Vedenie účtovníctva fyzickej osoby, podnikateľa

Fyzická osoba -  podnikateľ, ako účtovná jednotka
Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, sa považujú za účtovnú jednotku, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu.
Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva.
 
Vedenie účtovníctva fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
a) ak je podnikateľ -  fyzická osoba, zapísaná v obchodnom registri má povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva
b) podnikatelia -  fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri
              -   môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo
              -   môžu účtovať namiesto sústavy jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, ak sa tak dobrovoľne rozhodnú, pričom budú v tejto sústave účtovať počas celého účtovného obdobia.
 
Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva  do sústavy podvojného účtovníctva a opačne:
Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v zákone o účtovníctve pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.
Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.
 
 
Opatrenia MF SR pre vedenie účtovníctva fyzickej osoby - podnikateľa
 
        1. Jednoduché účtovníctvo
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo MF/27076/2007-74 z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
         2.  Podvojné účtovníctvo
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
 
 3.  Prechod medzi sústavami
Opatrenie MF SR č. 21 378/2003-92 z 11. novembra 2003, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.
 Opatrenie vyhlasuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky  oznámením o jeho vydaní v  Zbierke zákonov Slovenskej republiky a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať; zverejňuje sa vo  finančnom spravodajcovi. Zároveň všetky opatrenia pre vedenie účtovníctva sú sprístupnené na internetovej stránke MF SR  www.finance.gov.sk  ( Dane, clá a účtovníctvo – Účtovníctvo a audit – Účtovníctvo -  Legislatíva SR – Opatrenia v oblasti účtovníctva – účtovníctvo pre podnikateľov).
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Zmena sústavy účtovania, zápis do obchodného registra
Fyzická osoba, Marek K., vykonáva podnikateľskú činnosť od roku 2009 a vedie jednoduché účtovníctvo. Dňa 3.3.2014 bol zapísaný do obchodného registra. Môže v  účtovnom období kalendárneho roka 2014  viesť aj po tomto dátume jednoduché účtovníctvo?
Odpoveď
Povinnosť prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné vzniká podnikateľovi dňom 1.1.2015. Do 31.12.2014 vedie jednoduché účtovníctvo.
 
Otázka č. 2 – Zatriedenie účtovnej jednotky po prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva po 1.1.2015
SZČO, Irena D., podniká od roku 2010 a do 31.12.2014 viedla jednoduché účtovníctvo. Od 1.1.2015 sa rozhodla účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Podľa zákona o účtovníctve sa musí aj  účtovná jednotka, ktorou je fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva,  zatriediť do veľkostných skupín. Do ktorej veľkostnej skupiny (mikro, malá, veľká) sa má zatriediť a podľa akého predpisu zostavovať účtovnú závierku k 31.12.2015 účtovná jednotka FO, ktorá prešla v účtovaní do podvojného účtovníctva?
Odpoveď
Účtovná jednotka, FO – podnikateľ, ktorý prešiel pri vedení účtovníctva k 1.1.2015 z jednoduchého na podvojného účtovníctvo sa zatriedi ako malá účtovná jednotka (zatriedenie ako malá účtovná jednotka vyplýva z § 2 ods. 10 zákona o účtovníctve, účinnosť 1. júla 20015 v zmysle novely zákona č. 130/2015).
Účtovnú závierku zostavuje malá účtovná jednotka podľa Opatrenia MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke v rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
 

Otázka č. 3 – Prechod zo sústavy JÚ do sústavy PÚ, nesplnenie povinnosti k prvému dňu účtovného obdobia

Fyzická osoba, podnikateľ Peter Z., počas účtovného obdobia kalendárneho roka 2014 účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. K 31.12.2014 zostavil riadnu individuálnu účtovnú závierku  v jednoduchom účtovníctve v súlade s Opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov, Úč FO (Úč FO 1 – 01, Úč FO 2 – 01). Do registra účtovných závierok uložil účtovnú závierku v elektronickej podobe dňa 16.3.2015. Následne v  mesiaci 06/2015 zistil, že v účtovnom období kalendárneho roka 2014 mal povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva (bol zapísaný do Obchodného registra dňa 10.11.2013, čím mu vznikla povinnosť ku dňu 1.1.2014 vykonať prechod zo sústavy JÚ do sústavy PÚ). Ako má účtovná jednotka postupovať, ak chce spätne zmeniť vedenie účtovníctva za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014 a zostaviť novú účtovnú závierku z podvojného účtovníctva?

Odpoveď

Fyzická osoba, podnikateľ -  po zostavení účtovnej závierky nemá možnosť (§ 16 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov)  znovu otvoriť uzatvorené účtovné knihy. To znamená, nemôže vykonať spätne žiadnu opravu v účtovníctve, a teda ani  zmeniť spôsob vedenia účtovníctva. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2014 z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov a predložená miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podanie daňového priznania k dani z príjmov (v uvedenom prípade 16.3.2015) je definitívna za túto účtovnú jednotku.

Zmenu, prechod zo sústavy JÚ do sústavy PÚ, je povinná účtovná jednotka uskutočniť k 1.1.2015 v zmysle § 9 ods. 3 zákona o účtovníctve.