Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Výdavky na pracovné a sociálne podmienky > Príspevky na rekreáciu zamestnancov a športovú činnosť dieťaťa

Príspevky na rekreáciu zamestnancov a športovú činnosť dieťaťa

Od 1.1.2019 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa  podľa  § 19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov aj príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytnuté podľa §152a Zákonníka práce (ďalej len "§152a ZP"). Podľa §152a ZP zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. 

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,

Oprávnenými výdavkami sú aj vyššie uvedené oprávnené výdavky zamestnanca  na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ môže poskytnúť  zamestnancovi  príspevok na rekreáciu  dvoma spôsobmi :

  • na základe účtovných dokladov (oprávnených výdavkov) predložených zamestnancom  zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca,   
  • rekreačným poukazom podľa osobitného predpisu, pričom povinnosťou zamestnávateľa je evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie (čerpanie) poukazu zamestnancom pre účely  zahrnutia týchto výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov.  

Podľa §52zt zákona o dani z príjmov sa všetky ustanovenia týkajúce  príspevkov na rekreáciu v znení účinnom od 1.1.2019 použijú na rekreácie, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.

Od 1.1.2020 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa  podľa  § 19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov poskytnuté podľa §152b Zákonníka práce (ďalej len "§152b ZP"). Podľa §152b ZP zamestnávateľ  môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca , ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času. Príspevok sa zaokrúhľuje v zmysle §47 zákona o dani z príjmov.

Oprávnenými výdavkami na športovú činnosť dieťaťa sú preukázané výdavky zamestnanca na :

- športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe  podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa,

- za dieťa sa považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej 6 mesiacov.

Podľa §52zzf zákona o dani z príjmov sa ustanovenie týkajúce sa príspevkov na športovú činnosť dieťaťa v znení účinnom od 1.1.2020 použijú na športovú činnosť vykonávanú dieťaťom po 31.decembri 2019. 

FAQ


Príklad č. 1 - Zamestnávateľ do 49 zamestnancov a výdavky na rekreáciu ako daňový výdavok 
Môže si zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 49 zamestnancov a menej zahrnúť do daňových výdavkov výdavky na rekreáciu, ak mu z osobitného predpisu ktorým je §152a ZDP nevyplýva táto  povinnosť?
Odpoveď
Áno, v prípade ak takéhoto zamestnávateľa požiada zamestnanec o preplatenie príspevku  na rekreáciu  a zamestnanec splní podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru najmenej 24 mesiacov po splnení ostatných podmienok  ustanovených v §152a ZP, zamestnávateľ  môže zamestnancovi vyhovieť. Ak sa zamestnávateľ  dobrovoľne  rozhodne postupovať podľa §152a ZP, sú náklady na príspevky na rekreáciu jeho daňovým výdavkom.
 
Príklad č. 2 - Materská a rodičovská dovolenka, dohodári a príspevok na rekreáciu   
Majú nárok na príspevok na rekreáciu aj  zamestnanci vykonávajúci prácu na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, osoby na materskej a rodičovskej dovolenke ?
Odpoveď
Osoby, ktoré sú na materskej a rodičovskej dovolenke majú nárok na príspevok  na rekreáciu, ale zamestnanci  vykonávajúci  prácu na základe dohôd  o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemajú nárok na príspevok na rekreáciu. 
 
Príklad č. 3 - Nedodržanie 30 - dňovej lehoty na predloženie účtovných dokladov 
Podľa §152a ods.6 ZP zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov
, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Ak zamestnanec  nedodrží  30 - dňovú lehotu, bude možné uznať u zamestnávateľa za daňový výdavok oneskorene predložené doklady?
Odpoveď
Pre daňové účely zmeškanie tejto lehoty nemožno považovať za porušenie podmienok a zamestnávateľ zahrnie oneskorene predložený doklad zamestnancom (po splnení ostatných podmienok ustanovených v §152a ZP) do daňových výdavkov v nadväznosti na §19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov.
 
Príklad č. 4 - Oprávnené výdavky podľa §152a ZP 
Môžete uviesť príklady oprávnených výdavkov  zamestnanca pre účely  §152a ZP ?
Odpoveď
Za oprávnené výdavky sa považujú napríklad služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR , stravovacie (pohostinské služby), služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr, sprievodcovské služby, prepravné služby (cestná, železničná, lodná, letecká doprava, lanovky a vleky), informačné služby, športovo- rekreačné služby, kúpeľné a zdravotné služby, wellness služby, služby cestovného poistenia. Podmienkou však je, aby tieto služby súviseli  s ubytovaním najmenej na dve prenocovania a súčasťou účtovného dokladu musí byť označenie zamestnanca.   
 
Príklad č. 5 - Informácie v účtovnom  doklade   
Čo sa považuje za relevantný "účtovný doklad " pre účely príspevkov na rekreáciu ?
Odpoveď
Všeobecné náležitosti účtovného dokladu sú definované v §10 zákona o účtovníctve. Zamestnanec  má povinnosť zamestnávateľovi predložiť taký doklad, ktorý splní podmienky oprávneného výdavku  definovaného v §152a ZP. Základnými informáciami, ktoré by mal obsahovať účtovný doklad  sú:
- identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu,
- identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený,
- uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili pobytu,
-  popis poskytnutých služieb,
-  časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu,
-  informácie o cene a  dátume úhrady za pobyt,
-  samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa.
 
Príklad č. 6 - Doklad z ERP a príspevky  na rekreáciu   
Možno považovať za oprávnený účtovný doklad  aj doklad z ERP na ktorom nie je uvedené meno  zamestnanca?
Odpoveď
V danom  prípade nejde o postačujúci doklad predložený zamestnancom, pretože v  §8 zákona č.289/2008 Z.z. o používaní ERP a o výmene a doplnení zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  v z.n.p.   sú definované povinné údaje, ktoré musia byť na pokladničnom doklade uvedené. Podľa písmena o) citovaného zákona pokladničný doklad musí obsahovať ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu (teda aj §152a ZP). Zamestnanec  predloží okrem dokladu z ERP aj iný doklad s označením zamestnanca, ktorým preukazuje oprávnené výdavky, napríklad hotelový účet, faktúru a pod. 
 
Príklad č. 7 - Príjmový pokladničný doklad  a príspevky  na rekreáciu   
Možno na účely príspevkov na rekreáciu považovať za účtovný doklad aj príjmový pokladničný doklad , na ktorom je uvedené meno zamestnanca a ostatné náležitosti  o trvaní pobytu ?
Odpoveď
Ak príjmový pokladničný doklad spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa §10 zákona o účtovníctve, je účtovným dokladom akceptovateľným aj pre účely poskytnutia príspevku podľa §152a ZP. Uvedené platí ak ubytovacie zariadenie nemá povinnosť evidovať svoje tržby prostredníctvom ERP.
 
 
Príklad č. 8 - Zľavové portály  a príspevky  na rekreáciu
Možno považovať za účtovný doklad aj výdavky na rekreáciu formou "voucheru " vyhotoveného portálom sprostredkujúcim ubytovanie ?
Odpoveď
Voucher sa  považuje len za "objednávku", ktorou sa objednáva ubytovanie (aj v prípade, že sa za voucher zaplatí vopred). Účtovným dokladom na účely §152a ZP by mal byť "vyúčtovací doklad" vystavený priamo ubytovacím zariadením, ktorým je zároveň potvrdené, že sa zamestnanec rekreácie zúčastnil.
 
Príklad č. 9 - Zmluva o ubytovaní  podľa Občianskeho zákonníka 
Je možné považovať za účtovný doklad od zamestnanca aj Zmluvu o ubytovaní uzatvorenú v zmysle §754 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) ak zamestnanec predložil aj doklad z  virtuálnej registračnej pokladnice, kde je uvedená informácia o zaplatení ubytovania pre seba a svoje deti?
Odpoveď
Na účely §152a ZP možno aj takúto zmluvu považovať za relevantný doklad ak obsahuje všetky  náležitosti účtovného dokladu podľa §10 zákona o účtovníctve. Súčasťou zmluvy však musí byť označenie zamestnanca a iných oprávnených osôb, na ktoré je uplatnený príspevok na rekreáciu a súčasne zo zmluvy musí byť jasné, že došlo k naplneniu zmluvy. Ak zo zmluvy alebo  dokladu o zaplatení nevyplýva, že ubytovanie bolo poskytnuté, je potrebné  doložiť túto zmluvu aj potvrdením ubytovacieho zariadenia, že ubytovanie bolo poskytnuté. Týmto potvrdením sa doplnia aj náležitosti účtovného dokladu, a to "deň uskutočnenia účtovného prípadu" (ak tento deň nevyplýva priamo zo zmluvy), a to najmä vtedy, ak deň uzavretia (podpísania)  zmluvy nie je zhodný s dňom "uskutočnenia" ubytovania. 
 
Príklad č. 10 - Ubytovanie u  súkromníka  bez živnostenského oprávnenia    
Zamestnanec nám predložil doklad o ubytovaní za rekreáciu od osoby,  ktorá nie je živnostníkom, ubytovanie poskytuje pod DIČ. Môžeme považovať takýto doklad za oprávnený pre účely §152a ZP? 
Odpoveď
Pod pojmom "prenocovanie" sa podľa zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v z.n. p. rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Ubytovacie zariadenie je definované ako budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku. Tieto základné pojmy sú zadefinované vo Vyhláške Ministerstva hospodárstva SR z 26.júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, ktorá je ustanovená podľa §30 ods.2 z.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. Kategorizácia sa vzťahuje  na ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia. Za oprávnené výdavky nemožno považovať úhrady vykonané na základe účtovného dokladu, ktorý zamestnancovi vystavila osoba, ktorá nemá živnostenské oprávnenie.
 
Príklad č. 11 - Originál alebo kópia účtovného dokladu 
Má zamestnanec povinnosť predložiť pri žiadosti o príspevok na rekreáciu zamestnávateľovi originál alebo kópiu účtovného dokladu ?
Odpoveď
Zamestnanec k žiadosti o príspevok na rekreáciu predloží kópiu účtovného dokladu. Ak zamestnávateľ požaduje predloženie originálu, zamestnanec mu  ho predloží len k nahliadnutiu. 
 
