Príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti

Otázka
Fyzická osoba poskytla spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom, pôžičku. Následne došlo k jej kapitalizácii, a to vkladom do vlastného imania na účet 413 ostatné kapitálové fondy (ďalej len „OKF“). Ak dôjde k výplate finančných prostriedkov z OKF uvedenému spoločníkovi, je možné takto poskytnutý vklad považovať podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov za výdavok vynaložený na dosiahnutie predmetných príjmov?

Odpoveď zo dňa 2.5.2017
Vychádzajúc zo stanoviska MF SR, ktoré nám bolo doručené 26.04.2017, ak valné zhromaždenie v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka rozhodne o rozdelení OKF medzi spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami, potom príjem z výplaty z OKF, ktorý uvedeným spoločníkom plynie, je ostatným príjmom podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Tento príjem si spoločník, ktorý príspevok do OKF realizoval (čo je prípad popísaný v otázke), zníži o výdavok podľa § 8 ods. 2 ZDP. U spoločníka, ktorý nerealizoval žiadny príspevok do OKF, bude celá suma výplaty z OKF zdaniteľným príjmom podľa § 8 ZDP bez možnosti uplatnenia výdavku.