďarského  zákazníka registrovaného pre DPH v tomto štáte. Tovar je určený  len pre tohto jediného  konečného zákazníka. Ak by išlo o zriadenie konsignačného skladu v SR, tak by sa použil  §11a zákona o DPH, avšak toto je opačný prípad.  Môže slovenský platiteľ dane použiť zjednodušenú úpravu uplatňovania dane (obdoba nášho § 11a zákona o DPH) aj  v Maďarsku?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane  sa musí informovať v tomto členskom štáte, či má obdobnú úpravu uplatňovania dane ako je § 11a zákona o DPH platný v SR.

Otázka č. 3 – Nadobudnutie tovaru  – vznik daňovej povinnosti
Rakúsky podnikateľ identifikovaný pre DPH v Rakúsku premiestnil tovar dňa 10.7.2019 z Rakúska na Slovensko do skladu odberateľa tovaru (platiteľa DPH). Slovenský platiteľ dane (odberateľ) spravuje sklad pre tovar premiestnený rakúskym podnikateľom. Odberateľ tovaru vybral tovar zo skladu dňa 2.8.2019.  Rakúsky dodávateľ a slovenský  odberateľ splnili podmienky uvedené v § 11a zákona o DPH. Rakúsky dodávateľ vyhotovil faktúru o predaji tovaru v ten istý deň, ako došlo k výberu tovaru zo skladu odberateľa tovaru, t.j. 2.8.2019. Kedy vzniká daňová povinnosť slovenskému platiteľovi pri nadobudnutí tovar v tuzemsku z iného členského štátu platiteľa?
Odpoveď
Daňová povinnosť  pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká slovenskému platiteľovi v súlade s § 20 ods.1 písm. b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry, t.j.2.8.2019.

Otázka č.4 - Registrácia
Musí sa belgický podnikateľ, platiteľ DPH  registrovať pre DPH v Slovenskej republike pri premiestnení náhradných súčiastok  do tuzemska  s cieľom ich ďalšieho predaja  v tuzemsku a to výrobcovi áut, platiteľovi DPH?
Odpoveď
Ak sa belgický podnikateľ s tuzemským  odberateľom dohodne na zjednodušenom postupe zdaňovania podľa § 11a zákona o DPH, nemusí sa registrovať pre DPH v tuzemsku pri premiestnení súčiastok  do tuzemska s cieľom ich ďalšieho predaja v tuzemsku. Aby sa zjednodušená úprava zdaňovania nadobudnutia tovaru mohla uplatniť, musia byť splnené všetky podmienky uvedené v § 11a zákona o DPH.  Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru je  prenesená na slovenského platiteľa DPH v tuzemsku podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v § 11a  zákona o DPH.

Otázka č. 5 – Nadobudnutie tovaru  – vznik daňovej povinnosti
Poľská obchodná spoločnosť registrovaná pre DPH  v Poľsku premiestnila  tovar dňa 10.7.2019 z Poľska  na Slovensko do skladu odberateľa tovaru (platiteľa DPH). Slovenský odberateľ spravuje sklad pre tovar premiestnený poľským podnikateľom. Poľský  dodávateľ a slovenský  odberateľ splnili podmienky uvedené v § 11a zákona o DPH. Odberateľ tovaru vybral tovar zo skladu dňa  20.7.2019 a 25.7.2019.  Poľský dodávateľ nevyhotovil faktúru o predaji tovaru pre slovenského odberateľa. Kedy vzniká  daňová povinnosť slovenskému platiteľovi pri nadobudnutí tovaru  v tuzemsku z iného členského štátu platiteľa?
Odpoveď
Ak  poľský dodávateľ nevyhotovil  faktúru o predaji tovaru pre slovenského odberateľa, resp.  ju vyhotovil až po 15. dni kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku  vzniká slovenskému odberateľovi v súlade s § 20 ods.1 písm. a) zákona o DPH, t.j. 15.8.2019.