Príklad č. 12 - Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a úhrada rekreácie  
Ak rekreácia bola uhradená z účtu manžela (manželky)  zamestnanca, ktorý má dispozičné právo k účtu, považuje sa takáto úhrada za hodnoverný účtovný doklad  u zamestnávateľa ?
Odpoveď
Prioritne úhrada oprávnených výdavkov na rekreáciu má byť zaplatená z účtu zamestnanca. Jediný prípad, kedy možno akceptovať úhradu z iného účtu je v prípade manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Spôsob preukazovania tejto skutočnosti si určuje zamestnávateľ.
 
Príklad č. 13 - Úhrada rekreácie vykonaná kamarátom  a čestné prehlásenie   
Zamestnanec predložil doklad o ubytovaní kde bolo uvedené jeho meno a priezvisko, ale doklad o zaplatení znie na meno jeho  kamaráta. Zamestnanec predložil zamestnávateľovi  "čestné prehlásenie" v ktorom uviedol, že za pobyt zaplatil kamarátovi. Je potrebné, aby na účtovnom doklade bola uvedená presná špecifikácia zamestnanca (trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu)? Možno čestné prehlásenie zamestnanca považovať za preukazný účtovný doklad?
Odpoveď
Povinnou náležitosťou účtovného dokladu je okrem iného aj označenie účastníkov a podľa §152a ZP súčasťou dokladu musí byť označenie zamestnanca. Ak na účtovnom doklade je uvedené meno a priezvisko zamestnanca, je to na účely §152a ZP postačujúce. Čestné prehlásenie zamestnanca však  nie je preukazný účtovný doklad.
 
Príklad č. 14 - Daň z ubytovania  a príspevky  na rekreáciu   
Je súčasťou oprávnených nákladov na rekreáciu zamestnanca aj daň z ubytovania a má povinnosť zamestnávateľ sledovať jej vyrubenie a úhradu?
Odpoveď
Podľa §37 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.je predmetom dane z ubytovania odplatné prechodné ubytovanie podľa §754 a 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Podľa §38 citovaného zákona je daňovníkom fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane je podľa § 39 citovaného zákona počet prenocovaní. Definíciu prenocovania zákon č. 582/2004 Z. z. nepreberá z iného právneho predpisu, ani neuvádza svoju vlastnú. Definícia prenocovania uvedená v zákone č. 91/2010 Z. z. s podmienkou „...za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie“ je podľa nášho názoru splnená aj v prípade, ak obec daň za ubytovanie neustanovila (daň za ubytovanie je fakultatívna daň), t. j. priamo sa vylučuje nutnosť splnenia tejto podmienky, ak táto daň na území obce neexistuje. Všetky povinnosti ohľadom evidencie daňovníkov, zúčtovanie a odvodu dane za ubytovanie sú v zákone č. 582/2004 Z. z. nastavené na platiteľa dane, t. j. na prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Daňovník nemá dôvod ani povinnosť skúmať splnenie náležitostí k dani za ubytovanie ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení obce. V § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. je uvedené splnomocnenie, čo môže obec ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení k dani za ubytovanie; okrem iného môže ustanoviť aj „náležitosti potvrdenia o zaplatení dane“. Ak obec neustanoví náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia sa musí riadiť ustanoveniami zákona o účtovníctve, t. j musí vystaviť potvrdenie o prijatej sume za daň za ubytovanie a účtovať o nej. A naopak, ak obec ustanoví náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, musí prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia dodržať tieto náležitosti a to súčasne tak, aby toto potvrdenie bolo aj účtovným dokladom. Znamená to teda, že zamestnávateľ nemá dôvod ani povinnosť skúmať zaplatenie miestnej dane za ubytovanie, ak zamestnanec preukáže oprávnené výdavky účtovným dokladom znejúcim na jeho meno, v ktorom nie je uvedené zaplatenie tejto dane.

Príklad č. 15 - Dve prenocovania po sebe, každé v inom ubytovacom zariadení
Zamestnanec absolvoval rekreáciu vo Vysokých Tatrách 4 dni, pričom každú noc spal v inom ubytovacom zariadení a teda predložil aj viac účtovných dokladov o ubytovaní a strave. Možno takto predložené výdavky považovať za oprávnené podľa §152a ZP?

Odpoveď:
Podľa § 152a ZP má ísť o ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ale nie je tam väzba na jedno ubytovacie zariadenie. Ani z definície prenocovania nevyplýva, že má ísť o dve za sebou idúce prenocovania v jednom ubytovacom zariadení. Vzhľadom na to ide o preukazné oprávnené výdavky, pri ktorých zamestnancovi vzniká nárok na príspevok na rekreáciu.

Príklad č. 16 -  Rekreácia uskutočnená na prelome rokov 2018 a 2019
Rekreácia začala od 28.12.2018 a trvala do 6.1.2019. Zamestnanec za rekreáciu zaplatil preddavok  28.12.2018 vo výške 50 € a doplatok vo výške 60 € bol uhradený v deň skončenia rekreácie 6.1.2019. Môže zamestnávateľ príspevok na rekreáciu poskytnutý zamestnancovi v sume 60,50 € (55% zo 110 €) oslobodiť od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov a považovať ho za daňový výdavok (náklad)?
Odpoveď
Podľa § 52zt zákona o dani z príjmov sa ustanovenia  ktoré oslobodzujú príspevok na rekreáciu u zamestnanca v stanovenej výške  a súčasne sú v tejto limitovanej výške u zamestnávateľa daňovým výdavkom, použijú na rekreácie, ktoré začínajú po 31.12.2018. Príspevok na rekreáciu  nemožno oslobodiť od dane. Príspevok na rekreáciu v sume 60,50 €, ktorý je u zamestnanca zdaniteľný príjem, môže byť daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov len ak sú splnené ustanovené podmienky. Ak by bol poskytnutý aj príspevok zo sociálneho fondu na rekreáciu, bol by u zamestnanca zdaniteľným príjmom a u zamestnávateľa by nebol daňovým výdavkom (nákladom).

Príklad č. 17 -  Zálohová platba v r.2018, rekreácia uskutočnená v r.2019
Rekreácia začala od 2.1.2019 a trvala do 6.1.2019. Zamestnanec za rekreáciu zaplatil preddavok 28.12.2018 vo výške 110 € a doplatok vo výške 60 € bol uhradený v posledný deň rekreácie 6.1.2019. Ide o daňovo uznaný náklad vo výške 170 € v roku 2019?
Odpoveď
Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu v sume 55 % z oprávnených výdavkov, ktoré musí zamestnávateľovi preukázať ustanovenými dokladmi (obidva doklady musia byť účtovnými dokladmi s označením zamestnanca na sumy 110 € a 60 €). Príspevok v sume 93,50 € (55 % zo 170 €) je u zamestnávateľa daňovým výdavkom (nákladom) podľa § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod zákona o dani z príjmov za rok 2019.

Príklad č. 18 - Zálohová platba v roku čerpania rekreácie, doplatok uhradený z ERP
Zamestnanec k žiadosti o príspevok na rekreáciu priložil dva doklady, a to hotelový účet s označením zamestnanca, z ktorého je zrejmé, že ubytovacie zariadenie zamestnancovi vyúčtovalo 600 €, pričom 400 € zamestnanec zaplatil ako preddavok pred uskutočnením rekreácie zo svojho bankového účtu a doplatok 200 € zaplatil v hotovosti v ubytovacom zariadení, ktorý preukázal dokladom z ERP. Možno takéto doklady akceptovať ako doklady spĺňajúce ustanovené podmienky v § 152a ZP?
Odpoveď
Pokiaľ hotelový účet s označením zamestnanca a doklad z ERP obsahuje všetky náležitosti účtovného dokladu (slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia), potom tieto doklady spĺňajú ustanovené podmienky v § 152a ZP. Zamestnanec týmito dokladmi však nepreukázal úhradu zálohovej platby, t. j. či zálohová platba bola hradená osobou, ktorá o príspevok na rekreáciu žiadala. Preto je potrebné, aby zamestnanec zálohovú platbu preukázal, napr. výpisom z uskutočnenej transakcie, ktorého súčasťou bude aj označenie zamestnanca.

Príklad č.  19 - Preddavok na rekreáciu poskytnutý zamestnávateľom a jeho vyúčtovanie
Zamestnávateľ podľa vnútropodnikovej smernice každoročne zamestnancom poskytuje 200 € preddavok na rekreáciu, ktorý do konca roka je potrebné predložiť k vyúčtovaniu. Zamestnancom, ktorí podajú žiadosť o príspevok na rekreáciu, ku ktorej priložia ustanovené doklady, doplatí zamestnávateľ príspevok na rekreáciu do sumy predstavujúcej 55 % z oprávnených výdavkov, maximálne do sumy 275 €. Môže zamestnávateľ preddavok 200 € a doplatok, max. 75 € oslobodiť od dane a bude daňovým výdavkom zamestnávateľa ?
Odpoveď
Podľa ustanovení Zákonníka práce môže zamestnávateľ medzi výplatnými termínmi poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Rovnako môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi aj preddavok  na rekreáciu v dohodnutých termínoch. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi preddavok na rekreáciu, o tomto preddavku síce účtuje, ale zúčtuje ho až v momente vyúčtovania so zamestnancom, t. j. v momente, keď zamestnanec predloží zamestnávateľovi príslušné doklady preukazujúce použitie poskytnutého preddavku na určený účel. Znamená to, že preddavok na rekreáciu v čase poskytnutia zamestnancovi nezdaní. Zamestnávateľ v čase vyúčtovania preddavku, t. j. najneskôr do konca roka posúdi, či sú splnené všetky ustanovené podmienky v § 152a ZP. Ak sú splnené všetky ustanovené podmienky, potom príspevok na rekreáciu za kalendárny rok (preddavok + doplatok, max. 275 €) predstavuje pre zamestnanca príjem oslobodený od dane [§ 5 ods. 7 písm. b) ZDP] a pre zamestnávateľa daňový výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod zákona o dani z príjmov. Ak však ustanovené podmienky nie sú splnené, preddavok na rekreáciu v sume 200 € zamestnancovi zdaní, a to najneskôr v decembrovej výplate, u zamestnávateľa nepôjde o daňový výdavok (náklad) , mohlo by ísť o daňový výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ale len v prípade, ak sú splnené ustanovené podmienky. 

