Zmarené investície a základ dane

Od 1.1.2015 sa sumy súvisiace  s obstaraním  DHM a DNHM pri zrušení prác alebo trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu   (tzv. “zmarené investície“) účtované na účte obstarávania DHM a DNHM (účty 041, 042) zahrnú do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Pre účely zistenia  základu dane sa teda nezahrnie zmarená investícia jednorazovo do základu dane, ale postupne počas 36 mesiacov. V spôsobe účtovania zmena nenastala, zmarená investícia ak nejde o škodu sa naďalej účtuje na ťarchu účtu 548- Ostatné náklady na hospodársku činnosť a zahrnie sa do výsledku hospodárenia jednorazovo. Ak ide o zmarenú investíciu z titulu škody, účtuje sa na ťarchu  účtu 549- Manká a škody  a daňovým výdavkom je len do výšky  prijatých náhrad, alebo do výšky škody spôsobenej živelnou pohromou resp. škody spôsobenej  neznámym páchateľom v roku potvrdenia polície  tejto skutočnosti.

FAQ

Otázka č.1-  Rozhodnutie o trvalom zastavení prác v roku 2019 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
Spoločnosť sa zaoberá vývojom počítačových hier, náklady ktoré priebežne vznikajú boli účtované na príslušné nákladové účty a následne aktivované na účte  041/623. Spoločnosť nemá dostatok finančných prostriedkov na vývoj počítačových hier, preto  v máji 2019 konateľ rozhodol  o trvalom zastavení prác a suma 7 200 € bola účtovaná na účte 548. Aký  bude  dopad na základ dane v r. 2019?
Odpoveď:
Ak daňovník dostatočným spôsobom preukáže rozhodnutie o trvalom zastavení prác (napr. . podrobným písomným zdôvodnením, finančnou situáciou spoločnosti, pri stavbách projektovou dokumentáciou a pod.) suma 7 200 € zaúčtovaná na účte 548 sa zahrnie do základu dane v roku 2019 vo výške  8/36 = 1 600 €, v r. 2020 a 2021 vo výške 12/36 =2* 2400 €  a v r. 2022 vo výške  4/36=800 €.
 
Otázka č.2:  Rozhodnutie o trvalom zastavení prác v roku 2019 z dôvodu škody
Spoločnosti vznikla v júli 2019 škoda na rozostavanej stavbe z dôvodu povodní vo výške 15 700 €. Akým spôsobom zahrnie spoločnosť škodu do základu dane ?
Odpoveď:
Na základe dokladu potvrdeného príslušným orgánom z ktorého vyplýva, že ide o škodu spôsobenú živelnou pohromou, celá škoda účtovaná na účte 549 je daňovým výdavkom podľa § 19 ods.3 písm. g) bod 1 zákona o dani z príjmov.

Otázka č.3 – Projekt ako zmarená investícia
Na účte 042 máme  zaúčtovanú sumu  11 700€, ide o projekty z roku 2014, kedy sa plánoval nadstavovať hotel. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov k realizácii nadstavby nikdy nedošlo. Akým spôsobom zahrniem do základu dane uvedenú sumu, keďže konateľ spoločnosti v marci 2019 rozhodol , že  nadstavba sa už nebude realizovať ?
Odpoveď:
Podľa § 17 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 sa suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku účtovaná na účte obstarania (042, 041) pri zrušení prác a trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu účtuje na účte 548. Táto suma sa nezhŕňa do základu dane jednorazovo v súlade s účtovníctvom, ale sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Ak konateľ rozhodol o trvalom zastavení prác v marci 2019, za rok 2019 zahrniete do základu dane sumu 3 250 € (11 700/36*10 mesiacov), v roku 2020 a 2021 sumu 3 900 € (11 700/36*12) a v roku 2022 sumu 650 € (11 700/36*2).

Otázka č.4 – Zahrnutie zmarenej investície do tlačiva DP
Akým spôsobom  uvedieme
v tlačive daňového priznania právnických osôb osobitný spôsob zahrnovania zmarenej investície do základu dane podľa novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015 ?
Odpoveď:
V tlačive DP právnických osôb  je z hľadiska účtovníctva celá zmarená investícia účtovaná na účte  548  súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100 tlačiva DP (súčasťou nákladov). Ak je napríklad výška zmarenej investície účtovaná v októbri  2019 v sume 10 800 €, daňovým  výdavkom v r. 2019 bude suma vo výške 3/36 (október až december 2019) vo výške 900 €(10 800/36*3 mesiace). Pomerná časť zmarenej investície prislúchajúca k zdaňovacím obdobiam  2020 (12/36), 2021 (12/36) a 2022 (9/36)  v celkovej výške 9 900 € (3 600+ 3 600+ 2 700) sa uvedie za rok 2019 na r.180 tlačiva DP.  V zdaňovacích obdobiach  2020 a 2021  sa suma 3 600 €  a v r.2022 suma 2 700  €  uvedie ako položka znižujúca VH na r. 290 tlačiva DP.

Otázka č.5 – Minimálna suma zmarenej investície
Ak výška zmarenej investície k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku je 750 € , musíme aj v prípade takejto  malej sumy daňovo rozlišovať jej zahrnutie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov? 
Odpoveď:
Áno aj takúto nízku sumu zmarenej investície je potrebné pre daňové účely časovo rozlišovať  a zahrnúť do základu dane rovnomerne počas  36 mesiacov,  pretože znenie ustanovenia §17 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov nestanovuje žiadnu minimálnu výšku zmarenej investície od ktorej by sa uplatnil postup v ustanovení uvedený.

Otázka č.6 – Znalecký posudok ako zmarená investícia
Spoločnosť plánovala nakúpiť pozemky, na ktoré si dala urobiť znalecký posudok , ku kúpe nakoniec nedošlo aj napriek tomu, že bola spísaná zmluva o budúcej zmluve. Môžeme si (kupujúci) uplatniť predmetný výdavok do základu dane ako zmarenú investíciu? 
Odpoveď:
Áno v danom prípade možno považovať uvedený výdavok za  zmarenú investíciu a zahrnúť do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov .