Odpisovanie majetku

Hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.
Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Ostatný nehmotný majetok, ktorým je softvér účtovaný na účte 013 - Softvér a nehmotný majetok účtovaný na účte 014 - Oceniteľné práva, účtovná jednotka odpíše počas predpokladanej doby používania, ktorú uvedie v odpisovom pláne, tzn., že takýto nehmotný majetok sa môže odpisovať aj dlhšie ako 5 rokov.
Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovný odpisový plán, v ktorom stanoví odpisy jednotlivých druhov majetku.
 
Poznámka:
Nehmotný majetok sa podľa § 22 ods. 8 zákona o dani z príjmov odpisuje v súlade s účtovnými predpismi najviac do výšky vstupnej ceny (§ 25 zákona o dani z príjmov) s výnimkou goodwillu alebo záporného goodwillu, ktorý sa zahrnuje do základu dane podľa § 17a až 17c zákona o dani z príjmov.  
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Odpisovanie softvéru
Účtovná jednotka kúpila samostatný softvér na účtovanie miezd. Obstarávacia cena softvéru bola vo výške 3 600 €.
Odpoveď
Softvér z pohľadu účtovného a teda aj z pohľadu zákona o dani z príjmov je považovaný za dlhodobý nehmotný majetok. Keďže jeho ocenenie je vyššie ako 2 400 € a doba používania je dlhšia ako jeden rok, musí sa o jeho obstaraní účtovať ako o dlhodobom nehmotnom majetku. Účtovná jednotka musí vypracovať odpisový plán. Dlhodobý nehmotný majetok okrem výdavkov na vývoj sa odpisuje počas predpokladanej doby používania, t.j. účtovná jednotka si musí stanoviť, ako dlho bude softvér používať. Ak si stanoví, že ho bude používať 7 rokov, potom výpočet mesačného odpisu bude nasledovný: obstarávacia cena vo výške 3 600 € : 84 mesiacov = 43 € mesačne po zaokrúhlení nahor. Zaokrúhľovanie odpisov si účtovná jednotka stanoví v odpisovom pláne.