Príklad č. 20 - Kratší pracovný čas  a výpočet príspevku na rekreáciu
Dvaja zamestnanci požiadali zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu. Obidvaja k žiadosti priložili účtovný doklad s označením zamestnanca na sumu 100 €. V akých sumách bude zamestnancom vyplatený príspevok, ak jeden z týchto zamestnancov pracuje na kratší pracovný čas (polovičný úväzok)? 
Odpoveď
Zamestnávateľ obidvom zamestnancom vyplatí 55 % oprávnených nákladov, t.j. po 55 €. Zamestnancovi, ktorý pracuje kratší pracovný čas (na polovičný úväzok), kráti len najvyššiu sumu príspevku, t.j. sumu 275 €. Ak by v tomto kalendárnom roku zamestnanec, ktorý pracuje na kratší pracovný čas za nezmenených podmienok znova požiadal o príspevok na rekreáciu (požiadal by zamestnávateľa doplatiť príspevok max. sumy) , potom by mu zamestnávateľ  mohol v súlade s §152a ZP doplatiť príspevok na rekreáciu max. do sumy 137,50 € (čo je  najvyššia suma príspevku znížená v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času).

Príklad č.21 - Denné detské tábory, športové kempy a príspevky na rekreáciu
Považujú sa za organizovanú viacdennú aktivitu detí počas letných prázdnin aj športové sústredenia, športové kempy,  resp. organizovanie iných detských aktivít počas školských prázdnin napr. "Detská univerzita"  ? Tieto  organizované aktivity sú  poskytované buď s ubytovaním a stravou (ako súčasť poskytnutej služby), alebo bez, podľa miesta bydliska dieťaťa.  Bude takýto výdavok u zamestnávateľa daňovo uznaným výdavkom ako príspevok na rekreáciu?
Odpoveď
Ak ide o organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia (aj bez ubytovania) počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom  vzťahuje sa na takéto aktivity ustanovenie §152a ZP a po predložení oprávnených dokladov zamestnancom  sú u zamestnávateľa  daňovým výdavkom.

Príklad č. 22 - Konateľ bez pracovnej zmluvy a príspevok na rekreáciu
Má nárok na príspevok na rekreáciu  aj konateľ bez pracovnej zmluvy a bude takto poskytnutý príspevok daňovým výdavkom zamestnávateľa?  

Odpoveď
Nie, pretože §152a ZP definuje že nárok na príspevok na rekreáciu má  zamestnanec, ktorý nepretržite pracoval u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov. Konateľ bez pracovnej zmluvy nemá nárok na príspevok na rekreáciu a takto poskytnutý príspevok môže byť daňovým výdavkom zamestnávateľa len ako zamestnanecký benefit  podľa §19 ods.1 zákona o dani z príjmov (zamestnávateľ zdaní ako nepeňažný príjem konateľa). 

Príklad č. 23 - Vlastné ubytovacie zariadenie a príspevky na rekreáciu
Spoločnosť poskytuje ubytovanie vo vlastnom  rekreačnom  zariadení výhradne vlastným zamestnancom a ich rodinným príslušníkom. Za pobyt  zamestnanci platia na základe interného cenníka. Môže si spoločnosť zahrnúť do daňových výdavkov  takto poskytnuté príspevky na rekreáciu zamestnancov ?
Odpoveď
Ak vlastné rekreačné zariadenie spĺňa podmienky ustanovené v §2 písm. d) zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v z. n. p. a má v predmete podnikania ubytovacie služby, potom výdavky na rekreáciu po splnení podmienok uvedených v §152a ZP budú u zamestnávateľa daňovým výdavkom. Ak nebudú splnené podmienky, zamestnávateľ bude postupovať podľa §21 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov, daňovým výdavkom nebudú výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov.
 
Príklad č. 24 - Účtovanie a zahnutie rekreačných poukazov do daňových výdavkov zamestnávateľa  
Ako má zamestnávateľ uplatniť v daňových výdavkoch 55 % oprávnených výdavkov pri príspevku na rekreáciu v prípade, ak zamestnávateľ využije rekreačné poukazy?
Odpoveď
U zamestnávateľa náklady na rekreácie vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa § 152a ZP sa účtujú na účet 527 – Zákonné sociálne náklady v momente keď bude poukaz v rekreačnom zariadení zamestnancom použitý. Súvzťažný účet závisí od konkrétneho spôsobu vydania rekreačného poukazu a dohodnutých podmienok – môže to byť napr. účet 213 – Ceniny, 335 – Pohľadávky voči zamestnancom alebo aj iný záväzkový účet vyplývajúci z obchodno-záväzkových vzťahov.

Príklad č.25 - Príspevky na rekreáciu formou elektronických rekreačných poukazov
Zamestnávateľ sa rozhodne pre elektronické rekreačné poukazy, a preto uzatvoril zmluvu so spoločnosťou XYZ. Zamestnancom, ktorí požiadali o príspevok na rekreáciu, v júli 2023 vydá rekreačné poukazy formou nabitej karty na sumu 500 €. Podľa zmluvne dohodnutých podmienok spoločnosť XYZ bude zamestnávateľovi fakturovať tie sumy, ktoré budú z rekreačných poukazov čerpané. Zamestnávateľ zamestnancovi prispeje na rekreáciu za splnenia ustanovených podmienok podľa § 152a ZP 55 % z celkovej úhrady, max. 275 € a zostávajúcu sumu zamestnancovi zrazí zo mzdy v najbližšom výplatnom termíne po ukončení rekreácie. Ako postupuje zamestnávateľ, ak zamestnanec v auguste 2023 absolvuje rekreačný pobyt, za ktorý rekreačným poukazom zaplatí 400 €?  
Odpoveď
Zamestnávateľ v tomto prípade zamestnancovi v mesiaci poskytnutia rekreačného poukazu sumu 500 € nezdaní. Zamestnávateľ preverí splnenie ustanovených podmienok v § 152a ZP k prvému dňu začatia rekreácie. Zamestnanec podľa zmluvne dohodnutých podmienok môže rekreačným poukazom hradiť len oprávnené výdavky ustanovené v § 152a ZP, preto zamestnávateľ podľa § 152a zamestnancovi prispeje na rekreáciu 55 % z uhradenej sumy 400 €, t. j. 220 €. Príspevok zamestnávateľa 220 € je podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane a zamestnávateľ ho uvedie aj na mzdovom liste. Zostávajúca suma do 400 €, ktorú zamestnanec z rekreačného poukazu čerpal (180 €), zamestnávateľ zrazí zamestnancovi zo mzdy v najbližšom výplatnom termíne. Na základe fakturovanej sumy od spoločnosti XYZ zamestnávateľ zaúčtuje:
  • 55 % zo 400 €(220 € do nákladov na účt 527 – Zákonné sociálne náklady, táto suma bude aj daňovým výdavkom  podľa §19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov,
  • 45 % zo 400 €(180 €) ako pohľadávku voči zamestnancovi účet 335- Pohľadávky voči zamestnancom, ktorú zúčtuje so záväzkom zo mzdy (ako zrážku zo mzdy).

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

Príklad č. 26 -  Nedočerpané a vrátené rekreačné poukazy  
Zamestnávateľ nakúpil rekreačné poukazy formou nabitej karty na sumu 275 € a to pre zamestnancov spĺňajúcich podmienku doby trvania pracovného pomeru. Má zamestnávateľ povinnosť ďalej skúmať, či zamestnanec vynaložil prostriedky na oprávnené výdavky (min. 2 prenocovania v SR) a v minimálnom rozsahu 500 €? Je povinnosť preukázať oprávnené výdavky účtovným dokladom? Odovzdanie rekreačného poukazu je daňovým výdavkom zamestnávateľa, bez ohľadu na to, či zamestnanec príspevok vyčerpal čiastočne alebo vôbec nevyčerpal alebo nepoužil na oprávnené výdavky?

Odpoveď
Zamestnávateľ, ktorý poskytne zamestnancom rekreačné poukazy je povinný preveriť splnenie ustanovených podmienok v § 152a ZP a to z dôvodu, aby mohol poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodiť od dane a považovať za daňový výdavok (náklad). Pokiaľ zamestnávateľ nemá k dispozícii informácie o splnení všetkých podmienok ustanovených v § 152a ZP, zamestnanec ich poskytne zamestnávateľovi, napr. predložením preukazných dokladov (napr. účtovné doklady, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca a oprávnených osôb). Daňovým výdavkom (nákladom) zamestnávateľa nie je odovzdanie rekreačného poukazu, nakoľko zamestnávateľ splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu posudzuje až ku dňu začatia rekreácie. Z uvedeného vyplýva, že príspevok na rekreáciu môže byť u zamestnávateľa daňovým výdavkom (nákladom) podľa § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod zákona o dani z príjmov, až po posúdení splnenia ustanovených podmienok.

Príklad č.27 - Denné detské tábory a rekreačné poukazy
Je možné za oprávnené náklady na rekreáciu podľa §152a ZP považovať aj denné detské tábory poskytnuté formou rekreačných poukazov?
Odpoveď
Zamestnávateľ  môže poskytnúť prostredníctvom rekreačného poukazu príspevok na rekreáciu podľa §152a ZP aj na organizované viacdenné aktivity, zotavovacie podujatia  počas školských prázdnin na území SR pre vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení dieťaťa zamestnanca, ak sú  splnené podmienky  definované v  §152a ZP.

Príklad č.28 - Storno poplatku
Zamestnanec zmenil termín rekreácie, za čo mu ubytovacie zariadenie  vyfakturovalo storno poplatok. Ide o oprávnený náklad na rekreáciu podľa §152a ZP?
Odpoveď
V danom prípade sa nejedná o oprávnený náklad na rekreáciu tak ako je definovaný v §152a ZP, pretože nejde o službu cestovného ruchu, resp. službu spojenú s rekreáciou.

