Nadobudnutie tovaru

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je upravené  v § 11 zákona o DPH. Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.
Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku sa považuje aj použitie tovaru zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania, ktorý odoslala z členského štátu, v ktorom v rámci podnikania vyrobila, vyťažila, spracovala, kúpila z iného členského štátu alebo doviezla z územia tretieho štátu, ak by sa premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu považovalo za dodanie tovaru za protihodnotu.
Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku sa považuje aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ak tento tovar nebol kúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia v členskom štáte pridelenia a ak by dovoz tohto tovaru nebol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 6 zákona o DPH.
Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou.
Predmetom dane je aj nadobudnutie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, ak podľa osobitného predpisu povinnosť platiť spotrebnú daň v tuzemsku vzniká nadobúdateľovi.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Nadobudnutie tovaru z Česka
Slovenský platiteľ dane nakúpil tovar  od českého podnikateľa identifikovaného pre daň  v Českej republike. Tovar  bol prepravený dodávateľom z Českej republiky na Slovensko. Český podnikateľ fakturuje dodávku tovaru bez DPH. Je platiteľ dane povinný zdaniť nadobudnutie tovaru  v tuzemsku?
Odpoveď
Platiteľ dane zdaní nadobudnutie tovaru z Českej republiky sadzbou DPH platnou v Slovenskej republike,  a ak splní podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH,  daň uplatnenú pri nadobudnutí tovaru z Českej republiky si môže odpočítať  v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.
 
Otázka č. 2 - Nadobudnutie tovaru z Maďarska
Slovenský platiteľ dane nakúpil tovar od maďarského  podnikateľa identifikovaného pre daň  v Maďarskej republike. Tovar  bol prepravený odberateľom  z Maďarskej republiky  na Slovensko. Maďarský  podnikateľ fakturuje dodávku tovaru s maďarskou DPH. Je platiteľ dane povinný zdaniť nadobudnutie tovaru  v tuzemsku, keď dodávateľ fakturuje dodanie tovaru s DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane zdaní nadobudnutie tovaru z Maďarskej republiky  sadzbou DPH platnou v Slovenskej republike,  pričom  do základu dane pre zdanenie slovenskou DPH,  nadobúdateľ nezahrnie daň iného členského štátu uplatnenú dodávateľom tovaru.
 
Otázka č. 3 – Nadobudnutie tovaru - premiestnenie tovaru
Český podnikateľ identifikovaný pre daň v Českej republike  si premiestnil  svoj tovar z Českej republiky  do svojej organizačnej zložky  zriadenej v tuzemsku s cieľom jeho ďalšieho predaja v tuzemsku zatiaľ neznámym zákazníkom.  Český podnikateľ  je v tuzemsku registrovaný za platiteľa dane. Je povinný zdaniť nadobudnutie premiestneného tovaru v tuzemsku?
Odpoveď
Platiteľ dane zdaní nadobudnutie premiestneného tovaru sadzbou DPH platnou v tuzemsku a základ dane určí v zmysle  § 22 ods. 6 zákona o DPH. Základ dane tvorí cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím. Ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou.

Otázka č. 4 – Nadobudnutie tovaru z Nemecka
Platiteľ dane si objednal tovar pod svojim slovenským  IČ DPH u nemeckej osoby identifikovanej pre daň v Nemecku. Na základe objednávky osoba identifikovaná pre daň v Nemecku ho prepravila priamo z Nemecka do Českej republiky. Je platiteľ dane povinný  zdaniť nadobudnutie tovaru v tuzemsku?  
Odpoveď 
Platiteľ dane nadobudol tovar v Českej republike, pretože preprava tovaru z Nemecka skončila v Českej republike. Platiteľ dane mal postupovať v zmysle českých právnych predpisov.  Ak platiteľ dane objednal tovar pod slovenským IČ DPH,  v takom prípade je povinný zdaniť nadobudnutie tovaru aj v tuzemsku, ale v tuzemsku si nemôže uplatniť odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru, pretože tovar nepoužil v SR na svoje zdaniteľné obchody.

