Výdavky na získanie noriem a certifikátov

S účinnosťou od 1.1.2020 sú výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov daňovými výdavkami bez podmienky ich zaplatenia a bez sledovania doby ich platnosti. To znamená, že daňovník od 1.1.2020 už nie je povinný sledovať podmienku zaplatenia pri výdavkoch (nákladoch) na získanie noriem  a certifikátov, ani ich zahrňovať do výdavkov postupne podľa doby ich platnosti. Uvedené sa vzťahuje na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov zaúčtované po 31. decembri 2019. Na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, ktoré vznikli do 31.12.2019, je potrebné naďalej uplatňovať podmienku zaplatenia aj časové zahrňovanie týchto výdavkov (nákladov).

Výdavky na získanie noriem a certifikátov vynaložené do 31.12.2019 sa zahrňovali do základu dane iba po zaplatení a rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrňovali do základu dane jednorázovo.

 

FAQ

Otázka č. 1
Daňovník získal v roku 2019 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2019 do 31.3.2021, za ktorý zaplatil v roku 2019 sumu 1 500 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok zaplatený v roku 2019 do daňových výdavkov v plnej sume 1 500 eur, nakoľko výdavok nepresahuje sumu 2 400 eur.

Otázka č. 2
Daňovník získal v roku 2019 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2019 do 31.3.2022, za ktorý zaplatil v roku 2019 sumu 3 600 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok na získanie certifikátu do daňových výdavkov nasledovne:
v roku 2019 - 900 eur (pomernú časť pripadajúcu na 9 mesiacov)
v roku 2020 - 1 200 eur 
v roku 2021 - 1 200 eur
v roku 2022 - 300 eur

Otázka č. 3
Daňovník získal v roku 2021 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2021 do 31.3.2024, za ktorý zaplatil v roku 2021 sumu 3 600 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok na získanie certifikátu vo výške 3 600 eur v roku 2021.

Otázka č. 4
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva získal v roku 2021 certifikát kvality výrobku v obstarávacej cene 2 500 eur s platnosťou od 1.12.2021 do 30.11.2022 (12 mesiacov). V decembri 2021 daňovník uhradil 2 100 eur, v roku 2022 uhradí 400 eur. Akú sumu výdavku si môže daňovník uplatnil v roku 2021 a akú sumu v roku 2022?

Odpoveď
Daňovník si zahrnie do daňových výdavkov v roku 2021 sumu 2 100 eur a v roku 2022 sumu 400 eur. 

 

Otázka č. 5
Daňovník získal v roku 2018 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.10.2018 do 30.9.2021, za ktorý zaplatil v roku 2019 sumu 3 600 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník zahrnie výdavok nasledovne:
V roku 2018 - nemôže do daňových výdavkov zahrnúť žiadny výdavok, nakoľko nedošlo v roku 2018 k zaplateniu za certifikát
v roku 2019 - vo výške 1 500 eur (1 200 eur na rok 2019 + 300 eur z roku 2018)
v roku 2020 - vo výške 1 200 eur
v roku 2021 - vo výške 900 eur - zodpovedajúcej 9/36 zo sumy 3 600 eur


Otázka č. 6
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva získal v roku 2020 certifikát kvality výrobku v obstarávacej cene 2 500 eur s platnosťou od 1.12.2020 do 30.11.2021 (12 mesiacov). V decembri 2020 daňovník uhradil 2 100 eur, v roku 2021 uhradí 400 eur. Akú sumu výdavku si môže daňovník uplatnil v roku 2020 a akú sumu v roku 2021?

Odpoveď
Ak daňovník uhradil cenu za certifikát postupne v dvoch splátkach, do daňových výdavkov v roku 2020 zahrnie prvú splátku vo výške 2 100 eur a druhú splátku zaplatenú v roku 2021 vo výške 400 eur uplatní do daňových výdavkov v roku 2021. 

 

Otázka č. 7
Daňovník získal v roku 2019 certifikát kvality výrobku v obstarávacej cene 2 500 eur s platnosťou od 1.12.2019 do 30.11.2020 (12 mesiacov). V decembri 2019 daňovník uhradil 2 100 eur, v roku 2020 uhradí 400 eur. Akú sumu výdavku si môže daňovník uplatnil v roku 2019 a akú sumu v roku 2020?

Odpoveď
Ak daňovník uhradil cenu za certifikát postupne v dvoch splátkach, do daňových výdavkov zahrnie prvú splátku vo výške 2 100 eur postupne v zdaňovacích obdobiach 2019 a 2020, a to vo výške násobku mesačnej rovnomernej časti z vykonanej úhrady pripadajúcej na obdobie od mesiaca zaplatenia do konca platnosti certifikátu a časovo prislúchajúceho počtu mesiacov zdaňovacieho obdobia. Druhú splátku vo výške 400 eur zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2020, pretože platnosť certifikátu končí v roku 2020. Teda v roku 2019 uplatní v daňových výdavkoch sumu 175 eur (1/12 zo sumy 2 100) a v roku 2020 sumu 2 325 eur (1 925 eur z roku 2019 a 400 eur z roku 2020)