Príklad č.29 - Kúpeľný pobyt a náklady na rekreáciu
Zamestnanec absolvoval kúpeľný pobyt, pričom prvých 10 dní kúpeľného pobytu bol práceneschopný a ďalších 11 dní čerpal dovolenku. Možno príspevok na rekreáciu počítať z celkových nákladov na kúpeľný pobyt alebo len pomernou časťou nákladov pripadajúcich na obdobie absolvovania dovolenky?
Odpoveď
Ak je zamestnanec na liečení nariadenom napr. zdravotnou poisťovňou,  je viazaný dodržiavať liečebný režim stanovený ošetrujúcim lekárom, nejde o rekreáciu  a preto nie je možné aplikovať §152a ZP, bez ohľadu na skutočnosť či bol zamestnanec časť pobytu práceneschopný a časť pobytu absolvoval dovolenku. V prípade nariadeného liečenia má zamestnanec nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na kúpeľnú liečbu za úhradu, ktorú platil a súvisí s kúpeľnou starostlivosťou. Len v prípade, ak  zamestnanec využíva služby kúpeľov s odporúčanými procedúrami lekára v rámci svojej dovolenky, teda ak mu nebola kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom, alebo nebola schválená zdravotnou poisťovňou, vzniká mu nárok na príspevok na rekreáciu.

Príklad č.30 - Vlastné dieťa a spoločná domácnosť
Je potrebné skúmať pre účely §152a ods.4 ZDP či vlastné dieťa tvorí s rodičom spoločnú domácnosť ?
Odpoveď
V súlade s §152a ods.5 ZP oprávnenými výdavkami podľa §152a ods.1 ZP sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti  na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti  pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti., ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú  na rekreácii. To znamená, že spoločná domácnosť je viazaná na inú osobu, a preto nie je potrebné skúmať spoločnú domácnosť v prípade predloženia preukazných výdavkov zamestnanca na manžela(manželku) , vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti  pred rozhodnutím súdu.

Príklad č.31 - Ostatné služby zamestnanca spojené s rekreáciou, ubytovanie zaplatené kamarátom
Môže si zamestnanec uplatniť preukázané výdavky na "ostatné služby" spojené s rekreáciou, ak prenocovanie na dve noci platil jeho kamarát a zamestnanec za seba platil masáže, stravovacie služby,  wellness služby, a má na tieto služby vystavenú faktúru na svoje meno?
Odpoveď
Zamestnávateľ môže za oprávnené výdavky akceptovať aj výdavky, ktorými zamestnanec preukazuje len služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním alebo služby súvisiace s rekreáciou v súlade s §152a ods.4 písm. a) a b) ZP, ak tieto výdavky za služby zaplatil  zamestnanec a za ubytovanie jeho kamarát. Podmienka ubytovania najmenej na dve prenocovania na území SR musí byť však splnená a zamestnávateľovi preukázaná účtovnými dokladmi s označením zamestnanca. Výdavky za  uvedené služby možno akceptovať len do výšky, ktorá súvisí s ubytovaním zamestnanca a nemožno akceptovať tie výdavky, ktoré zaplatil zamestnanec v súvislosti s ubytovaním jeho kamaráta.    

Príklad č.32 - Cigarety, hračky, hygienické potreby  zakúpené na recepcii
Môže zamestnávateľ uznať ako oprávnený  výdavok na rekreáciu cigarety zakúpené v ubytovacom zariadení, hygienické potreby (zubné pasty, kefky, drogériu, detské plienky), hračky, suveníry, darčekové predmety  na ktoré je vystavená riadna faktúra ubytovacím zariadením?
Odpoveď
Podľa §152a ods.4 písm. b) Zákonníka práce oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR. Napriek tomu, že uvedené výdavky sú súčasťou riadne vystavenej faktúry, podľa nášho názoru nejde o výdavky spojené s rekreáciou.    

Príklad č.33 - Večere objednané zvlášť
Zamestnanec si objednal ubytovanie s raňajkami na 2 prenocovania. Počas pobytu si dokúpil v ubytovacom zariadení dodatočne  večere,

a)    môže mu zamestnávateľ tento výdavok uznať ako oprávnený a oslobodiť príspevok na rekreáciu od dane z príjmov v prípade, že za každé jedlo platil zvlášť (mimo objednaného pobytu s raňajkami) napr. v hotovosti a doklad priloží spolu s dokladom o zaplatení ubytovania k žiadosti o refundáciu výdavkov?

b)    môže mu zamestnávateľ tento výdavok uznať ako oprávnený a oslobodiť príspevok na rekreáciu od dane z príjmov v prípade, že toto jedlo bude súčasťou vyúčtovacieho dokladu, ktorý mu vystaví ubytovacie zariadenie sumárne na konci pobytu?
Odpoveď

Ak zamestnanec zaplatil samostatne za služby, resp. jedlo v hotovosti  a má doklad o zaplatení z ERP, ktorý obsahuje  jeho meno (teda že on zaplatil za večere), môže byť  tento doklad podkladom k oslobodeniu príspevku na rekreačnú starostlivosť. Ak doklad z ERP nie je vystavený na meno  zamestnanca (resp. manželky), tak podmienka pre oslobodenie príspevku nie je splnená. Splnenie podmienky  v tomto prípade je možné uznať, ak platba za jedlo je v celkovej zúčtovacej faktúre za všetky poskytnuté služby rekreačným zariadením. Odpoveď platí aj pre alternatívu b) uvedenú v otázke.

Príklad č.34 - Rekreácia zaplatená kolegyňou
Dve zamestnankyne boli na rekreácii. Každá z nich predložila vlastný účtovný doklad (fa) s uvedením mena a priezviska, a vyčíslenými nákladmi na svoju osobu. Úhradu za obe zamestnankyne však vykonala len zamestnankyňa č.1 zo svojho účtu. Môže zamestnávateľ uznať ako oprávnený  výdavok na rekreáciu takto preukázanú úhradu u oboch zamestnankýň?
Odpoveď
V uvedenom prípade nárok nie je možné uznať za daňový výdavok výdavky na rekreáciu u zamestnankyne č.2 , v doklade nie je uvedené, že za pobyt zaplatila.

Príklad č.35 - Zamestnancom zaplatená záloha Zľavomatu, vyúčtovanie od ubytovacieho zariadenia vo výške 0
Zamestnanec sa zúčastnil rekreačného pobytu v 07/2023, ktorý si objednal cez portál Zľavomat. Spĺňa podmienku trvania pracovného pomeru 24 mesiacov a doklady predložil do 30 dní od skončenia rekreácie. Zamestnanec predložil faktúru (vystavilo ju ubytovacie zariadenie) na jeho meno  na sumu 400 EUR, kde je uvedené, že sa viaže na voucher č. xxx, k úhrade 0 EUR , nakoľko tam prebehla úhrada zálohovej faktúry. Ako doklad o úhrade predložil potvrdenku o transakcii z jeho bežného účtu na sumu 400 EUR v prospech Zľavomatu.  Je možné uznať zamestnancovi nárok na rekreačný príspevok oslobodený od dane za týchto podmienok?
Odpoveď
Úhrada oprávnených výdavkov by mala byť zaplatená zamestnancom napr. z jeho účtu, alebo hotovostne, pričom táto úhrada musí byť zamestnancom preukázaná. Vyúčtovací doklad obsahuje cenu za pobyt a ostatné služby, aj to že úhrada bola uskutočnená zálohovou platbou, o čom je priložený doklad o platbe kartou (z účtu v banke), avšak nejde o doklad vystavený na meno zamestnanca /zamestnankyne. Ak má zamestnanec  k dispozícii výpis z banky (z účtu)  na jeho meno,  môže týmto spôsobom preukázať zaplatenie za pobyt.

Príklad č.36 - Rekreácia pre manželov cez zľavový portál,  pre deti dokúpená v ubytovacom zariadení
Zamestnanec si objednal ubytovanie pre  seba a manželku s polpenziou cez zľavový portál. Po absolvovaní pobytu  predložil voucher zo Zľavy dňa na sumu 230 €, výpis z účtu o zaplatení voucheru a potvrdenie z hotela o ubytovaní. Potvrdenie bolo vystavené na meno zamestnanca. Zároveň predložil druhý účet, ktorý bol vystavený hotelom  na ten istý dátum tiež na jeho meno a bolo v ňom uvedené ubytovanie s polpenziou pre jeho 2 deti, poplatok za miestnu daň, bowling, parkovanie v sume 130 €. Dokladom o zaplatení bol výpis z účtu cez internet banking, lebo platil kartou. Je možné obidva tieto doklady akceptovať a vyplatiť mu príspevok na rekreáciu v sume 55% z 360€ = 198€? Zamestnanec uviedol, že ubytovanie s polpenziou pre deti nebolo možné zakúpiť spolu cez Zľavu dňa, ale len ako príplatok, ktorý sa platí priamo pri pobyte v hoteli.
Odpoveď
V uvedenom prípade je možné zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu v sume 55% z 360 eur (230+130) za seba, manželku a deti, ktoré sa rekreácie s ním zúčastnili, ak zamestnanec dokladoval oprávnené výdavky potvrdením z hotela znejúcim na jeho meno, s uvedením osôb zúčastnených (manželka a deti) na rekreácii a zaplatením sumy z jeho účtu.

Príklad č.37 - Úhrada za rekreáciu je vo vyššej sume ako je uvedené v doklade
Zamestnanec predložil organizácii žiadosť o príspevok na rekreáciu. K žiadosti priložil účtovný doklad - faktúru, v ktorej sú  uvedené osoby, ktoré sa rekreácie zúčastnili (manželka a dieťa zamestnanca). Rekreáciu však uhradila manželka zamestnanca zo svojho účtu. Úhrada za rekreáciu  z účtu manželky je však vo vyššej - inej sume, ako účtovný doklad (faktúra), nakoľko v úhrade je poplatok za rekreáciu aj za iné osoby, iní rodinní  príslušníci, s ktorými sa rekreácie zamestnanec (manželka a dieťa) zúčastnili. Úhrada  z účtu  je vyššia ( iná čiastka ),  než je predložený doklad. Z akej sumy zamestnávateľ môže preplatiť oprávnené výdavky na rekreáciu?

Odpoveď
Ak sa zamestnanec zúčastnil rekreácie a zamestnávateľovi k žiadosti o príspevok na rekreáciu predložil  účtovný doklad, ktorý vystavilo ubytovacie zariadenie  na meno zamestnanca s uvedením oprávnených výdavkov a s uvedením osôb zúčastnených  spolu so zamestnancom na rekreácií, vo Vašom prípade manželka a dieťa zamestnanca a úhradu za rekreáciu  vykonala manželka zo svojho účtu, za predpokladu, že manželia majú bezpodielové spoluvlastníctvo,  v takom prípade je možné zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu v sume 55% zo sumy uvedenej na faktúre. 

Príklad č. 38 - Úhrada za rekreáciu cez Zľavomat bez vyúčtovacieho dokladu
Objednala  som si rekreáciu cez zľavový portál v SR na 3 noci. Faktúru som uhradila zľavovému portálu avšak ubytovacie zariadenie mi odmietlo vydať vyúčtovací doklad, ale vydalo mi Potvrdenie o absolvovaní rekreačného pobytu v ich zariadení spolu s informáciou o termíne uskutočnenia rekreácie. Je  to  hodnoverný doklad pre zamestnávateľa?
Odpoveď
Doklad o absolvovaní rekreácie nestačí, je potrebné preukázať aj zaplatenie.  V doklade musí byť uvedené meno osoby, ktorá za rekreáciu zaplatila. Zamestnávateľ si v internom predpise stanovuje, aký doklad bude vyžadovať na zdokladovanie účasti na rekreácii.

Príklad č. 39 - Liečebný pobyt skupiny B a rekreácia
Zamestnanec požiadal o príspevok na rekreáciu. Predložil daňový doklad - doplatok skupiny  B v kúpeľoch Bojnice. Platil ubytovanie, daň z ubytovania, ale za  čas absolvovania  kúpeľov predložil zamestnávateľovi  žiadosť o nemocenské. Má nárok na príspevok na rekreáciu?
Odpoveď
Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu ak mu bol liečebný pobyt schválený zdravotnou poisťovňou,  kedy je zamestnanec povinný dodržiavať liečebný režim (v danom prípade nejde o rekreáciu). Zamestnávateľ môže uhradiť zamestnancovi príspevok na rekreáciu, ktorú si zamestnanec dobrovoľne vyberie a sám si určuje obsahovú náplň odpočinku. Len v prípade, ak  zamestnanec využíva služby kúpeľov s odporúčanými procedúrami lekára v rámci svojej dovolenky, teda ak mu nebola kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom, alebo nebola schválená zdravotnou poisťovňou,  vzniká mu nárok na príspevok na rekreáciu. Stanovisko vydané dňa 12.9.2019.   

Príklad č. 40 - Preukazné doklady na rekreáciu dieťaťa podľa §152a ods.4 písm. d) Zákonníka práce

Aké doklady je povinný predložiť zamestnanec, aby preukázal nárok na príspevok na rekreáciu podľa §152a ods.4 písm. d) Zákonníka práce (denné detské tábory)?
Odpoveď
Vyúčtovací doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením nemôže automaticky žiadať zamestnávateľ od zamestnanca  v prípade preukazovania výdavkov podľa §152a ods.4 písm. d)  ZP, nakoľko v danom prípade nemusí ísť o výdavky priamo viazané na ubytovanie. Ak zamestnanec žiada o príspevok na rekreáciu v prípade vynaložených výdavkov na denné detské tábory, potom tieto oprávnené výdavky preukazuje dokladmi, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca. Pokiaľ zariadenie organizujúce napr. detské tábory nevystavuje "vyúčtovací doklad", potom podľa nášho názoru môže zamestnanec úhradu preukázať účtovným dokladom s jeho označením, napr. výpis z bankového účtu, ku ktorému predloží ďalší doklad preukazujúci účasť  dieťaťa na organizovaných viacdenných aktivitách  alebo zotavovacích podujatiach. Za účtovný doklad nemožno považovať napr. vyplnenú prihlášku.    

Príklad č. 41-Liečebný pobyt dieťaťa sprevádzaný rodičom
Zamestnanec spolu so svojimi deťmi absolvuje liečenie počas letných prázdnin. Deťom zamestnanca liečenie preplatí zdravotná poisťovňa, zamestnanec si hradí pobyt sám. Má nárok na príspevok na rekreáciu, ak toto liečenie absolvuje počas pracovného voľna na ošetrovanie člena rodiny (OČR)?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý je na účely zákona č.461/2003 Z. z. poistencom, je počas trvania OČR povinný dodržiavať účel OČR (osobné a celodenné ošetrovanie chorého dieťaťa), a preto nemožno toto obdobie považovať za obdobie absolvovania rekreácie. Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu za obdobie počas trvania OČR  na dieťa.

Príklad č. 42 - Servisný poplatok sprostredkovateľa
Môže mi zamestnávateľ preplatiť príspevok na rekreáciu ak vo vyúčtovacom doklade  je servisný poplatok sprostredkovateľa, ktorý som mu uhradila?
Odpoveď
Ak boli splnené podmienky §152a ZP, zamestnávateľ pri vyplatení príspevku vychádza zo sumy zníženej o servisný poplatok.

Príklad č. 43 - Ubytovanie v stane
Je možné využiť rekreačný poukaz aj na ubytovanie v kempe (v stane?)
Odpoveď
Ak boli splnené podmienky §152a ZP, zamestnávateľ poskytne rekreačný príspevok aj na rekreáciu v stane  (podľa §3 Vyhlášky 277/2008 Z. z. ubytovacím zariadením je aj kemping).

Príklad č. 44 - Platba kartou bez pokladničného dokladu
V hoteli som platil za rekreáciu kartou, hotel mi vystavil faktúru a doklad o zaplatení z terminálu ale nevystavil pokladničný doklad. Zamestnávateľ mi takéto doklady nechce preplatiť .
Odpoveď
Ak je úhrada faktúry realizovaná platobnou kartou, dokladom o zaplatení z účtu je výpis (detail) platby, z ktorého je zrejmé, že vlastníkom účtu je zamestnanec, ktorý žiada o príspevok na rekreáciu.

Príklad č. 45 - Manželia spoločne na rekreácii a uplatnenie príspevku za oboch
Manželia boli spoločne na dovolenke v SR. Predložili spoločnú faktúru a obaja si chcú uplatniť príspevok. Môžeme obom vyplatiť príspevok ak sú na faktúre uvedení obaja manželia ako odberatelia? Ak môžeme vyplatiť príspevok len jednému z manželov, môže zamestnávateľ akceptovať faktúru na ktorej sú uvedení ako odberatelia obaja manželia?
Odpoveď
V takýchto prípadoch je potrebné vychádzať z predložených dokladov(zamestnávateľ v internom predpise stanovuje, aký doklad bude vyžadovať na zdokladovanie účasti na rekreácii).

Ak je na doklade (objednávke, vyúčtovacej faktúre a pod,.) uvedený ako adresát napr. manžel a fakturovaná suma za ubytovanie pre manžela  a manželku (príp. ak deti , či iné osoby žijúce s ním v domácnosti), príspevok si uplatňuje manžel aj na manželku (príp. ostatné osoby), ktoré sa rekreácie zúčastnili.  

V prípade, ak je faktúra vystavená na obidvoch manželov a fakturované napr. ubytovanie pre manžela  s manželkou- príspevok si uplatní jeden z nich na obidve osoby (t. j. aj na zúčastnené osoby).

Ak by mali faktúru samostatne (len pre jednu osobu bez zúčastnenej osoby)uplatní si príspevok každý sám na seba.

Pri rekreačných poukazoch platí tento postup obdobne (zamestnávateľ napr. poskytne rekreačný poukaz v hodnote 275 eur a zamestnanec dokladuje účasť po uplatnení poukazu - preukaznosť daňového výdavku zamestnávateľa a následne rieši splnenie podmienok a oslobodenie poskytnutého príspevku).

Príklad č. 46 -  Platba vykonaná druhom zamestnankyne s dispozičným právom k účtu
Zamestnankyňa k žiadosti o príspevok na rekreáciu pre vlastné dieťa priložila účtovný doklad, ktorým bol výpis bankového účtu, ktorého súčasťou je označenie priateľa zamestnankyne. Zamestnankyňa oprávnené výdavky uhradila z účtu vedeného na svojho priateľa. K tomuto účtu je zamestnankyňa len disponentom. Zamestnankyňa žije s priateľom v spoločnej domácnosti, s ktorým spoločne uhrádza výdavky na túto domácnosť. Pýtate sa,
či zamestnankyni vzniká nárok na príspevok na rekreáciu, ak splnila všetky ustanovené podmienky, ale úhradu oprávnených výdavkov vykonala z účtu svojho priateľa, pričom finančné prostriedky na tomto účte sú aj jej prostriedky a môže s nimi disponovať. 

Odpoveď
Oprávnené výdavky by mali byť zaplatené z účtu zamestnanca, a preto zamestnanec by mal zamestnávateľovi predložiť výpis z účtu, na ktorom je jeho označenie. Ak zamestnanec preukáže úhradu oprávnených výdavkov z manželkinho účtu, možno aj takéto doklady považovať za preukazné v súlade s § 152a Zákonníka práce, za predpokladu, ak majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V tomto prípade zamestnankyňa predložila zamestnávateľovi výpis z účtu, na ktorom sú identifikačné údaje jej priateľa, čím preukazuje, že úhradu oprávnených výdavkov vykonal jej priateľ a nie ona. Spôsob preukazovania týchto dokladov by si mal určovať zamestnávateľ. Ak by zamestnankyňa preukázala zamestnávateľovi, že úhradu oprávnených výdavkov vykonala z vlastných finančných prostriedkov, napr. zamestnávateľ by zamestnankyni mesačne pripisoval mzdu na účet jej priateľa, ku ktorému má zamestnankyňa dispozičné oprávnenie, potom podľa nášho názoru aj takýto výpis z účtu možno považovať za preukazný v súlade s § 152a Zákonníka práce a zamestnankyni vzniká nárok na príspevok na rekreáciu.   

Príklad č. 47 -  Platba cez Zľavomat, ubytovacie zariadenie  nevystavilo vyúčtovací doklad
Zamestnanec zaplatil za rekreáciu cez zľavomat, ubytovacie zariadenie nevystavilo žiadny vyúčtovací doklad , akým spôsobom zdokladuje zamestnanec  účasť na rekreácii? 
Odpoveď
Zamestnanec môže dokladovať účasť aj iným spôsobom - napr.  potvrdením  ubytovacieho zariadenia o účasti s uvedením všetkých náležitostí- termín, meno zamestnanca a zúčastnených osôb, cena za pobyt  a spôsob úhrady (bezhotovostne). Zamestnávateľ v internom predpise stanovuje, aký doklad   bude vyžadovať na zdokladovanie účasti na rekreácii.

Príklad č. 48 -  Pobytový balík a účtovný doklad
Je alebo nie je v účtovnom doklade nutné uvádzať formuláciu "pobytový balík" (prípadne pobyt a názov pobytového balíka), ako rozhodujúcu skutočnosť na uplatnenie daňového zvýhodnenia a poskytnutia rekreačného príspevku v zmysle §152a ZP? 

Odpoveď
V § 152a ods. 4 Zákonníka práce sú vymedzené výdavky zamestnanca, ktoré sa považujú za oprávnené výdavky. Medzi takéto oprávnené výdavky patrí aj výdavok zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR. Zamestnanec tieto výdavky preukáže zamestnávateľovi predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Tak ako sa uvádza aj v Usmernení k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi,  zamestnanec by mal predložiť taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok, t. j. aj skutočnosť, že zamestnanec výdavky vynaložil na oprávnené výdavky vymedzené v § 152a ods. 4 Zákonníka práce. Vzhľadom na uvedené, ak daňovník predloží zamestnávateľovi účtovný doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok, tento doklad postačuje na uplatnenie daňového zvýhodnenia a poskytnutie rekreačného príspevku v zmysle § 152a Zákonníka práce a to aj vtedy, ak na účtovnom doklade nie je uvedená formulácia „pobytový balík“.  

Príklad č. 49 -  Poplatok za psa
Zamestnanec predložil faktúru za ubytovanie na ktorej je vyčíslená aj suma za domáce zviera (pes). Môžeme túto sumu započítať do výdavkov k preplateniu 55 % oprávnených nákladov?.    
Odpoveď
Poplatok za psa nie je oprávneným výdavkom zamestnanca v súvislosti s poskytnutím príspevku na rekreáciu, nakoľko sa nejedná o výdavok vynaložený na osobu zamestnanca, prípadne  inú oprávnenú osobu.

Príklad č. 50 -  Začiatok školskej dochádzky pre účely rekreácie 
Zamestnancovo dieťa  začne navštevovať základnú školu 1.9.2023 (absolvovalo už zápis do školy). Možno v tomto prípade dieťa považovať za žiaka základnej školy?    
Odpoveď
Keďže podľa §150 ods.1 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon) sa školský rok začína 1.septembra a končí sa 31.augusta nasledujúceho kalendárneho roka, v danom prípade sa ešte dieťa nepovažuje za žiaka základnej školy a teda zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu za dieťa.

Príklad č. 51 -  Koniec školskej dochádzky pre účely rekreácie
Môžeme uznať tábor pre dieťa, ktoré 24.5.2023 dovŕšilo 15 rokov, k 30.6.2023 ukončilo základnú školu  a na strednú školu nastupuje až 1.9.2023?    
Odpoveď
V súlade s §152a ods.4 ZP sú oprávnenými výdavkami aj preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých  štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Žiakom 9. ročníka je dieťa až do konca školského roka, t. j. do 31.8.2023. Zamestnanec si teda môže uplatniť príspevok na rekreáciu v súlade  s §152a ZP aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 ukončuje 9. ročník základnej školy.

Príklad č. 52 -  Doklad na lanovku vystavený iným než ubytovacím zariadením
Môžeme uznať zamestnancovi dve faktúry (jedna ubytovanie, druhá nákup lístkov na lanovku),obe znejúce na jedno meno zamestnanca v jednom termíne? Poskytovateľ ubytovania neposkytol lístky na lanovku a poskytovateľ lanovky neposkytol ubytovanie.  Môže zamestnávateľ uznať obe faktúry ako oprávnené náklady?   
Odpoveď
Ustanovenie §152a ods.4 ZP vymedzuje výdavky zamestnanca, ktoré môže zamestnávateľ považovať za oprávnené. Podľa písm. b) tohto ustanovenia oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík  obsahujúci najmenej dve prenocovania  a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace  s rekreáciou (napr. využitie vleku alebo lanovky) na území SR. Podmienkou však je, aby tieto výdavky súviseli s ubytovaním najmenej na dve prenocovania a sú súčasťou účtovného dokladu zamestnanca. V súlade s §152a ods.6 ZP ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky podľa odsekov 4 a 5 tohto zákona najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Z dokladov predložených zamestnancom nie je možné jednoznačne určiť, či využitie lanovky súviselo s ubytovaním, preukázané výdavky za lanovku musia byť súčasťou účtovného dokladu (faktúry) vystavenej ubytovacím zariadením. 

Príklad č. 53 -  Nepretržité trvanie štátnozamestnaneckého pomeru 
Štátny zamestnanec podľa §56 zákona o štátnej službe bol preložený na iný služobný úrad bez prerušenia (napr. z MF SR bol preložený na FR SR alebo z inej štátnej organizácie). Pri preložení na iný služobný úrad neprichádza k plneniu zákonných náležitostí, ktoré vyplývajú zo skončenia pracovného pomeru (preplatenie dovolenky) , tento nárok sa prenáša do nového služobného úradu. Je možné oslobodiť zamestnancovi príspevky na rekreáciu?   
Odpoveď
Ak dochádza k zmene príslušného služobného úradu zamestnanca skončením jedného štátnozamestnaneckého pomeru k štátu (aj napr. v dočasnej štátnej službe) a bezprostredne nadväzujúcim vznikom nového štátnozamestnaneckého pomeru k štátu (aj napr. v dočasnej štátnej službe), podmienka nepretržitosti trvania štátnozamestnaneckého, resp. iného právneho vzťahu voči štátu nie je splnená. Rozsah a podmienky v tomto prípade neurčuje zákon o dani z príjmov, ale osobitný predpis, ktorým je Zákonník práce, na ktorý sa v §5 ods.7 písm. b) zákon o dani z príjmov odvoláva. V tomto prípade podmienka nepretržitosti trvania pracovného pomeru na účely oslobodenia zo závislej činnosti podľa §5 ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov , t. j. príspevku na rekreáciu štátnemu zamestnancovi nie je splnená. Objasnenie uvedeného pojmu má význam aj vo vzťahu k poskytnutiu príspevku na rekreáciu zamestnancov. Stanovisko vydané dňa 5.6.2023.

Príklad č. 54 -  Doklad od českej cestovnej kancelárie
Môžeme uznať zamestnancovi faktúru vystavenú českou cestovnou kanceláriou (úhrada prebehla v CZK) za rekreáciu na Slovensku a potvrdenie ubytovacieho  zariadenia o ubytovaní na 2 noci na meno zamestnanca? Aký kurz sa použije pri prepočte na eurá ak ide o oprávnený výdavok na rekreáciu ?   
Odpoveď
Ak zamestnanec preukázal vynaložené výdavky na služby cestovného ruchu s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR , možno tieto výdavky považovať za oprávnené výdavky na rekreáciu podľa §152a ZP. Na splnenie týchto podmienok  nemá vplyv úhrada za tieto služby, ktorú zamestnanec vykonal pre českú cestovnú kanceláriu. Zákon o dani z príjmov ani osobitný predpis nestanovuje kurz, ktorý sa má v danom prípade použiť, preto možno použiť kurz určený a vyhlásený NBS  platný na deň, v ktorom zamestnanec vykonal úhradu.  

Príklad č. 55 -  Doklad za ubytovanie v podnikových apartmánoch bez živnostenského oprávnenia
Môžeme uznať zamestnancovi faktúru vystavenú právnickou osobou  s prideleným IČO a DIČ, ktorá vlastní apartmány,  ale v predmete činnosti nemá uvedenú činnosť služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním, resp. samostatné ubytovacie služby ?   
Odpoveď
Výdavky, ktoré možno uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov sú výdavky na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na príspevky na stravovanie a príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených Zákonníkom práce. Za oprávnené výdavky nemožno považovať úhrady vykonané na základe účtovného dokladu, ktorý zamestnancovi vystavila osoba , ktorá nemá živnostenské oprávnenie. Definícia ubytovacieho zariadenia vychádza z Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR z 26.júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia  pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, ktorá je ustanovená podľa §30 ods.2 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. Kategorizácia sa vzťahuje na ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia (uvedená definícia sa nachádza aj v Usmernení k rekreáciám).  

Príklad č. 56 - Uvoľnený odborár 
Môžeme uznať zamestnancovi (dlhodobo uvoľnenému odborárovi na výkon funkcie podľa§136 ods.3 ZP)  príspevok na rekreáciu za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve ak jeho pracovný pomer stále trvá a zamestnávateľ mu poskytuje náhradu mzdy?   
Odpoveď
V súlade  s §136 ods.3 ZP zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom u tohto zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve a na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady po dohode so zamestnaneckou radou. Ak ide o dlhodobé uvoľnenie, ide o prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu a zamestnanec v tomto prípade nevykonáva činnosť pre zamestnávateľa, preto nie je zrejmé, prečo mu poskytuje náhradu mzdy.  Pre dlhodobo uvoľnených právo na príspevok automaticky nevyplýva. Ak by však v KZ bolo výslovne dojednané že, tomuto zamestnancovi okrem náhrady mzdy bude vyplácaný aj príspevok na rekreáciu, potom zamestnancovi patrí príspevok na rekreáciu, pretože KZ zamestnávateľa zaväzuje. Podľa zákona o dani z príjmov by bolo možné príspevok oslobodiť a uznať za daňový výdavok, ak by boli splnené ostatné ustanovenia §152a ZP.

Príklad č. 57 - Fa vystavená cestovnou kanceláriou 
Môžeme uznať zamestnancovi  príspevok na rekreáciu, ak je faktúra vystavená cestovnou kanceláriou a nie je potvrdenie od ubytovacieho zariadenia o uskutočnení rekreácie?        
Odpoveď
Podľa Usmernenia č.4/DzPaÚ/2019/MU k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi, účtovným dokladom na účely aplikácie §152a ZP by mal byť "vyúčtovací doklad" vystavený priamo ubytovacím zariadením, čo zároveň potvrdzuje, že rekreácia bola uskutočnená. Usmernenie nevylučuje možnosť vystavenia takéhoto dokladu cestovnou kanceláriou, avšak pokiaľ takýto doklad vystaví cestovná kancelária pred uskutočnením rekreácie  potom nie je zrejme, že sa zamestnanec skutočne zúčastnil predmetnej rekreácie. Ak teda bola rekreácia realizovaná prostredníctvom cestovnej kancelárie, ktorá vystavila zamestnancovi preukazný účtovný doklad pred uskutočnením rekreácie, je potrebné k takémuto účtovnému dokladu vyžadovať aj iný doklad, napr. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o tom, že sa zamestnanec skutočne rekreácie zúčastnil, tak ako to deklaruje.    