Otázka č. 5  - Nadobudnutie tovaru z Poľska 
Slovenský platiteľ dane (živnostník) nakúpil okná na stavbu od poľského  podnikateľa identifikovaného pre daň  v Poľsku. Tovar  bol prepravený odberateľom  z Poľskej republiky  na Slovensko. Poľský  podnikateľ fakturuje dodávku tovaru s poľskou DPH. Je platiteľ dane povinný zdaniť nadobudnutie tovaru  v tuzemsku, keď dodávateľ fakturuje dodanie tovaru s DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane zdaní nadobudnutie tovaru z Poľskej  republiky  sadzbou DPH platnou v Slovenskej republike,  pričom  do základu dane pre zdanenie slovenskou DPH,  nadobúdateľ nezahrnie daň iného členského štátu uplatnenú dodávateľom tovaru.

Otázka č. 6 – Nadobudnutie tovaru z Rakúska
Slovenský platiteľ dane nakúpil textilný  tovar od rakúskeho  podnikateľa  identifikovaného pre daň  v Rakúsku. Tovar  bol prepravený dodávateľom z Rakúska  na Slovensko. Rakúsky podnikateľ fakturuje dodávku tovaru bez DPH. Je platiteľ dane povinný zdaniť nadobudnutie tovaru  v  tuzemsku?
Odpoveď
Platiteľ dane zdaní nadobudnutie tovaru z Rakúska  sadzbou DPH platnou v Slovenskej republike,  a ak splní podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH,  daň uplatnenú pri nadobudnutí tovaru z Rakúska si môže odpočítať  v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 7 – Nadobudnutie tovaru z Talianska
Slovenský platiteľ dane, obchodná spoločnosť ktorá obchoduje s ovocím a zeleninou,   nakúpila ovocie a zeleninu od talianskeho   podnikateľa  identifikovaného pre daň  v Taliansku.  Tovar  bol prepravený odberateľom  z Talianska   na Slovensko. Taliansky  podnikateľ fakturuje dodávku tovaru bez DPH. Je platiteľ dane povinný zdaniť nadobudnutie tovaru  v  tuzemsku?
Odpoveď
Platiteľ dane zdaní nadobudnutie tovaru z Talianska   sadzbou DPH platnou v Slovenskej republike,  a ak splní podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH,  daň uplatnenú pri nadobudnutí tovaru z Talianska  si môže odpočítať  v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 8 – Nadobudnutie tovaru – premiestnenie tovaru
Slovenský platiteľ doviezol tovar zo Švajčiarska na Slovensko nasledovným spôsobom: Dovážaný tovar bol v Rakúsku prostredníctvom daňového zástupcu, ktorého si určil platiteľ na zastupovanie v colnom konaní a tak isto v daňovom konaní,  prepustený do režimu voľný obeh, pričom sa uplatnilo oslobodenie od  zaplatenia rakúskej DPH, na základe príslušného ustanovenia rakúskeho zákona (obdobne ako je v SR § 48 ods. 3 zákona o DPH).  Tovar bol následne premiestnený (oslobodený od rakúskej DPH)  na Slovensko. Je platiteľ dane povinný zdaniť nadobudnutie premiestneného tovaru v tuzemsku?
Odpoveď
Premiestnenie „dovážaného“ tovaru z Rakúska na Slovensko je z pohľadu slovenského zákona o DPH nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 8 zákona o DPH.  Platiteľ dane je povinný na základe § 69 ods. 6 zákona o DPH zdaniť nadobudnutie premiestneného tovaru sadzbou DPH platnou v tuzemsku pričom  základ dane určí v zmysle  § 22 ods. 6 zákona o DPH.

Otázka č. 9 - Nadobudnutie tovaru z Francúzska od osoby neidentifikovanej pre DPH
Som platiteľ DPH a objednal som si stroj od francúzskeho dodávateľa, ktorý nie je vo Francúzsku identifikovaný pre DPH. Stroj z Francúzska na Slovensko prepravil francúzsky dodávateľ. Mám povinnosť stroj na Slovensku ,,samozdaniť“ ?
Odpoveď:
Nie. Ak v postavení platiteľa DPH nadobudnete v tuzemsku tovar z iného členského štátu (napr. z Francúzska) od osoby, ktorá nemá pridelené IČ DPH v inom členskom štáte, nemáte povinnosť ,,samozdaniť“ nadobudnutý tovar, pretože nie sú splnené podmienky § 11 zákona o DPH.