Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Spotreba pohonných látok > Uplatnenie výdavkov pri používaní motorového vozidla nezahrnutého v obchodnom majetku.

Uplatnenie výdavkov pri používaní motorového vozidla nezahrnutého v obchodnom majetku.

Daňovník, ktorý dosahuje príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a ktorý na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (nie vypožičané alebo prenajaté), môže uplatniť do daňových výdavkov výdavky (náklady)
  1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a  len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách, alebo
  2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne; ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov, nemôže si uplatňovať základnú náhradu za každý jeden km jazdy, a to ani v prípade, ak nebolo vozidlo nikdy zahrnuté do obchodného majetku daňovníka.
Sadzba základnej náhrady za 1 km jazdy pri používaní cestných motorových vozidiel je ustanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a to s účinnosťou od 1.6.2019 nasledovne:
- pre jednostopové vozidlá a trojkolky v sume 0,053 eura (do 31.5.2019 v sume 0,050 eura),
- pre osobné cestné motorové vozidlá v sume 0,193 eura (do 31.5.2019 v sume 0,183 eura).
 
V tejto sume sú zohľadnené odpisy, opravy, údržba, poistenie, t. j. všetky prevádzkové náklady. Sadzba základnej náhrady nezohľadňuje daň z motorových vozidiel, nakoľko nesúvisí s prevádzkou vozidla, súvisí len s jeho používaním na  podnikanie. Daň z motorových vozidiel si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov, bez ohľadu na to, či má vozidlo zahrnuté do obchodného majetku alebo nie.
 
Pri používaní vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku na pracovnú cestu daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL na základe dokladov o nákupe PHL vydaných prevádzkovateľom čerpacej stanice (bločkov z ERP), ktorými preukazuje cenu pohonných látok platnú v čase nákupu. Nie je možné uplatniť výdavky na spotrebu PHL na základe ceny PHL zistenej z internetového portálu. 
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – uplatnenie sadzby základnej náhrady po vyradení vozidla z obchodného majetku
Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť a pri svojej činnosti používa vlastné motorové vozidlo, ktoré mal zaradené v obchodnom majetku a ktoré vyradil z obchodného majetku v roku 2016. Môže si v roku 2020 uplatniť do daňových výdavkov aj sadzbu základnej náhrady za každý km jazdy? 
Odpoveď
Keďže bolo vozidlo zaradené v obchodnom majetku, daňovník nemôže do daňových výdavkov v roku 2020 uplatňovať sadzbu základnej náhrady za každý jeden km jazdy.
 
Otázka č. 2 – uplatnenie paušálnych výdavkov 
Daňovník používa v súvislosti s podnikaním osobný automobil nezaradený v obchodnom majetku, nevedie evidenciu o prevádzke motorového vozidla.  Neuplatňuje si sadzbu základnej náhrady, ale má k dispozícii všetky bločky o nákupe PHL. Môže si uplatniť výdavky na spotrebu PHL v paušálnej výške?
Odpoveď
Daňovník si môže uplatniť výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov, a to do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia. Stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný preukázať hodnoverným dokladom.
 
Otázka č. 3 - uplatnenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
Daňovník používa v súvislosti s podnikaním osobné motorové vozidlo nezaradené v obchodnom majetku. Môže si uplatniť výdavky na spotrebu PHL v paušálnej výške 50 % z celkového nákupu PHL a zároveň aj základnú náhradu za každý 1 km jazdy?
Odpoveď
Môže si uplatniť iba výdavky na spotrebu PHL vo výške 50 % z celkového nákupu PHL. Ak si daňovník uplatní výdavky na spotrebu PHL v paušálne výške 50 % z celkového nákupu PHL preukázaného jednotlivými bločkami o nákupe PHL, potom si nemôže už uplatniť základnú náhradu za každý 1 km jazdy. Ak si daňovník uplatní základnú náhradu za každý 1 km jazdy, môže si uplatniť výdavky na spotrebu PHL iba v preukázanej výške.