Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Spotreba pohonných látok > Uplatnenie výdavkov pri používaní motorového vozidla nezahrnutého v obchodnom majetku.

Uplatnenie výdavkov pri používaní motorového vozidla nezahrnutého v obchodnom majetku.

Daňovník, ktorý dosahuje príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a ktorý na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (nie vypožičané alebo prenajaté), môže uplatniť do daňových výdavkov výdavky (náklady) na spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, a to
  1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu (prepočítané podľa počtu najazdených kilometrov), a ak vozidlo nebolo zaradené v obchodnom majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách, alebo
  2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
Pri používaní vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku na pracovnú cestu daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL na základe dokladov o nákupe PHL vydaných prevádzkovateľom čerpacej stanice (bločkov z ERP), ktorými preukazuje cenu pohonných látok platnú v čase nákupu. Nie je možné uplatniť výdavky na spotrebu PHL na základe ceny PHL zistenej z internetového portálu. 
 
Ak daňovník využije vypožičané alebo prenajaté osobné motorové vozidlo, výdavky na spotrebu PHL si uplatňuje do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov, pričom si môže vybrať jeden z 3 možných spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebu PHL do daňových výdavkov, a to:
 
1. Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet ubehnutých km
Daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa

1a. spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov; spotreba pohonných látok preukazovaná dokladom vydaným autorizovanou osobou (prelitrovaním) sa už o 20 % nezvyšuje;

1b. preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a.

 
2. Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel
Tento spôsob preukazovania spotreby PHL môže použiť daňovník iba v prípade, ak je vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla, ktorá zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň aj spotrebu pohonných hmôt.

3. Výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie
Pri uplatnení paušálnych výdavkov na spotrebu PHL sa vychádza z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia vozidla.
Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na spotrebu PHL daňovník nie je povinný viesť knihu jázd, ale je povinný preukázať stav tachometra vozidla na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia, ako aj nákup PHL dokladmi o ich nákupe zaúčtovanými v účtovníctve daňovníka.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – uplatnenie paušálnych výdavkov 
Daňovník používa v súvislosti s podnikaním osobný automobil nezaradený v obchodnom majetku, nevedie evidenciu o prevádzke motorového vozidla.  Neuplatňuje si sadzbu základnej náhrady, ale má k dispozícii všetky bločky o nákupe PHL. Môže si uplatniť výdavky na spotrebu PHL v paušálnej výške?
Odpoveď
Daňovník si môže uplatniť výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov, a to do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia. Stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný preukázať hodnoverným dokladom.
 
Otázka č. 2 - uplatnenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
Daňovník používa v súvislosti s podnikaním osobné motorové vozidlo nezaradené v obchodnom majetku. Môže si uplatniť výdavky na spotrebu PHL v paušálnej výške 50 % z celkového nákupu PHL a zároveň aj základnú náhradu za každý 1 km jazdy?
Odpoveď
Môže si uplatniť iba výdavky na spotrebu PHL vo výške 50 % z celkového nákupu PHL. Ak si daňovník uplatní výdavky na spotrebu PHL v paušálnej výške 50 % z celkového nákupu PHL preukázaného jednotlivými bločkami o nákupe PHL, potom si nemôže už uplatniť základnú náhradu za každý 1 km jazdy. Ak si daňovník uplatní základnú náhradu za každý 1 km jazdy, môže si uplatniť výdavky na spotrebu PHL iba v preukázanej výške.