Úvod > Daňový poriadok > Odpustenie sankcie > Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie a odpustenie sankcie

Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie a odpustenie sankcie

Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane a je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,50 eura (v prípade elektronického podania žiadosti výška správneho poplatku je  8 euro). Správca dane je povinný túto žiadosť postúpiť príslušnému orgánu, ak nie je príslušný o nej rozhodnúť. O povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie sa vydáva rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti daňového subjektu o povolenie úľavy zo sankcie alebo o odpustenie sankcie sa zašle daňovému subjektu písomné oznámenie.

 

FAQ

Otázka – povolenie úľavy zo sankcie

Aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie ? 

Odpoveď

Daňový subjekt v žiadosti uvedie dôvod (podľa § 157 ods. 1 písm. a,b,c) daňového poriadku) pre ktorý má správca dane povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu a zaplatí správny poplatok.