Preukázateľnosť účtovného záznamu

Za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Pri zaznamenaní a spracovaní týchto skutočností musí účtovný záznam spĺňať požiadavky: vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť počas celej doby uchovávania.

Podpisovým záznamom na účtovnom doklade sa rozumie:

  • vlastnoručný podpis,
  • kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný preukázateľný
  • podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v elektronickej podobe, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila.

Vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu a neporušenosť obsahu účtovného záznamu možno zabezpečiť

  • podpisovým záznamom zodpovednej osoby,
  • elektronickou výmenou údajov alebo
  • vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.

Účtovná jednotka je povinná upraviť podrobnosti o oprávnení, povinnosti a o zodpovednosti osôb v účtovnej jednotke, na ktoré sa vzťahuje pripájanie podpisového záznamu, a to takým spôsobom, aby bolo možné určiť nezávisle od seba zodpovednosť jednotlivých osôb za obsah účtovného záznamu, ku ktorému boli ich podpisové záznamy pripojené.

Na účely tohto zákona sa elektronickou výmenou údajov rozumie výmena štruktúrovaných správ medzi počítačmi alebo počítačovými aplikáciami, v rámci ktorej nastáva spracovanie rôznych elektronických formátov účtovných záznamov, ktoré prechádzajú procesom overovania, koordinácie, schvaľovania a zaúčtovania bez možnosti ľudského zásahu do obsahu účtovného záznamu.

Na účely tohto zákona sa vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov rozumie určenie osôb zodpovedných za kontrolu procesu spracovania účtovných záznamov, pričom kontrola musí byť dostatočná na preukázanie skutočnosti, ktorá je účtovným záznamom zaznamenaná. Spôsob kontroly určený účtovnou jednotkou je súčasťou účtovného záznamu na vedenie účtovníctva a spracovanie účtovných záznamov.

 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Podpisový záznam v technickej forme na účtovnom doklade
Účtovná jednotka má záujem v súvislosti s elektronizáciou spracovania účtovných postupov a procesov nahradiť vlastnoručný podpisový záznam osoby na účtovnom doklade (vlastnoručný podpis) obdobným preukázateľným účtovným záznamom v technickej forme. V zákone o účtovníctve sa neuvádza, že sa musí jednať o zaručený elektronický podpis a ani sa inak nešpecifikuje technická forma podpisového záznamu, a nie je ani odvolávka na iný osobitný predpis. Je možné použiť vlastné technické riešenie podpisového záznamu, ktoré bude zapracované v informačnom systéme účtovnej jednotky, napr. podpisovanie prostredníctvom PIN kódu prideleného príslušnému zamestnancovi účtovnej jednotky?
Odpoveď
Podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v elektronickej podobe je podpis,  ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila. Účtovná jednotka je povinná upraviť podrobnosti o oprávnení, povinnosti a o zodpovednosti osôb v účtovnej jednotke, na ktoré sa vzťahuje pripájanie podpisového záznamu, a to takým spôsobom, aby bolo možné určiť nezávisle od seba zodpovednosť jednotlivých osôb za obsah účtovného záznamu, ku ktorému boli ich podpisové záznamy pripojené.