Príklad č. 58 - Dieťa v tábore a doklad vystavený na jeho meno 
Môžeme uznať zamestnancovi  doklad o absolvovaní tábora pre deti znejúci na meno jeho dieťaťa vystavený subjektom, ktorý nemá v predmete  činnosti "ubytovacie služby"  (napr. centrum voľného času, alebo škola)?    
Odpoveď
Podľa ustanovenia §152a ods.4 písm. d) ZP oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin  na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia s osemročným vzdelávacím programom... Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca (§152a ods.6 ZP). V prípade oprávnených výdavkov na rekreáciu podľa §152a písm. a) až c) ZP musí byť splnená podmienka ubytovania najmenej na dve prenocovania. Výnimkou sú oprávnené výdavky podľa §152a ods.4 písm. d) ZP , nakoľko výdavky na tieto aktivity nemusia byť viazané na prenocovania v ubytovacom zariadení SR. V danom prípade teda nepostačuje doklad s označením dieťaťa, ktoré sa zúčastnilo aktivít, pričom nie je rozhodujúcou skutočnosťou to, či organizátor podujatia má v predmete podnikania poskytovanie ubytovacích služieb, resp. služieb cestovného ruchu. Z účtovných dokladov však musí byť zrejmé to, že dieťa definované v §152a ods.4 písm. d) ZP sa zúčastnilo danej aktivity a oprávnené výdavky uhradil zamestnanec, ktorý o príspevok na rekreáciu žiada.

Príklad č. 59 - Sudca a rehabilitačný pobyt 
Sudca sa zúčastnil rehabilitačného pobytu. Podľa §50 ods.4 z.č.385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich má nárok na náhradu nákladov najviac do výšky 35 € na deň(max. sumu určuje Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č.11/2012). Sudca bol na pobyte 12 dní, za 1 deň zaplatil 80 eur . Má nárok na rozdiel v sume 80-35=45 eur *12 dní uplatniť si u zamestnávateľa príspevok na rekreáciu vo výške 55 %?    
Odpoveď
Zákon č.385/2000 Z. z. a Inštrukcia zaraďuje absolvovanie preventívnej rehabilitácie medzi zdravotnú starostlivosť, počas ktorej je sudca viazaný dodržiavať liečebno-preventívne opatrenia. Obdobie absolvovania rehabilitačného pobytu teda nemožno považovať za absolvovanie rekreácie a teda výdavky sudcu na preventívnu rehabilitáciu podľa §50 z. č. 385/2000 Z. z. nemožno považovať za oprávnené výdavky na rekreáciu..

Príklad č. 60 - Kombinácia ubytovania  a prenájmu na faktúre vystavenej spoločnosťou poskytujúcou tieto služby
Spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti "ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností a prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných základných služieb spojených s prenájmom" vystavila zamestnancovi faktúru za poskytnutie izby od 20. do 26.7.2023 , pričom v deň príchodu a v deň  odchodu fakturuje "prenájom izby" , v ostatné dni fakturuje ubytovanie. Faktúra bola zaplatená v hotovosti, čo je na faktúre potvrdené spoločnosťou poskytujúcou ubytovacie služby  a prenájom. Možno takto vystavenú  faktúru považovať za oprávnené výdavky na rekreáciu podľa §152a ZDP?
Odpoveď
Ak zamestnanec preukáže, že spoločnosť mu poskytla ubytovacie služby, ktoré využíval s osobami vymedzenými v §152a ZP, potom možno úhradu považovať za oprávnené výdavky v súlade s §152a ZP. Ak spoločnosť priamo na faktúre potvrdila prijatie platby za ubytovanie v hotovosti na fakturovanú sumu, nie je potrebné aby zamestnanec predkladal iný doklad o úhrade, napr. pokladničný doklad z ERP.

Príklad č. 61 - Dve faktúry vystavené rôznymi osobami v jednom ubytovacom zariadení
Zamestnanec absolvoval rekreačný pobyt v ubytovacom zariadení, v ktorom mu bolo poskytnuté ubytovanie aj strava, avšak prevádzka ubytovania má jedného prevádzkovateľa a strava druhého. Zamestnanec predložil dve faktúry, pričom fa za ubytovanie bola vystavená právnickou osobou a fa za stravu fyzickou osobou. Obe faktúry spolu časovo súvisia a obsahujú všetky ustanovené náležitosti. Je možné obe faktúry uznať ako príspevok na rekreáciu ?
Odpoveď
Ustanovenie §152a ods.4 ZP vymedzuje výdavky zamestnanca , ktoré sa považujú za oprávnené výdavky. Podľa písm. b) uvedeného ustanovenia, oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR . Podmienkou však je, aby tieto výdavky súviseli s ubytovaním najmenej na dve prenocovania a súčasťou účtovného dokladu musí byť označenie zamestnanca. V uvedenom prípade zamestnanec predložil zamestnávateľovi faktúry za ubytovanie a stravu znejúce na jeho meno s rovnakým termínom realizácie služby. Napriek tomu, že fa sú vystavené rôznymi dodávateľmi, jedná sa o jedno a  to isté ubytovacie zariadenie, v ktorom boli stravovacie služby poskytnuté inou osobou , a preto podľa nášho názoru niet pochýb, že výdavky na stravu súviseli s ubytovaním.  

Príklad č. 62 - Nepretržitosť pracovného pomeru  pri výkone funkcie  sudcu  
Platí stanovisko uvedené v príklade č.53 k otázke trvania nepretržitosti pracovného pomeru aj v prípade výkonu funkcie sudcu ak je preložený z jedného súdu na druhý ?   
Odpoveď
Vzťah sudcu a štátu je verejnoprávnym vzťahom ústavného činiteľa k štátu, pričom nejde o vzťah pracovnoprávny medzi sudcom a súdom, ani o služobný pomer sudcu k súdu, na ktorom vykonáva funkciu. Napriek tomu, § 150 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. ustanovuje, že na osobitný vzťah sudcu sa primerane použijú ustanovenia Zákonníka práce, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade preloženia sudcu na iný súd dochádza k zmene osobného úradu sudcu.

Vzhľadom na uvedené zastávame názor, že z pohľadu sledovania podmienky nepretržitosti trvania pracovného pomeru, resp. iného právneho vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi na účely nároku na príspevok na rekreáciu, pri preložení sudcu na iný súd dochádza k zmene zamestnávateľa (osobného úradu sudcu), a preto podmienka nepretržitosti nie je splnená.

Príklad č. 63 - Účtovanie rezervy na  príspevky na rekreáciu  a jej posúdenie v základe dane zamestnávateľa.  
Zamestnanec sa zúčastnil rekreácie od 25.12.2022 do 30.12.2022. Zamestnanec nedoručí doklady do 30 dní, resp. ich doručí až po dni, do ktorého sú doručené doklady súčasťou uzatváraného roka 2022 v zmysle internej smernice. Má spoločnosť vytvoriť rezervu na nevyplatené príspevky na rekreáciu ?   
Odpoveď
V zmysle §17 ods.8 zákona č.431/2002 Z.  z. o účtovníctve v z. n. p. účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, to platí obdobne aj pre všetky  účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka pri tom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky, pričom deň zostavenia účtovnej závierky  si určí účtovná jednotka sama. Ak zamestnávateľ do dňa zostavenia účtovnej závierky nemá informáciu o počte zamestnancov, ktorí požiadajú o príspevok na rekreáciu za rok 2022, rezervu nevytvára. Ak zamestnávateľ do dňa zostavenia účtovnej závierky má informáciu o počte zamestnancov, ktorí majú záujem požiadať o príspevok na rekreáciu za rok 2022, pričom predložia doklady po zostavení účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie (napr. má informáciu v zmysle §17 ods.8 zákona o účtovníctve), vytvorí rezervu na náklady súvisiace  s uplatnením príspevku na rekreáciu v zmysle §19 ods.7 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  (ďalej len "PÚPP"). Podľa §19 pds.6 PÚPP ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška. Zamestnávateľ bude účtovať tvorbu rezervy v r.2022 a použitie rezervy, prípadne zrušenie nepotrebnej rezervy v r.2023 tak, ako je to uvedené v §19 ods.8 PÚPP. V zmysle zákona o dani z príjmov pôjde o nedaňovú rezervu, ktorá sa nezahrnie do základu dane r.2022. Po predložení potrebných dokladov  v roku 2023 zamestnávateľ zaúčtuje  použitie rezervy. Príspevok na rekreáciu zamestnancov bude daňovým výdavkom v zmysle §19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov v r. 2023.    

Príklad č. 64 - Manipulačný poplatok vystavený ubytovacím zariadením.  
Zamestnanec za účelom uplatnenia nároku na príspevok na rekreáciu predložil zamestnávateľovi faktúru vystavenú poskytovateľom ubytovacích služieb, súčasťou ktorej bol aj manipulačný poplatok za vyhotovenie dokladu pre účely uplatnenia a poskytnutia príspevku na rekreáciu vo výške 3 eurá vrátane DPH. Ide o oprávnený výdavok na rekreáciu ?   
Odpoveď
Podľa §152a ods. 4 ZP oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú: 

a) služby cestovného ruchu  spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR

b) pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie  alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR,

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby.

Manipulačný poplatok nemožno považovať za službu cestovného ruchu, resp. službu súvisiacu s rekreáciou, a preto tento poplatok nemožno považovať za oprávnený výdavok na rekreáciu podľa §152a ZP.

