Úvod > Daňový poriadok > Odpustenie sankcie > Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie

Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie

Daňový úrad a colný úrad na žiadosť daňového subjektu,
  • odpustí sankciu, ak daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu,
  • môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak daňový subjekt, ktorým je :
  1. právnická osoba - preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia,
  2. fyzická osoba - podnikateľ preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti.

       •  môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu z dôvodu nesprávneho uplatňovania právneho predpisu.

Daňový a colný úrad na žiadosť daňového subjektu,
  • môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, z vyššie uvedených dôvodov, ak výška uloženej sankcie v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide o :

           a) fyzickú osobu, sumu vo výške 33 200 eur,

           b) právnickú osobu, sumu vo výške 332 000 eur.

 
Finančné riaditeľstvo z rovnakých dôvodov na žiadosť daňového subjektu odpustí sankciu alebo môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak výška uloženej sankcie v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide o :
 
a) fyzickú osobu, sumu vo výške 166 000 eur,
b) právnickú osobu, sumu vo výške 1 660 000 eur.
 
V prípade, ak ide o sumy vyššie, rozhoduje ministerstvo financií.
 
Pozn. Úľavu zo sankcie alebo odpustenie sankcie prislúchajúcej k dani, je daňový subjekt povinný preukázať zaplatením tejto dane okrem sankcie.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – úľava zo sankcie
Daňový subjekt v lehote do 31.03.2022 nepodal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2021. Správca dane vyzval daňový subjekt na podanie daňového priznania a uložil mu  pokutu v zmysle daňového poriadku. Môže daňový subjekt požiadať o odpustenie sankcie, nakoľko nevedel, že mal podať daňové priznanie ?  
Odpoveď
Daňový subjekt môže podľa daňového poriadku podať žiadosť o odpustenie sankcie v ktorej uvedie aj dôvod pre ktorý má správca dane odpustiť sankciu.
 

Otázka č. 2 - úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie
Správca dane vyrubil fyzickej osobe nepodnikateľovi sankciu vo výške 100% z nezaplatenej dane. Môže fyzická osoba nepodnikateľ požiadať správcu dane o odpustenie vyrubenej sankcie ?
Odpoveď
Finančné riaditeľstvo SR prehodnotí splnenie podmienok pre úľavu zo sankcie alebo odpustenia sankcie na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadosť nemá predpísanú formu) a odpustí sankciu a to za podmienok, že fyzická osoba preukáže, že bude vážne ohrozená výživa rodiny (nedoplatok na dani bola zaplatená v splátkach).
Pozn. Na zistenie príjmu FO na účely určenia súm životného minima sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona o životnom minime ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov FO, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.