Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Výdavky na získanie noriem a certifikátov > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1
Daňovník získal v roku 2019 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2019 do 31.3.2021, za ktorý zaplatil v roku 2019 sumu 1 500 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok zaplatený v roku 2019 do daňových výdavkov v plnej sume 1 500 eur, nakoľko výdavok nepresahuje sumu 2 400 eur.


Otázka č. 2
Daňovník získal v roku 2019 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2019 do 31.3.2022, za ktorý zaplatil v roku 2019 sumu 3 600 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok nasledovne:
V roku 2019 - vo výške 900 eur - za 9 mesiacov, teda 9/36 zo sumy 3 600 eur
v roku 2020 - vo výške 1 200 eur - za 12 mesiacov, teda 12/36 zo sumy 3 600 eur
v roku 2021 - vo výške 1 200 eur
v roku 2022 - vo výške 300 eur - za 3 mesiace, teda 3/36 zo sumy 3 600 eur


Otázka č. 3
Daňovník získal v roku 2018 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.10.2018 do 30.9.2021, za ktorý zaplatil v roku 2019 sumu 3 600 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok nasledovne:
V roku 2018 - nemôže do daňových výdavkov zahrnúť žiadny výdavok, nakoľko nedošlo v roku 2018 k zaplateniu za certifikát
v roku 2019 - vo výške 1 500 eur (1 200 eur na rok 2019 + 300 eur z roku 2018)
v roku 2020 - vo výške 1 200 eur
v roku 2021 - vo výške 900 eur - zodpovedajúcej 9/36 zo sumy 3 600 eur


Otázka č. 4
Daňovník získal v roku 2019 certifikát kvality výrobku v obstarávacej cene 2 500 eur s platnosťou od 1.12.2019 do 30.11.2020 (12 mesiacov). V decembri 2019 daňovník uhradil 2 100 eur, v roku 2020 uhradí 400 eur. Akú sumu výdavku si môže daňovník uplatnil v roku 2019 a akú sumu v roku 2020?

Odpoveď
Ak daňovník uhradil cenu za certifikát postupne v dvoch splátkach, do daňových výdavkov zahrnie prvú splátku vo výške 2 100 eur postupne v zdaňovacích obdobiach 2019 a 2020, a to vo výške násobku mesačnej rovnomernej časti z vykonanej úhrady pripadajúcej na obdobie od mesiaca zaplatenia do konca platnosti certifikátu a časovo prislúchajúceho počtu mesiacov zdaňovacieho obdobia. Druhú splátku vo výške 400 eur zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2020, pretože platnosť certifikátu končí v roku 2020. Teda v roku 2019 uplatní v daňových výdavkoch sumu 175 eur (1/12 zo sumy 2 100) a v roku 2020 sumu 2 325 eur (1 925 eur z roku 2019 a 400 eur z roku 2020)