Zmarené investície a základ dane

Od 1.1.2015 sa sumy súvisiace  s obstaraním  DHM a DNHM pri zrušení prác alebo trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu   (tzv. “zmarené investície“) účtované na účte obstarávania DHM a DNHM (účty 041, 042) zahrnú do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Pre účely zistenia  základu dane sa teda nezahrnie zmarená investícia jednorazovo do základu dane, ale postupne počas 36 mesiacov. V spôsobe účtovania zmena nenastala, zmarená investícia ak nejde o škodu sa naďalej účtuje na ťarchu účtu 548- Ostatné náklady na hospodársku činnosť a zahrnie sa do výsledku hospodárenia jednorazovo. Ak ide o zmarenú investíciu z titulu škody, účtuje sa na ťarchu  účtu 549- Manká a škody  a daňovým výdavkom je len do výšky  prijatých náhrad, alebo do výšky škody spôsobenej živelnou pohromou resp. škody spôsobenej  neznámym páchateľom v roku potvrdenia polície tejto skutočnosti.
 
Od 1.1.2020 sa za zmarenú investíciu považujú aj náklady súvisiace s obstaraním finančného majetku (účet 043) a do základu dane sa zahrnú rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval.

FAQ

Otázka č.1-  Rozhodnutie o trvalom zastavení prác v roku 2023 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
Spoločnosť sa zaoberá vývojom počítačových hier, náklady, ktoré priebežne vznikajú boli účtované na príslušné nákladové účty a následne aktivované na účte  041/623. Spoločnosť nemá dostatok finančných prostriedkov na vývoj počítačových hier, preto v máji 2023 konateľ rozhodol  o trvalom zastavení prác a suma 7 200 € bola účtovaná na účte 548. Aký  bude  dopad na základ dane v r. 2023?
Odpoveď:
Ak daňovník dostatočným spôsobom preukáže rozhodnutie o trvalom zastavení prác (napr. podrobným písomným zdôvodnením, finančnou situáciou spoločnosti, pri stavbách projektovou dokumentáciou a pod.) suma 7 200 € zaúčtovaná na účte 548 sa zahrnie do základu dane v roku 2023 vo výške  8/36 = 1 600 €, v r. 2024 a 2025 vo výške 12/36 =2* 2400 €  a v r. 2026 vo výške  4/36=800 €.
 
Otázka č.2:  Rozhodnutie o trvalom zastavení prác v roku 2023 z dôvodu škody
Spoločnosti vznikla v júli 2023 škoda na rozostavanej stavbe z dôvodu povodní vo výške 15 700 €. Akým spôsobom zahrnie spoločnosť škodu do základu dane ?
Odpoveď:
Na základe dokladu potvrdeného príslušným orgánom z ktorého vyplýva, že ide o škodu spôsobenú živelnou pohromou, celá škoda účtovaná na účte 549 je daňovým výdavkom podľa § 19 ods.3 písm. g) bod 1 zákona o dani z príjmov.

Otázka č.3 – Projekt ako zmarená investícia
Na účte 042 máme  zaúčtovanú sumu  11 700 €, ide o projekty z roku 2019, kedy sa plánoval nadstavovať hotel. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov k realizácii nadstavby nikdy nedošlo. Akým spôsobom zahrniem do základu dane uvedenú sumu, keďže konateľ spoločnosti v marci 2023 rozhodol, že  nadstavba sa už nebude realizovať ?
Odpoveď:
Podľa § 17 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 sa suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku účtovaná na účte obstarania (042, 041) pri zrušení prác a trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu účtuje na ťarchu účtu 548. Táto suma sa nezahŕňa do základu dane jednorazovo v súlade s účtovníctvom, ale sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Ak konateľ rozhodol o trvalom zastavení prác v marci 2023, za toto zdaňovacie obdobie zahrnie spoločnosť  do základu dane sumu 3 250 € (11 700/36*10 mesiacov), v roku 2024 a 2025 sumu 3 900 € (11 700/36*12) a v roku 2026 sumu 650 € (11 700/36*2).

Otázka č.4 – Zahrnutie zmarenej investície do tlačiva DP
Akým spôsobom  uvedieme
v tlačive daňového priznania právnických osôb osobitný spôsob zahrňovania zmarenej investície do základu dane podľa novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015 ?
Odpoveď:
V tlačive DP právnických osôb  je z hľadiska účtovníctva celá zmarená investícia účtovaná na ťarchu účtu  548  súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100 tlačiva DP (súčasťou nákladov). Ak je napríklad výška zmarenej investície účtovaná na príslušnom nákladovom účte v októbri  2023 v sume 10 800 €, daňovým  výdavkom v r. 2023 bude suma vo výške 3/36 (október až december 2023) vo výške 900 €(10 800/36*3 mesiace). Pomerná časť zmarenej investície prislúchajúca k zdaňovacím obdobiam  2024 (12/36), 2025(12/36) a 2026 (9/36)  v celkovej výške 9 900 € (3 600+ 3 600+ 2 700) sa uvedie za rok 2023 na r.180 tlačiva DP.  V zdaňovacích obdobiach  2024 a 2025  sa suma 3 600 €  a v r.2026 suma 2 700  €  uvedie ako položka znižujúca VH na r. 290 tlačiva DP.

Otázka č.5 – Minimálna suma zmarenej investície
Ak výška zmarenej investície k obstaranému  dlhodobému hmotnému majetku je 750 €, musíme aj v prípade takejto  malej sumy daňovo rozlišovať jej zahrnutie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov? 
Odpoveď:
Áno aj takúto nízku sumu zmarenej investície je potrebné pre daňové účely časovo rozlišovať  a zahrnúť do základu dane rovnomerne počas  36 mesiacov,  pretože znenie ustanovenia §17 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov nestanovuje žiadnu minimálnu výšku zmarenej investície od ktorej by sa uplatnil postup v ustanovení uvedený.

Otázka č.6 – Znalecký posudok ako zmarená investícia
Spoločnosť plánovala nakúpiť pozemky, na ktoré si dala urobiť znalecký posudok, ku kúpe nakoniec nedošlo aj napriek tomu, že bola spísaná zmluva o budúcej zmluve. Môžeme si (kupujúci) uplatniť predmetný výdavok do základu dane ako zmarenú investíciu? 
Odpoveď:
Áno, v danom prípade možno považovať uvedený výdavok za  zmarenú investíciu a zahrnúť do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov .

Otázka č.7 – Znalecký posudok ako zmarená investícia
Spoločnosť plánovala obstarať obchodný podiel ako finančnú investíciu  v inej spoločnosti, pričom zaúčtovala  v roku 2023 na účte 043 náklady na služby právnikov, analytikov  v celkovej výške 5 000 eur. Následne  vedenie spoločnosti rozhodlo, že ku kúpe obchodného podielu nedôjde. Ako možno zahrnúť do daňových výdavkov náklady súvisiace  s obstaraním finančnej investície účtované na účte 043? 
Odpoveď:
Ide o zmarenú investíciu, ktorú zahrnie spoločnosť do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, kedy spoločnosť rozhodla,  že kúpa sa nebude realizovať a spoločnosť musí vedieť preukázať a zdôvodniť, prečo došlo k tejto situácii.