Príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti

Otázka
Fyzická osoba poskytla spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom, pôžičku. Následne došlo k jej kapitalizácii, a to vkladom do vlastného imania na účet 413 ostatné kapitálové fondy (ďalej len „OKF“). Ak dôjde k výplate finančných prostriedkov z OKF uvedenému spoločníkovi, je možné takto poskytnutý vklad považovať podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov za výdavok vynaložený na dosiahnutie predmetných príjmov?

Odpoveď zo dňa 2.5.2017
Zákonom č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2017 Z. z.“), došlo v článku VIII s účinnosťou od 1. 1. 2018 k zmene a doplneniu ZDP, a to v nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka vo vzťahu k úprave kapitálového fondu z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka).
Zákonom č. 264/2017 Z. z. bolo do § 8 ods. 1 ZDP doplnené písmenom s), čím sa medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP od 1. 1. 2018 zaradili príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov. V súvislosti s uvedenou úpravou bolo do § 8 ods. 5 ZDP doplnené nové písmeno g), v dôsledku čoho výdavkom k predmetnému príjmu je suma splateného príspevku, pričom ZDP odkazuje na § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka. V zmysle § 768q ods. 2 Obchodného zákonníka, čo je prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 1. 2018, ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka [na ktoré ZDP v § 8 ods. 5 písm. g) odkazuje] sa použijú len na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 1. 1. 2018.
V nadväznosti na uvedené, pri zdaňovaní príjmov plynúcich fyzickej osobe z výplaty kapitálových fondov po 1. 1. 2018 je potrebné rozlišovať, či ide o príjmy z výplaty OKF vytvorených z príspevkov realizovaných do 1. 1. 2018 alebo ide o príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu vytvoreného z príspevkov poskytnutých po 1. 1. 2018.
Znamená to, že ustanovenia § 8 ods. 1 písm. s) a § 8 ods. 5 písm. g) ZDP sa uplatnia v prípade zdanenia príjmov plynúcich z prerozdelenia kapitálového fondu vytvoreného z príspevkov poskytnutých po 1. 1. 2018.
Pokiaľ ide o príjmy plynúce fyzickej osobe z výplaty OKF, ktoré boli vytvorené z príspevkov realizovaných pred 1. 1. 2018, pri ich zdaňovaní sa aj po 1. 1.2018 postupuje tak,  ako  do 31.12.2017. Ak valné zhromaždenie v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov z OKF vytvorených z príspevkov realizovaných do 1. 1.2018 medzi spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami, potom príjem z výplaty, ktorý uvedeným spoločníkom plynie, je aj po 1. 1.2018 ostatným príjmom podľa § 8 ZDP, pričom ide o „iný“ ostatný príjem. Tento príjem si spoločník, ktorý príspevok do OKF realizoval, zníži o výdavok v súlade s § 8 ods. 2 ZDP, ktorým v uvedenom prípade je suma, ktorú spoločník preukázateľne vynaložil na odkúpenie pohľadávky voči spoločnosti, v ktorej je spoločníkom. U spoločníka, ktorý nerealizoval žiadny príspevok do OKF, bude celá suma príjmu plynúceho z výplaty OKF zdaniteľným príjmom podľa § 8 ZDP („iný“ ostatný príjem) bez možnosti uplatnenia výdavku.