Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Miesto dodania tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou > Miesto dodania tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou

Miesto dodania tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou

Ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom  alebo na jeho účet, je miestom dodania tovaru miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný (§ 13 ods.1 písm. b) zákona o DPH). Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, keď dodávateľ dodáva tovar spolu s montážou alebo inštaláciou. Ak by dodávateľ dodal len tovar a službu si objednal prijímateľ tovaru u inej osoby, v tomto prípade sa tovar zdaňuje osobitne podľa ustanovenia pre dodanie tovaru a dodanie služby (montáž a inštalácia) sa zdaňuje podľa ustanovenia pre zdanenie služby.  
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Miesto dodania tovaru v Poľsku
Slovenský platiteľ dane uzatvoril zmluvu s poľským podnikateľom o dodaní poľnohospodárskej linky spolu s jej montážou.  Poľnohospodárska linka bola namontovaná platiteľom dane vo výrobnej hale v Poľsku. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Pri dodaní poľnohospodárskej linky spolu s jej montážou je miesto dodania tovaru miesto, kde je tovar zmontovaný, t.j. v Poľsku a daňová povinnosť vzniká v Poľsku. Slovenský platiteľ dane  vyhotoví faktúru bez slovenskej DPH z dodania s montážou s miestom dodania v Poľsku.

Otázka č. 2– Miesto dodania tovaru v tuzemsku
Rakúsky podnikateľ  uzatvoril zmluvu o dielo so slovenským občanom  na dodanie okien vrátane ich montáže. Okná boli  namontované rakúskym podnikateľom v novom dome v Bratislave.  Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Pri dodaní okien vrátane ich montáže je miesto dodania tovaru miesto, kde je tovar zmontovaný, t.j. v Slovenskej republike  a daňová povinnosť vzniká v Slovenskej republike.   Rakúsky podnikateľ je povinný podať žiadosť o registráciu pre  daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane (§ 5 zákona o DPH) a následne bude  slovenskému občanovi za dodanie  okien uplatňovať  slovenskú DPH.

Otázka č. 3 - Miesto dodania tovaru v Česku
Slovenský platiteľ dane uzatvoril zmluvu o dielo s českým podnikateľom s prideleným identifikačným číslom pre DPH na dodanie výťahu vrátane jeho montáže. Výťah bol namontovaný slovenským platiteľom dane do novej stavby v Českej republike. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Pri dodaní výťahu vrátane montáže je miesto dodania tovaru miesto, kde je tovar zmontovaný, t.j. v Českej republike a daňová povinnosť vzniká v Českej republike.   Slovenský platiteľ dane  vyhotoví faktúru bez DPH z dodania s montážou s miestom dodania v Českej republike, ak osobou povinnou platiť daň v Českej republike  je príjemca tovaru.
 
Otázka č. 4 – Miesto dodania tovaru v Grécku
Slovenský platiteľ dane uzatvoril zmluvu s gréckym podnikateľom s prideleným identifikačným číslom pre DPH na dodanie výrobnej linky  vrátane jej montáže. Výrobná linka bola namontovaná v hale, ktorá sa nachádza na území Grécka. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Pri dodaní výrobnej linky  vrátane montáže je miesto dodania tovaru miesto, kde je tovar zmontovaný, t.j. v Grécku a daňová povinnosť vzniká v Grécku.   Slovenský platiteľ dane  vyhotoví faktúru bez DPH z dodania s montážou s miestom dodania v Grécku, ak osobou povinnou platiť daň v Grécku  je príjemca tovaru.

 
Otázka č. 5 - Miesto dodania tovaru  v tuzemsku
Slovenský platiteľ dane uzatvoril zmluvu so slovenským podnikateľom, ktorý nie je platiteľom DPH o dodaní prístroja spolu s jeho inštaláciou. Prístroj bol nainštalovaný platiteľom dane v prevádzke v Bratislave.
Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Pri dodaní prístroja spolu s jeho inštaláciou je miestom dodania tovaru miesto, kde je tovar nainštalovaný, t.j. v Slovenskej republike a daňová povinnosť vzniká v tuzemsku.  Slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru  za dodanie tovaru s inštaláciou  s DPH.