Príklad č. 65 - Rekreácia na prelome rokov 2022/2023.  
Zamestnanec za účelom uplatnenia nároku na príspevok na rekreáciu predložil zamestnávateľovi zálohovú faktúru na sumu 1 400 € v trvaní od  28.12.2022 do 4.1.2023.Môže zamestnávateľ akceptovať predloženie dvoch vyúčtovacích faktúr k jednej rekreácii  v sume 0  (po odpočítaní zálohovej faktúry), pričom na jednej faktúre by boli výdavky na  pobyt v trvaní od 28.12.2022 do 31.12.2022 v sume 700 € a v druhej od 1.1.2023 do 4.1.2023 v sume 700 €  a zamestnanec by požiadal o príspevok na rekreáciu aj za rok 2022 a súčasne aj za rok 2023?    
Odpoveď
Zamestnanec uhradil zálohu za jeden rekreačný pobyt, ktorý trval nepretržite od 28.12.2022 do 4.1.2023 a preto by mal zamestnávateľ za tento jeden pobyt poskytnúť jeden príspevok na rekreáciu za jeden kalendárny rok. Zamestnávateľ by mal postupovať v súlade s §152a ZP , t. j splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu posúdi ku dňu začatia rekreácie (28.12.2022), zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácia (od 4.1.2023) a na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu môže považovať za príspevok roka 2022.  

Príklad č. 66 - Rekreácia v r.2022, vyplatená zamestnancovi  v r. 2023 a vystavenie Potvrdenia.  
Zamestnancovi bude vyplatený príspevok za rekreáciu v 2/2023, ktorá začala aj skončila v roku 2022. Do ktorého zdaňovacieho obdobia (2022 alebo 2023)  zahrnie zamestnávateľ  príspevok v rámci Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch podľa §39 ods.5 zákona o dani z príjmov?    
Odpoveď
Z §39 ods.5 zákona o dani z príjmov vyplýva, že zamestnávateľ do Potvrdenia za zdaňovacie obdobie roka 2022 uvádza údaje zo mzdového listu (údaje z evidencie podľa §39 ods.4 zákona o dani z príjmov) vedeného za zdaňovacie obdobie  2022, pričom je potrebné rešpektovať aj ustanovenie §4 ods.3 zákona o dani z príjmov. Ak príspevok na rekreáciu bude vyplatený po 31.1.2023 a je predpoklad, že bude vedený aj na mzdovom liste za rok 2023, zamestnávateľ tento príspevok uvedie do potvrdenia za zdaňovacie obdobie 2023.

Príklad č. 67 - Dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie a príspevok na rekreáciu   
Dlhodobo uvoľnení zamestnanci (napr. starosta, primátor) nemajú nárok na príspevok na rekreáciu. Vzťahuje sa táto podmienka na celé obdobie trvania rekreácie alebo je potrebné zisťovať nárok k dátumu začatia rekreácie ? Napríklad, ak sa rekreácia uskutočnila : 

1. od 15. do 17.9 a zamestnanec bol uvoľnený na výkon funkcie od 16.9.,

2.  od 15. do 17.9 a zamestnanec bol uvoľnený na výkon funkcie do 16.9.,  

3. od 15. do 20.9 a zamestnanec bol uvoľnený na výkon funkcie od 19.9.,

4. od 15. do 17.9 a zamestnanec bol uvoľnený na výkon funkcie do 16.9.

Zamestnancovi, ktorý odpracoval 5 rokov u jedného zamestnávateľa  a následne bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie  a po skončení funkcie  a návrate k tomu istému  zamestnávateľovi sa počíta 24 odpracovaných mesiacov odznova, alebo sa zohľadňuje 5 odpracovaných rokov pred uvoľnením funkcie na účely poskytnutia príspevku? Napríklad zamestnanec bol zamestnaný od 1.1.2010, v období od 1.1.2020 do 31.8.2021 bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie a od 15.9 do 17.9.2019 sa zúčastnil rekreácie?
Odpoveď
Podľa §152a ZP splnenie podmienok na poskytnutie príspevku sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie aj pri dlhodobo uvoľnenom  zamestnancovi. Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu len v 3. prípade, ale iba v pomernej výške podľa počtu prenocovaní  od 15.9. do 18.9. V deň nástupu splnil podmienky na priznanie príspevku, ale počas uvoľnenia na výkon verejnej funkcie , t. j. od 19.9. nemá nárok. Ak sa rekreácia začala počas uvoľnenia na výkon verejnej funkcie  a trvala aj po ukončení uvoľnenia, zamestnancovi nevzniká nárok na príspevok , t. j. v 2.a 4. prípade. Zamestnanec nemá nárok ani v 1. prípade, pretože nebola splnená podmienka dvoch prenocovaní do uvoľnenia zamestnanca na výkon verejnej funkcie ustanovená v §152a ods.4 ZP.

Do času trvania pracovného pomeru (minimálne 24 mesiacov) by sa mal započítať čas pracovného pomeru  pred dlhodobým uvoľnením a čas po ukončení uvoľnenia , t. j. do času trvania pracovného pomeru sa nezapočíta doba dlhodobého uvoľnenia. Teda nárok na príspevok na rekreáciu za obdobie od 15.9. do 17.9. má aj zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá  nepretržite od 1.1.2010 a v období od 1.1.2020 do 31.8.2021 bol uvoľnený na výkon funkcie. Pracovný pomer tohto zamestnanca ku dňu začatia rekreácie trval 8 rokov,8 mesiacov a 15 dní. Na príspevok na rekreáciu poskytnutý v súlade  s §152a ZP  možno aplikovať oslobodenie príjmu u zamestnanca a je aj daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Príklad č. 68 - Príspevok na rekreáciu uhradený z iného účtu.  
Zamestnanec absolvoval rekreačný pobyt, pričom úhradu za pobyt vykonal pred jej uskutočnením z iného účtu (nie z účtu zamestnanca). Počas rekreácie vykonal úhradu zo svojho účtu na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada. Ide  o oprávnený výdavok na rekreáciu ?
Odpoveď
Medzi oprávnené výdavky na rekreáciu patrí okrem iného aj preukázaný výdavok zamestnanca na ustanovený účel. Spôsob preukazovania nároku si určuje zamestnávateľ napr. v internej smernici. Zamestnanec by mal predložiť taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok, teda aj preukázanie, že výdavky aj skutočne vynaložil na oprávnené výdavky podľa §152a ZP. Tým, že úhrada oprávnených výdavkov  za pobyt nebola ubytovaciemu zariadeniu zaplatená priamo z účtu zamestnanca, a nie je zrejmý dôvod, prečo úhradu za pobyt nevykonal priamo ubytovaciemu zariadeniu, podľa nášho názoru nemožno takéto výdavky uznať za oprávnené výdavky na rekreáciu podľa §152a ZP.

Príklad č. 69 - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa od 1.1.2020 .  
Môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa obidvom rodičom na to isté dieťa a je povinný zamestnávateľ pri poskytovaní takéhoto príspevku preverovať uvedenú skutočnosť?
Odpoveď
Od 1.1.2020 je podľa §5 od.s7 písm. b)  od dane z príjmov oslobodená suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa, poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa §152b ZP.V §152b ods.2 ZP sú vymedzené výdavky považované za oprávnené výdavky zamestnanca, medzi ktoré patria preukázané výdavky zamestnanca na ustanovený účel. Podľa §152b ods.5 ZP zamestnanec preukáže tieto výdavky zamestnávateľovi predložením dokladov, ktorých súčasťou musí byť meno a  priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť a obdobie, na ktoré sa vzťahuje doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad. Pokiaľ ide o rodičov, ZP neustanovuje poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa len pre jedného z rodičov, preto po splnení ustanovených podmienok si môžu obidvaja rodičia uplatniť nárok na príspevok na športovú činnosť na to isté dieťa. Zamestnávateľ nemá povinnosť preveriť, či druhý z rodičov si na to isté dieťa uplatňuje uvádzaný príspevok.  Na základe jedného vystaveného dokladu o zaplatení oprávnených výdavkov si môže nárok na príspevok uplatniť len jeden z rodičov  dieťaťa. Znamená to teda, že preukázateľne zaplatené  oprávnené výdavky podľa jedného dokladu nie je možné medzi rodičov rozdeliť. 

Príklad č. 70 - Príspevok na rekreáciu počas pandémie - zamestnanec na OČR.  
Zamestnanec  v období pandémie čerpal pracovné voľno z dôvodu ošetrovania člena rodiny (dieťaťa) v dôsledku nariadeného uzatvorenia školy, počas ktorého absolvoval rekreáciu. Je možné prispieť zamestnancovi na rekreáciu ?
Odpoveď      
 Ak zamestnanec absolvoval pobyt počas pracovného voľna z dôvodu OČR, za ktoré mu vznikol nárok na ošetrovné v zmysle osobitných predpisov (§39 z.č.461/2003 Z. z o sociálnom poistení  nie je v tomto prípade viazaný dodržiavaním liečebného režimu), tak pri osobnej a celodennej starostlivosti o maloleté dieťa z dôvodu uzavretia školy na základe rozhodnutia príslušných orgánov formou rekreácie v rekreačnom zariadení je možné po splnení podmienok uvedených v §152a ZP uznať príspevok na rekreáciu zamestnanca za daňový výdavok v limitovanej výške a ide aj o oslobodený príjem zamestnanca.

Príklad č. 71 - Príspevok na rekreáciu počas pandémie - prekážka na strane zamestnávateľa.  
Zamestnanec  sa v období pandémie zúčastnil rekreácie. Môžeme mu uznať nárok na príspevok na rekreáciu, ktorú absolvoval počas dní, kedy nevykonával prácu pre prekážku na strane zamestnávateľa?
Odpoveď      
 Zákonník práce nestanovuje, v akom mieste sa má zamestnanec počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa  zdržiavať. Zamestnanec ale musí usúdiť, vzhľadom na podmienky určené na strane zamestnávateľa, či sa počas trvania prekážky v práci  rekreácie zúčastní, alebo nie, a to na možné zavolanie zamestnanca naspäť do práce. Je rozdiel, keď zamestnávateľ určí prekážku v práci na obdobie napr. 2 týždňov/mesiacov a pod., lebo vie, že zamestnancovi v tomto období nevie prideľovať prácu na pracovisku/, alebo keď ju určí tak, že môže hocikedy, zo dňa na deň zamestnanca zavolať do práce. To je však na zodpovednosti, resp. riziku zamestnanca, či sa vo väzbe na podmienky prekážky zo strany zamestnávateľa zúčastní rekreácie alebo nie. Z uvedeného vyplýva, že ak sa zamestnanec zúčastní rekreácie počas prekážky na strane zamestnávateľa, vzniká mu nárok na príspevok na rekreáciu podľa §152a ZP, ak splní všetky zákonné podmienky .