Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Spotreba pohonných látok > Spotreba pohonných látok u motorového vozidla zahrnutého do obchodného majetku

Spotreba pohonných látok u motorového vozidla zahrnutého do obchodného majetku

Pri používaní motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku si môže daňovník pri uplatňovaní výdavkov na spotrebu pohonných látok podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov vybrať jeden z troch možných spôsobov, ako bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované PHL.

Daňovník, ktorý používa vozidlo zaradené do obchodného majetku aj na súkromné účely a rozhodne sa uplatňovať výdavky na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov, môže zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL do daňových výdavkov iba v takom pomere, v akom je vozidlo využívané v súvislosti s podnikaním, najviac však do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok.

1. Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet ubehnutých km
Daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa

1a. spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov; spotreba pohonných látok preukazovaná dokladom vydaným autorizovanou osobou (prelitrovaním) sa už o 20 % nezvyšuje;

1b. preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a.

 
2. Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel
Tento spôsob preukazovania spotreby PHL môže použiť daňovník iba v prípade, že vozidlo je vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla, ktorá zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň aj spotrebu pohonných hmôt.

3. Výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie
Pri uplatnení paušálnych výdavkov na spotrebu PHL sa vychádza z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia vozidla.
Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na spotrebu PHL daňovník nie je povinný viesť knihu jázd, ale je povinný preukázať stav tachometra vozidla na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia, ako aj nákup PHL dokladmi o ich nákupe zaúčtovanými v účtovníctve daňovníka.

Ak daňovník využíva motorové vozidlo len v súvislosti s príjmami z podnikania a účtuje o ňom ako o obchodnom majetku, neznamená to, že uplatnením 80 % paušálnych výdavkov na pohonné látky používa vozidlo aj na súkromné účely. Uplatňovanie výdavkov na spotrebu PHL týmto spôsobom nemá vplyv na ostatné ustanovenia zákona o dani z príjmov týkajúce sa uplatňovania odpisov a iných výdavkov vynaložených v súvislosti s týmto vozidlom, ak daňovník využíva vozidlo iba v súvislosti s podnikaním.
 
FAQ
Otázka č. 1 - používanie nákladného motorového vozidla, u ktorého sa v technickom preukaze neuvádza spotreba PHL
Daňovník používa v súvislosti s podnikaním nákladné motorové vozidlo, u ktorého sa v technickom preukaze neuvádza spotreba PHL. Ako si vypočíta spotrebu PHL?
Odpoveď
Pri nákladných automobiloch alebo pracovných mechanizmoch, pri ktorých sa spotreba PHL v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok, alebo sa tam neuvádza, je možné uplatniť výdavky podľa preukázanej spotreby, vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.
Aj pri tomto spôsobe uplatňovania spotreby PHL je daňovník povinný preukazovať cenu PHL dokladmi o nákupe („bločkami“).
 
Otázka č. 2 - uplatnenie výdavkov na PHL na základe GPS
Podnikateľ používa na pracovné cesty vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS). Musí viesť evidenciu o pracovných cestách?
Odpoveď
Spôsob preukazovania spotreby PHL cez GPS môže použiť daňovník iba v prípade, že toto GPS zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň zaznamenáva aj spotrebu pohonných hmôt. Evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu, ale uplatňuje preukázané výdavky na nákup PHL vykázané z prístroja satelitného systému sledovania prevádzky vozidla.
 
Otázka č. 3 - uplatnenie výdavkov vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL
Daňovník používa v súvislosti s podnikaním osobný automobil zaradený do obchodného majetku. Tento automobil využíva výlučne na podnikanie. V priebehu kalendárneho roka nakúpil pohonné hmoty v hodnote 5 000 eur. Akú sumu paušálnych výdavkov na spotrebu PHL si môže uplatniť v daňových výdavkoch?
Odpoveď
Daňovník si môže uplatniť výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia. Do daňových výdavkov si môže teda uplatniť najviac 4 000 eur, a to po zohľadnení počtu najazdených kilometrov preukázaných stavom tachometra k 1.1. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka. Daňovník pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na spotrebu PHL nie je povinný viesť knihu jázd motorového vozidla.
 

Otázka č. 4 - uplatnenie výdavkov na PHL u plug-in hybridného vozidla

V prípade osobného automobilu – plug-in hybridu dochádza k spotrebe dvoch rôznych PHL - elektriny a benzínu. Tento osobný automobil je vybavený aj prístrojom satelitného systému sledovania prevádzky vozidla. Je možné  v takomto prípade v rámci jedného zdaňovacieho obdobia a jedného plug-in hybridného osobného automobilu na účely daňových výdavkov kombinovať dva rôzne spôsoby uplatňovania daňových výdavkov na spotrebované PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 a 2 zákona o dani z príjmov, teda pri spotrebe benzínu uplatniť výdavky podľa satelitného systému sledovania prevádzky vozidla a pri spotrebe elektrickej energie uplatniť výdavky podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet ubehnutých kilometrov?
Odpoveď

Daňovník nemôže v rámci jednej jazdy vykonanej plug-in vozidlom uplatňovať daňové výdavky na spotrebované PHL kombinovaním spôsobov podľa podbodu 1a a bodu 2 v § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov. V prípade, že satelitný spôsob sledovania jázd a spotreby nie je možné využiť pri elektrickom pohone, potom daňovník môže postupovať len podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a zákona a spotrebu podľa satelitu pri benzínovom pohone môže použiť len ako podklad k celkovému vyúčtovaniu evidencie jazdy podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a zákona. Daňovník môže uplatňovať daňové výdavky na spotrebované PHL u PHEV aj podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 ZDP, teda uplatniť paušálne výdavky vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL.