Uplatnenie výdavku pri príjme z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov

Otázka
Fyzická osoba (FO) poskytla spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) pôžičku (uvedená FO nie je spoločníkom tejto spoločnosti). Predmetnú pohľadávku od tejto FO odkúpila iná FO, ktorá je spoločníkom spoločnosti, ktorej bola pôžička poskytnutá. Pohľadávku tvorila len istina a neobsahovala žiadne nezaplatené úroky alebo iné príslušenstvo. Spoločník spoločnosti odkúpil túto pohľadávku za cenu zodpovedajúcu istine. Následne, s jeho súhlasom, došlo v roku 2017 ku kapitalizácii tohto záväzku voči spoločníkovi do ostatných kapitálových fondov.
Pri výplate finančných prostriedkov z ostatných kapitálových fondov v roku 2018 je možné k dosiahnutému zdaniteľnému príjmu spoločníka uplatniť ako výdavok hodnotu predmetnej pohľadávky?

Odpoveď zo dňa 9.1.2018
Zákonom č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2017 Z. z.“), došlo v článku VIII s účinnosťou od 1. 1. 2018 k zmene a doplneniu ZDP, a to v nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka vo vzťahu k úprave kapitálového fondu z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka).
Zákonom č. 264/2017 Z. z. bolo do § 8 ods. 1 ZDP doplnené písmenom s), čím sa medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP od 1. 1. 2018 zaradili príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov. V súvislosti s uvedenou úpravou bolo do § 8 ods. 5 ZDP doplnené nové písmeno g), v dôsledku čoho výdavkom k predmetnému príjmu je suma splateného príspevku, pričom ZDP odkazuje na § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka. V zmysle § 768q ods. 2 Obchodného zákonníka, čo je prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 1. 2018, ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka [na ktoré ZDP v § 8 ods. 5 písm. g) odkazuje] sa použijú len na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 1. 1. 2018.
V nadväznosti na uvedené, pri zdaňovaní príjmov plynúcich fyzickej osobe z výplaty kapitálových fondov po 1. 1. 2018 je potrebné rozlišovať, či ide o príjmy z výplaty OKF vytvorených z príspevkov realizovaných do 1. 1. 2018 alebo ide o príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu vytvoreného z príspevkov poskytnutých po 1. 1. 2018.
Znamená to, že ustanovenia § 8 ods. 1 písm. s) a § 8 ods. 5 písm. g) ZDP sa uplatnia v prípade zdanenia príjmov plynúcich z prerozdelenia kapitálového fondu vytvoreného z príspevkov poskytnutých po 1. 1. 2018.
Pokiaľ ide o príjmy plynúce fyzickej osobe z výplaty OKF, ktoré boli vytvorené z príspevkov realizovaných pred 1. 1. 2018, pri ich zdaňovaní sa aj po 1. 1.2018 postupuje tak,  ako  do 31.12.2017. Ak valné zhromaždenie v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov z OKF vytvorených z príspevkov realizovaných do 1. 1.2018 medzi spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami, potom príjem z výplaty, ktorý uvedeným spoločníkom plynie, je aj po 1. 1.2018 ostatným príjmom podľa § 8 ZDP, pričom ide o „iný“ ostatný príjem. Tento príjem si spoločník, ktorý príspevok do OKF realizoval, zníži o výdavok v súlade s § 8 ods. 2 ZDP, ktorým v uvedenom prípade je suma, ktorú spoločník preukázateľne vynaložil na odkúpenie pohľadávky voči spoločnosti, v ktorej je spoločníkom. U spoločníka, ktorý nerealizoval žiadny príspevok do OKF, bude celá suma príjmu plynúceho z výplaty OKF zdaniteľným príjmom podľa § 8 ZDP („iný“ ostatný príjem) bez možnosti uplatnenia výdavku.