OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.1 – Miesto dodania tovaru  v tuzemsku
Slovenský platiteľ dane uzatvoril zmluvu so slovenským podnikateľom o dodaní prístroja spolu s jeho inštaláciou. Prístroj bol nainštalovaný platiteľom dane v prevádzke v Bratislave.
Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Pri dodaní prístroja spolu s jeho inštaláciou je miestom dodania tovaru miesto, kde je tovar nainštalovaný, t.j. v Slovenskej republike a daňová povinnosť vzniká v tuzemsku.  Slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru  za dodanie tovaru s inštaláciou  s DPH.