Výdavky na získanie noriem a certifikátov

S účinnosťou od 1.1.2020 sú výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov daňovými výdavkami bez podmienky ich zaplatenia a bez sledovania doby ich platnosti. To znamená, že daňovník od 1.1.2020 už nie je povinný sledovať podmienku zaplatenia pri výdavkoch (nákladoch) na získanie noriem  a certifikátov, ani ich zahrňovať do výdavkov postupne podľa doby ich platnosti. Uvedené sa vzťahuje na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov zaúčtované po 31. decembri 2019. Na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, ktoré vznikli do 31.12.2019, je potrebné naďalej uplatňovať podmienku zaplatenia aj časové zahrňovanie týchto výdavkov (nákladov).

Výdavky na získanie noriem a certifikátov vynaložené do 31.12.2019 sa zahrňovali do základu dane iba po zaplatení a rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrňovali do základu dane jednorázovo.

 

FAQ

Otázka č. 1
Daňovník získal v roku 2023 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2023 do 31.3.2024, za ktorý zaplatil v roku 2023 sumu 1 500 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok zaplatený v roku 2023 do daňových výdavkov v plnej sume 1 500 eur.

Otázka č. 2
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva získal v roku 2023 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2023 do 31.3.2024, za ktorý zaplatil v roku 2023 sumu 3 600 eur. Môže si tento výdavok uplatniť v daňových výdavkov v roku 2023 v plnej výške?

Odpoveď
Áno, výdavok na získanie certifikátu je daňovým výdavkom v tom roku, v ktorom bol zaplatený. 

 

Otázka č. 3
Daňovník získal v roku 2023 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2023 do 31.3.2026, za ktorý zaplatil v roku 2023 sumu 3 600 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok na získanie certifikátu vo výške 3 600 eur v roku 2023.

 

Otázka č. 4
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva získal v roku 2023 certifikát kvality výrobku v obstarávacej cene 2 500 eur s platnosťou od 1.12.2023 do 30.11.2024 (12 mesiacov). V decembri 2023 daňovník uhradil 2 100 eur, v roku 2024 uhradí 400 eur. Akú sumu výdavku si môže daňovník uplatniť v roku 2023 a akú sumu v roku 2024?

Odpoveď
Daňovník si zahrnie do daňových výdavkov v roku 2023 sumu 2 100 eur a v roku 2024 sumu 400 eur.